Poradniki - Nasz Swiat
21
So, październik

Witam. Dostałem mandat drogowy. Niedawno dowiedziałem się, że mogę otrzymać 30% zniżki.  Jak funkcjonują nowe przepisy?

Rzym – 20 sierpnia br. wszedł w życie dekret rządowy, wprowadzający szereg nowych przepisów, mających na celu ożywienie gospodarki włoskiej (tzw. Decreto del Fare). Dekret ten wprowadził m.in. zniżkę w wysokości 30% na mandaty za wykroczenia drogowe, jeżeli kierowca  kierowca pojazdu wniesie opłatę w ciągu 5 dni (roboczych) od jego otrzymania.

Czy ma znaczenie sposób dostarczenia mandatu?

30% zniżka przysługuje zarówno osobom, które otrzymały mandat bezpośrednio od funkcjonariusza, jak i tym, które mandat otrzymały pocztą.

Kiedy nie przysługuje zniżka za mandaty drogowe?

Zniżka nie przysługuje za naruszenie przepisów drogowych, kwalifikowanych jako poważne wykroczenia lub przestępstwa, tj. takie, które implikują odebranie kierowcy prawa jazdy lub konfiskatę pojazdu (np. za jazdę po pijanemu).

Co to jest „notifica della sanzione” i gdzie ją odebrać?

Witam, chciałbym złożyć wniosek o obywatelstwo włoskie, ale nie posiadam wystarczających dochodów. Moja żona natomiast wysokie dochody. Chciałbym dowiedzieć się, czy można je zsumować?

Okólnik K. 60.1 z 05/01/2007 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jasno mówi, że do oceny dochodów wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę sytuację finansową całej rodziny.

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec składający wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego nie osiąga wymaganych przez prawo minimalnych dochodów (8300 euro) rocznie przez ostatnie 3 lata, może dodać do swoich zarobków dochody członka rodziny ( w tym przypadku żony), ale w tym przypadku dochody muszą osiągnąć minimum 11.500 euro w przypadku małżonka na utrzymaniu i 550 euro na każde dziecko.

Za członka rodziny uważa się wszystkie osoby zarejestrowane w „stato di famiglia”. Warunek ten został wprowadzony w celu umożliwienia złożenia wniosku o obywatelstwo innym członkom rodziny (ustawa nr 91/92), którzy nie posiadają wystarczających własnych dochodów.

Oprócz tego wnioskodawca, zgodnie z ustawami nr 15/2005 i 80/2005, może zostać poproszony przed wydaniem odmowy o aktualizację dochodów w celu kontroli ewentualnego polepszenia jego sytuacji ekonomicznej.

D.ssa Maria Elena Arguello

Zdarza się wielu turystom, podróżującym po Włoszech samochodem, bez znaczenia czy swoim, czy tez z wypożyczalni, że wiele miesięcy po powrocie do domu otrzymują mandat drogowy.

Prawie zawsze zaskakują odbiorcę, bowiem najczęściej jest tak, że nie otrzymał on żadnej notyfikacji w dniu wystawienia.

Wynika to z faktu, że większość drogowych mandatów z Włoch pochodzi z dwóch wykroczeń, na które kierowcy nie są przygotowani: po pierwsze „fotoradary” (nota bene bardzo dobrze znane w Polsce),  po drugie wjazd do tzw. „ZTL”, czyli obszarów ograniczonego ruchu, takich jak centra miast, gdzie poruszanie się autem możliwe jest tylko dla mieszkańców i służb publicznych.

We Włoszech, to właśnie cudzoziemcy otrzymują najczęściej mandaty za tego typu wykroczneia i większość z nich jest całkowicie nieświadoma złamania przepisów, albowiem  obszary objęte ograniczeniami ruchu są oznaczone trudnymi do interpretacji znakami drogowymi (zazwyczaj jest to po prostu skrót "ZTL"), a wiele fotoradarów usytuowanych jest w miejscach, gdzie dopuszczalna prędkość jest bardzo niska, i pełnią bardziej role „pułapki”, niż prewencji dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.  Ponieważ ww. naruszenia są wykrywane przez kamery, mandat przychodzi na polski adres zazwyczaj kilka miesięcy później.

Co zrobić gdy otrzymamy juz mandat, a wraz z nim polecenie zapłaty?

Od wszystkich kar można się odwołać, zarówno w organach bezpieczeństwa publicznego (takich jak policja czy carabinieri), jak również w sądzie. Ale szanse na wygranie apelacji nie są zbyt duże, z jednej strony dlatego, że organy administracyjne anulują swoje własne czynności tylko w przypadku oczywistych błędów, a po drugie, często jest niemożliwym, by znaleźć na to dowody.

Znacznie większe szanse na uznanie odwołania od grzywny mamy wówczas, gdy mandat przyszedł zbyt późno, po upływie określonego przez prawo terminu.

