Poradniki - Nasz Swiat
17
So, luty

Szanowna Redakcjo,

Jestem Polką, ale studia wyższe ukończyłam w Wielkiej Brytanii. Od ponad dwóch lat mieszkam we Włoszech. Zaraz po przyjeździe, zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi w we włoskim resorcie oświaty złożyłam podanie o nostryfikację mojego dyplomu. Niestety do tej pory nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Próbowałam dowiedzieć się telefonicznie na jakim etapie jest moja praktyka, ale uzyskałam odpowiedź, że procedura nostryfikacyjna jest długa i że zostanę powiadomiona na piśmie, jeśli będzie cokolwiek wiadomo w moje sprawie. Ponadto nie potrafiono mi powiedzieć, ile zgodnie z przepisami prawa może trwać procedura administracyjna związana z nostryfikacją. Gdzie mogę zwrócić się o pomoc?

Ewa J.

Szanowna Pani,

Prawo pobytu, podjęcia pracy lub studiów w dowolnie wybranym państwie Unii Europejskiej  stanowi podstawowe prawo jej obywateli. Jednak zdarza się, że rozbieżności w interpretowaniu przepisów unijnych przez administracje krajowe, a także przewlekłe procedury utrudniają korzystanie z tych praw.
Sugerujemy, aby zgłosiła Pani swój problem z nostryfikacją dyplomu we Włoszech do Centrum Solvit przy Ministerstwie Gospodarki - Departament Spraw Europejskich w Warszawie.

SOLVIT jest to przyjazny dla użytkownika, bezpłatny serwis mający na celu niesienie pomocy obywatelom i przedsiębiorcom w UE, którzy poszukują szybkich i praktycznych rozwiązań ich problemów w ramach rynku wewnętrznego.

Szczegóły  na temat działalności Solvitu i kontakt z Centrum znajdzie Pani tutaj.

Redakcja

Od 1 stycznia 2012 r. renta po mężu, czyli pensione di reversibilità została zmniejszona w przypadkach, gdy zmarły małżonek w dniu zawarcia związku małżeńskiego miał więcej niż 70 lat, a różnica wieku między małżonkami jest większa niż dwadzieścia lat oraz gdy małżeństwo trwało krócej niż 10 lat.

Za każdy brakujący rok, renta po zmarłym zostanie zmniejszona o 10%.

Oznacza to, że w dniu śmierci małżonka, jeżeli para pobrała się np. 7 lat temu, wdowa otrzyma jedynie 70% jego emerytury.

Tylko w przypadku, gdy małżeństwo trwało 10 lat, wdowa będzie miała prawo do otrzymania pełnej emerytury po zmarłym.

Warto przypomnieć, że do końca 2011 roku we Włoszech nie istniał minimalny limit lat małżeństwa, aby otrzymać prawo do pobierania emerytury po zmarłym mężu. Oznaczało to, że nawet po kilku dniach od zawarcia związku małżeńskiego, małżonek żyjący miał prawo do pobierania emerytury po zmarłym, ale tylko w przypadku, gdy zmarły pobierał już ją przed śmiercią.

Nowe przepisy dotyczące pensioni di reversibilità zostały wprowadzone przede wszystkim z powodu coraz częstszych przypadków małżeństw pomiędzy Włochami w podeszłym wieku i młodymi cudzoziemkami, które często są ich opiekunkami.

Z danych włoskiego Stowarzyszenia Matrimonialisti Italiani, około 3000 małżeństw rocznie zostaje zawieranych w Italii właśnie z tego powodu.
NS

Zdarza się, że organy administracji publicznej naruszają ustawowo określone terminy dla załatwiania wnoszonych do nich spraw. Niejednokrotnie urząd nie podejmuje żadnych działań, pozostawiając sprawę bez załatwienia. W takiej sytuacji, wiele osób zadaje sobie pytanie odnośnie kroków, które mogliby podjąć w związku z bezczynnością organu w ich sprawie.

Oto, co można zrobić w przypadku zaniedbań polskich organów administracji publicznej:

Zażalenie na bezczynność organu
Wyjściem z tej sytuacji może być wniesienie zażalenia na bezczynność danego organu, które uregulowane jest w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej „k.p.a.”).
Zgodnie z art. 37 §1 k.p.a., stronie postępowania przysługuje możliwość wniesienia zażalenia na niezałatwienie w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej. Zażalenie takie wnosi się do organu wyższego stopnia, a w przypadku jego braku organ pozostający w bezczynności lub działający przewlekle wzywa się do usunięcia zaistniałego naruszenia prawa.

Chciałbym się dowiedzieć, na jakie konsekwencje może napotkać osoba, która samozaświadcza nieprawdę?

W 2000 r., aby ułatwić kontakty obywateli z urzędami administracji publicznej i przyśpieszyć załatwianie spraw administracyjnych, wprowadzono w życie nowe przepisy D.P.R. nr 445, na mocy których, każdy obywatel może sam poświadczyć niektóre dane.

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, również Polacy, mają takie sama prawa jak Włosi odnośnie autocertificazione* tzn. mogą samozaświadczać te dane, które włoska administracja publiczna może poddać bezpośredniej weryfikacji.

Procedura ta pozwala zaoszczędzić masę czasu i pieniędzy, gdyż wiele danych możemy poświadczyć samodzielnie, bez konieczności występowania o wydanie niezliczonej ilości zaświadczeń.

Należy zaznaczyć, że tego typu oświadczenia możemy przedkładać w urzędach podlegających włoskiej administracji publicznej (urzędach państwowych, izbach handlowych, szkołach i uniwersytetach, ośrodkach motoryzacyjnych, przychodniach zdrowia A.S.L.) oraz w  przedsiębiorstwach, które świadczą usługi użyteczności publicznej, np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy pocztowe, przedsiębiorstwo sieci energetycznej ENEL.
Samozaświadczenia nie są honorowane przez prywatne firmy oraz sądy.

O czym należy pamiętać?
Składając samozaświadczenie w jakimkolwiek urzędzie, powinniśmy mieć przy sobie dokument tożsamości, gdyż w większości przypadków urzędnik będzie chciał zrobić z niego kserokopię.

Samozaświadczenie ma taką samo ważność jak zaświadczenie urzędowe, które je zastępuje.

Autocertificazione możemy złożyć w danym urzędzie za pośrednictwem drugiej osoby, upoważnionej przez nas pisemnie do załatwienia sprawy w naszym imieniu. Jeżeli nie możemy osobiście zanieść samozaświadczenia do urzędu, pamiętajmy, żeby do upoważnienia załączyć kserokopię naszego dokumentu tożsamości.

Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących autocertificazione, wszystkie urzędy podlegające administracji publicznej są zobowiązane do przyjmowania samozaświadczenia. Urzędnik, który odmówi przyjęcia samozaświadczenia, w sytuacji, kiedy prawo nie wymaga certyfikatu urzędowego narusza twoje prawa. W tej sytuacji, możesz złożyć zażalenie do kierownika urzędu.

Konsekwencje poświadczania nieprawdy
Obywatel, który w przedłożonej deklaracji poświadczył nieprawdę musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi, czyli karą za fałszerstwo.

Włoski kodeks karny przewiduje kary dla osób deklarujących nieprawdę. Art. 483 kodeksu przewiduje , że każdy, kto zaświadcza nieprawdę przed urzędnikiem państwowym, podlega karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

Karze pozbawienia wolności od roku do 6 lat podlega również osoba, która podaje fałszywe dane osobowe własne lub innej osoby (art. 495 włoskiego kodeksu karnego).

Karalne jest także przedstawianie nieprawdziwych zaświadczeń. W dekrecie z 2000 roku przewidziano, że przedłożenie dokumentu zaświadczającego nieprawdziwe dane równoznaczne jest z przedstawienie fałszywego dokumentu. W tym przypadku, przestępstwo popełnione jest jeśli składający samozaświadczenie celowo zadeklarował nieprawdę.

Adwokat Andrea De Rossi

C h c i a ł a b y m z a i n t e r e s o w a ć Państwa sytuacją rodaków mieszkających, a raczej koczujących na pseudo osiedlu w miejscowości Capua koło Neapolu. Jest to kilka rodzin (w większości ludzie w wieku przedemerytalnym oraz ich dzieci i wnuki) tzw. profughi pozostałych we Włoszech po zamknięciu obozu uchodźców.