Byłoby wskazane, żeby wszczynać postępowanie odwoławcze tylko w wyżej wymienionych przypadkach, w przeciwnym razie trzeba po prostu zapłacić grzywnę w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia, ponieważ po upływie tego terminu grzywna się podwaja.

Mandaty wystawione za granicą, jednakże nie wydają się do końca zgodne z wymogami legalności, zarówno w odniesieniu do treści, jak i sposobu doręczania.

Przykładów jest wiele, ale te najbardziej uderzające to:

- mandat doręczany jest za pomocą zwykłego listu (wymagana jest forma listu rejestrowanego/poleconego)
- dokumenty napisane są w języku angielskim (wymagane jest tłumaczenie na język urzędowy kraju odbiorcy)
- zawiadomienie o grzywnie wystawione przez prywatną firmę (wymagane jest aby zawiadomienie było wystawione przez organ publiczny)
- dokumenty, które nie wskazują czynności dokonanych przez organ wystawiający (wymagany raport oficera policji bądź tez innej jednostki, która wystawia mandat)
- wezwanie do zapłaty które zawierają jedynie datę i numer mandatu (wymagane jest, aby dołączony był również sam mandat).

W tych, i wielu innych przypadkach akt taki jest nieważny i nie ma mocy prawnej.

Biorąc to pod uwagę, można całkowicie zignorować żądanie zapłaty, przynajmniej do czasu kiedy otrzymamy ponowne wezwanie tym razem sporządzone poprawnie, przez upoważniony do tego organ i w określonym przez prawo terminie.

Czasami, aby zakończyć całkowicie sprawę czy to z urzędem czy to też z firmą upoważnioną do ściągania tych należności, warto jest podjąć formalne działania w celu umorzenia wymierzonej grzywny.

W ten sposób zjedzenie dobrej, włoskiej pizzy nie staje się zbyt drogie.

Avv. Antonio Vellini - master(at)studiovellini.it
apl. adw. Anna Krystowaska - adr(at)studiovellini.it

Pracuję jako badante. Od kilku dni mój pracodawca przebywa w szpitalu. Chciałabym się dowiedzieć, czy w związku z jego hospitalizacją muszę zostać zwolniona z pracy?

W przypadku, gdy osoba starsza, którą na co dzień zajmuje się badante zostanie hospitalizowana, może zmienić się status opiekunki. Istnieją trzy przypadki, które mogą zostać zastosowane, w zależności od potrzeb pracodawcy, w stosunku do pracownika:
1. W przypadku, gdy pracodawca przebywający w szpitalu lub klinice nie potrzebuje dodatkowej pomocy pracownika, który do tej pory się nim opiekował, ale go nie zwolnił, pracownik ma prawo do otrzymania całkowitego wynagrodzenia. Ponadto, jeżeli pracownik korzysta z „vitto/alloggio” (wyżywienia i zakwaterowania) lub tylko z wyżywienia , pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia także zasiłku z tego tytułu, ale tylko w przypadku, gdy pracownik nie może z nich korzystać w czasie pobytu pracodawcy w szpitalu. Prawo to przewiduje CCNL Zbiorowy Kontrakt Pracy dla pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy domowych (art. 19).

2. W przypadku gdy pracodawca zostaje definitywnie hospitalizowany i w związku z tym nie potrzebuje dodatkowej pomocy badante możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z ważnych przyczyn (per giusta causa). W tym przypadku pracodawca musi wysłać do INPSu zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy.

3. W przypadku, gdy pracodawca, pomimo hospitalizacji potrzebuję pomocy badante, w przeciągu 5 dni musi wysłać do INPSu zawiadomienie o zmianach w stosunku pracy.

Maria Elena Arguello (www.colfebadantionline.it)

Witam,
Pracuję jako pomoc domowa (colf). Jestem w 8-ym tygodniu ciąży. Kiedy będę mogła/musiała przejść na urlop macierzyński i czy mogę liczyć na otrzymanie jakiegoś zasiłku po porodzie?


Pomoce domowe i opiekunki osób starszych, tak jak kobiety wykonujące inne zawody,  mają prawo do samodzielnego zarządzania okresem urlopu macierzyńskiego, decydując np. czy pracować do jednego miesiąca przed narodzinami dziecka. W tym przypadku, za ten okres podatki brane są pod uwagę przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego.

Włoskie prawo przewiduje OBOWIĄZEK  zaprzestania przez kobietę wykonywania pracy zawodowej na dwa miesiące przed narodzinami dziecka i trzy miesiące po porodzie (słowem, 5 miesięczny urlop macierzyński jest we Włoszech obowiązkowy).

Jednak, jeżeli nie istnieje żadne niebezpieczeństwo dla dziecka, kobiety mogą pracować do jednego miesiąca przed urodzeniem i pozostać z noworodkiem 4 miesiące po narodzinach.