Na terenie nieczynnego  obozu władze miejskie przystosowały dwa stare budynki hotelowe na bloki  mieszkalne. Przeprowadzono szybki remont, a właściwie prowizorkę, bo jak się okazało po latach budynki nie mają żadnych odbiorów technicznych (elektryczny, wodnokanalizacyjny), elewacji ani infrastruktury (oświetlenie, drogi dojazdowe). Na tymże terenie - za przyzwoleniem władz Capua i karabinierów mieszka nielegalnie, w zdewastowanych budynkach, kilkaset obywateli rumuńskich. Mieszkają tam bez prądu i wody więc wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwiają na dworze, śmieci wyrzucają przez okna - w niektórych miejscach góry śmieci sięgają I pietra! Jakby tego było mało władze miejskie w ubiegłym roku rozpoczęły „wyburzanie”budynków po byłym obozie - tych w których nie mieszkają Rumunii. Wyburzanie polegało na rozwaleniu kilku budynków i rozrzuceniu gruzu po sporej części terenu. Tak więc obecnie dwa bloki z mieszkającymi rodzinami polskimi stoją praktycznie na wysypisku śmieci i gruzowisku. Utrudniona jest droga dojazdowa dla np. Pogotowia czy straży pożarnej. Częstymi „gośćmi”na tym terenie są również Cyganie ze swoimi przyczepami, również na to przymykają oczy władze miejskie mimo licznych zgłaszanych skarg do burmistrza miasta. Od kilku miesięcy Polacy borykają się z kolejnym problemem - wizją braku prądu. Tydzień przed Świętami Wielkanocnymi 2012 roku bez uprzedzenia od osiedla został odłączony prąd. Przez tydzień żyli bez prądu - nikt ich nie uprzedził o zamiarze wyłączenia ani o powodach. Po interwencjach u burmistrza i w ENEL-u podłączono im prąd tzw. industriale - jeden licznik na kilkanaście rodzin. Jednocześnie poinformowano, że nie ma możliwości podłączenia liczników dla każdej rodziny w budynkach, gdyż linia energetyczna jest stara, a budynki nie posiadają odbiorów energetycznych instalacji wewnętrznej. Zaproponowano, aby Polacy sami zrobili wykop od rozdzielni przy ulicy do swoich budynków, w którym umieszczą rurę, do której to ENEL „wsadzi”kabel energetyczny i podłączy do bloków. Oczywiście koszt robocizny i materiałów mają Polacy pokryć sami. Nie muszę chyba nadmieniać, że propozycja taka jest niezgodna z prawem – ani działka nie jest własnością mieszkańców, ani nikt przy zdrowych zmysłach nie robi przyłącza energetycznego bez projektu i wykonawcy z uprawnieniami! Burmistrz od kilku miesięcy  zbywa wszelkie delegacje Polaków w tej sprawie –nadmienię, że posiadają oni przydziały z Comune di Capua na mieszkania w tych blokach (większość)! Brak jakiejkolwiek współpracy ze strony władz miasta i ENEL-u zmusił rodaków do wynajęcia adwokata, który pomógłby w rozwiązaniu tej absurdalnej sytuacji. Niestety, obecnie już drugi adwokat pisze pisma i nie otrzymuje odpowiedzi z żadnej instytucji, jak również od burmistrza miasta Capua. Z informacji uzyskanych przez adwokata wynika, że bloki mieszkalne z przydzielonymi mieszkaniami komunalnymi nie istnieją w księgach miasta. Przydziały mieszkaniowe są właściwie bez pokrycia, bo w ewidencji miasta Capua takie bloki nie istnieją. Skoro bloki nie istnieją to i prądu nie można do nich podłączyć. Nie przeszkadza to jednak Miastu w przysyłaniu rachunków za wywóz śmieci - co jest chyba najbardziej żenującym dowcipem ze strony instytucji włoskich, bo wysypisko to oni maja pod blokami (…), góry śmieci, szczury wielkości kota i zapachy, których chyba nie muszę opisywać. Opisywałam sytuację tej grupy Polaków wielu instytucjom w kraju, ale niestety wszyscy mają jedno wytłumaczenie - jest to teren państwa włoskiego i władze polskie nie mogą ingerować w sprawy   administracyjne Włochów.

E-mail od naszej czytelniczki Katarzyny

Należy zaznaczyć na wstępie, iż trudno jest sporządzić opinię prawną nie mając do dyspozycji wszystkich elementów dotyczących faktu, np. z jakiego tytułu prawnego obywatele, o których mowa korzystają z nieruchomości?

Z listu wynika, że większa część osób zamieszkałych w budynku uzyskała przydział z Urzędu Gminy: ważna byłaby dla adwokata informacja, czy istnieje umowa dotycząca przyznania mieszkań i jakie warunki są w niej przewidziane (Czy obecna sytuacja została przedstawiona lokatorom przed przydziałem mieszkań? Czy każdy z lokatorów przystał na te warunki?). Następną kwestią byłoby wyjaśnienie co autorka listu ma na myśli definiując mieszkańców osiedla jako „profughi”.

W każdym razie przydział mieszkań komunalnych (oczywiście również w przypadku przyznawania ich obywatelom włoskim) implikuje szereg warunków. Przede wszystkim zakłada, że mieszkanie zostało  wybudowane na bazie posiadanych zezwoleń, a warunki mieszkaniowe zgodne są z przepisami. Jeśli tak nie jest, osoba zainteresowana może zgłosić odpowiednim władzom zaistnienie sytuacji niezgodnej z ymogami ( również niezgodność instalacji elektrycznej lub wręcz jej brak). W tym przypadku należałoby zwrócić się  przede wszystkim z pisemną skargą do właściciela, opisując degradację i zniszczenie z żądaniem interwencji i wyznaczeniem konkretnego terminu, do którego interwencja ta miałaby być przeprowadzona. Skarga ta powinna być wysłana również do ASL Ufficio Igiene z prośbą o przeprowadzenie inspekcji potwierdzającej niezgodność z przepisami. ASL może nakazać właścicielowi, aby dostosował budynek do istniejących przepisów. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w krótkim okresie czasu, można by zwrócić się do Prokuratury w miejscowym Sądzie, aby ustaliła zaistnienie przestępstwa.

adwokat Mario Confalonieri

tłumaczenie: Kornelia Zofia Pielka

Zgodnie z włoskim prawem, wniosek złożony przez cudzoziemca o przyznanie obywatelstwa włoskiego dotyczy także jego dzieci, pod warunkiem, że z nim żyją nie przekroczyli 18 roku życia.

Cudzoziemiec ubiegający się o obywatelstwo włoskie w prefekturze, może wskazać we wniosku, pozostające na jego utrzymaniu i mieszkające z nim we Włoszech dzieci. Wystarczy dołączyć do wniosku o przyznanie obywatelstwa włoskiego potrzebne zaświadczenia: akt urodzenia dziecka, samozaświadczenie (autocertificazione) stanu cywilnego (stato di famiglia) oraz samozaświadczenie miejsca zamieszkania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, dzieci wpisane do wniosku otrzymają „automatycznie” obywatelstwo włoskie.

W przypadku, gdy dzieci cudzoziemca starającego się o przyznanie włoskiego obywatelstwa ukończyły już 18 rok życia i chcą stać się obywatelami Italii, muszą spełniać warunki przewidziane przez prawo, dotyczące przyznania obywatelstwa włoskiego ze względu na tzw. naturalizację (okres zamieszkania we Włoszech) (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).

Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej mogą wystąpić o obywatelstwo włoskie już po 4 latach od uzyskania stałego zameldowania we Włoszech (tzw. residenza).

Należy spełnić także dodatkowy warunek, a mianowicie udowodnić, że w ciągu ostatnich lat pobytu we Włoszech i w czasie oczekiwania na obywatelstwo osiąga się dochody poprzez pracę zarobkową, tzn. oświadczenie o dochodach ( dichiarazione dei redditi). Roczne dochody musza przekraczać wartość tzw. assegno sociale, która jest co roku ustalana przez władze włoskie. W 2012 roku wysokość assegno socjale wynosiła 5.577,00 euro.

W przypadku osób nie posiadających stałego dochodu (studenci),  prawo włoskie zezwala na zsumowanie dochodów członków rodziny, na których ww. osoba jest utrzymaniu (rodzice, dziadkowie).

Wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego do wypełnienia oraz lista dokumentów, które należy do niego załączyć można znaleźć na stronie internetowej prefektury w miejscu zamieszkania.

Aby znaleźć stronę internetową danej prefektury można skonsultować stronę http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm wybierając region.

Stranieri In Italia

Jestem mamą 18-letniego cierpiącego na zespół Downa Adama, który urodził się i mieszka we Włoszech. Chciałabym się dowiedzieć, czy syn ma prawo do otrzymania obywatelstwa włoskiego, które przysługuje wszystkim dzieciom cudzoziemców do ukończenia 19 roku życia. Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa za syna?

Pomimo tego, że według obowiązującego we Włoszech prawa, cudzoziemiec urodzony i przebywający legalnie na terenie Italii do momentu osiągnięcia pełnoletności ma prawo do nabycia obywatelstwa włoskiego, składając wniosek do gminy w miejscu zamieszkania do ukończenia 19 roku życia, osoby upośledzone umysłowo zgodnie z tym samem prawem są wykluczone z tej możliwości.

W rzeczywistości, niemożność związana z tym rodzajem upośledzenia oznacza, że cudzoziemiec nie jest uprawniony do otrzymania obywatelstwa włoskiego, ponieważ nie można uznać go za osobę mogącą wyrazić swoją wolę stania się obywatelem Włoch.

Podczas przysięgi, składanej przed urzędnikiem państwowym, wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania Konstytucji i praw państwa i znajomości praw i obowiązków.

Prawo do otrzymania obywatelstwa wchodzi w skład osobistych praw osoby, dlatego też chęć zdobycia lub rezygnacji z niego musi zostać osobiście zgłoszone przez osobę zainteresowaną. Nikt, nawet legalny przedstawiciel nie będzie mógł złożyć przysięgi w imieniu wnioskodawcy.

Stranieri in Italia