Z tych przepisów mogą korzystać także colf i badanti. Jednak, aby móc pracować do końca 8-ego miesiąca ciąży  należy przedstawić  w INPS-ie odpowiednie zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak  przeciwskazań ze względu na zdrowie matki i dziecka do kontynuowania przez kobietę pracy nawet w tak zaawansowanej ciąży.

Czy wracając do kraju muszę zamknąć zagraniczne konto bankowe?

Zagraniczne konto bankowe nie zawsze należy zamykać po powrocie do Polski.  Po powrocie do kraju można bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte:
- w krajach Unii Europejskiej,
- oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Osoba, która posiada konto bankowe w kraju poza UE, EOG lub OECD nie ma prawa  zachować  go dłużej niż 2 miesiące od daty zakończenia pobytu za granicą, chyba że uzyska od prezesa NBP indywidualne zezwolenie dewizowe na dalsze jego utrzymanie. Wymóg zezwolenia nie dotyczy osób, które:
- osiedliły się za granicą i zmieniły przez to swój status dewizowy z rezydenta na nierezydenta, albo
- otworzyły za granicą rachunek bankowy będą nierezydentem i utrzymują go po przesiedleniu się do Polski i zmianie statusu dewizowego na rezydenta.

Posiadanie rachunków bankowych za granicą może dodatkowo wiązać się z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujących także inne aktywa oraz zobowiązania zagraniczne (nieruchomości za granicą, udziały w zagranicznych spółkach, zaciągnięte za granicą kredyty i pożyczki, zagraniczne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania).

Obowiązek przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań dotyczy tylko tych osób:
- u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych osiągnie lub przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł,
- które nie osiągając na koniec roku progu 7 mln zł, osiągną go lub przekroczą w roku następnym na koniec danego kwartału; osoby te zobowiązane są przekazywać NBP kwartalne sprawozdania za ten i każdy następny kwartał tego roku.

Kwartalne sprawozdania o posiadanych aktywach i zobowiązaniach zagranicznych, w tym środkach pieniężnych w zagranicznych bankach, powinny być przekazywane NBP w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału. Pierwsze takie sprawozdanie powinno być przekazane NBP za pierwszy kwartał 2010 r. do 20 kwietnia 2010 r., jeżeli na koniec 2009 r. suma aktywów oraz zobowiązań zagranicznych osiągnęła lub przekroczyła wartość 7 mln zł.
Przepisy te dotyczą kont otwartych po 31 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu  danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184, poz. 1437), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

(www.powrotnik.gov.pl)

Jestem zatrudniona na umowę o dzieło (contratto a progetto) i chciałabym się dowiedzieć, czy mam prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownicy zatrudnieni na tego typu umowę o pracę lub podobne, pod warunkiem, że nie są emerytami lub osobami zarejestrowanymi w innego rodzaju formach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, mają prawo do wynagrodzenia podczas choroby. Warunkiem otrzymania „chorobowego” jest jednak powstrzymanie się od wykonywania pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Innym wymogiem, pozwalającym na otrzymywanie wynagrodzenia podczas choroby są wpłacone minimum trzy miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne w 12 miesiącach poprzedzających chorobę.

Należy pamiętać, że pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło (contratto a progetto) są pracownikami “parasubordinati”, czyli tzw. pozornie samozatrudnionymi i dlatego też składki na ubezpieczenie społeczne w 2/3 opłaca pracodawca, a w 1/3 pracownik. Warto nadmienić, że pracodawca może opłacić całą sumę składki na ubezpieczenie, a następnie sumę należącą do pracownika odliczyć z jego wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy naliczany jest na podstawie wysokości miesięcznych składek faktycznie wpłaconych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z okólnikiem INPS nr. 77 z13 maja 2013, w roku bieżącym dzienna wysokość zasiłku wynosi 10,85 euro w przypadku wpłacenia od 3 do 4 miesięcznych składek; 16,28 euro w przypadku wpłacenia od 5 do 8 miesięcznych składek i 21,71 euro w przypadku opłacenia od 9 do 12 miesięcznych składek.

W ciągu roku kalendarzowego pracownik ma prawo do skorzystania od minimum 20 do 61 dni płatnego zasiłku chorobowego. Zasiłek przysługuje na wszystkie dni, w tym święta.

Aby móc skorzystać z zasiłku chorobowego, pracownik musi poprosić lekarza rodzinnego o przesłanie w wersji telematycznej do INPS-u zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego niezdolność pracownika do pracy. Zasiłek przyznawany jest tylko w przypadku, gdy choroba trwa dłużej niż 4 dni.

Warto przypomnieć, że w celu unikania zjawiska „fałszywej choroby”, INPS ma prawo do przeprowadzenia kontroli w domu chorego pracownika. Kontrole przeprowadzane są w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.00.

Maria Elena Arguello