Poradniki - Nasz Swiat
17
So, luty

Jeżeli jesteś w ciąży, musisz wiedzieć, że państwo włoskie roztacza opiekę nad matką, dając jej gwarancje w miejscu pracy, opiekę medyczną, zasiłki dla kobiet w ciąży. We Włoszech, każda kobieta ma prawo do badań medycznych, które są bezpłatne w określonym czasie ciąży.
Dziewięć miesięcy ciąży jest podzielone na tygodnie, w czasie których należy przeprowadzić badania specjalistyczne, aby skontrolować stan zdrowia twój oraz dziecka.


Podstawowe badania są bezpłatne (twój lekarz posiada spis badań bezpłatnych). Wiele specjalistycznych badań nie jest jednak bezpłatnych i trzeba za nie zapłacić. Wyjątkiem są badania, które zleci ci twój lekarz, jeżeli podejrzewa jakiekolwiek komplikacje.
Jeżeli masz więcej niż 35 lat, jeżeli urodziłaś już wcześniej dziecko z chorobami chromosomatycznymi lub w czasie wykonania badania USG lekarz zauważył wady rozwoju płodu, twój lekarz zaleci ci wykonanie badań prenatalnych, dzięki którym można sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo.
Kiedy już urodzi się twoje dziecko, ma ono prawo do bezpłatnych badań lekarskich oraz różnego typu analiz, aż do 6 roku życia. Oczywiście wszystkie badania i analizy muszą być przepisane przez lekarza prowadzącego i mogą być wykonywane w szpitalach państwowych lub prywatnych, które mają podpisane umowy z Państwową Służbą Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale).

Gwarancje w miejscu pracy
Jeżeli masz umowę na pracę zależną i jesteś w ciąży, nie możesz zostać zwolniona z pracy do momentu, gdy twoje dziecko ukończy pierwszy rok życia (z wyjątkiem, gdy twoja firma zostanie zamknięta z powodu bankructwa lub jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z twojej winy lub twoja umowa wygasła wcześniej).
Jeżeli jesteś w ciąży, pracodawca jest obowiązany udzielać ci zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie, przeprowadzane w związku z ciążą. Musisz jednak przedstawić pracodawcy zaświadczenie o dacie i godzinie badania.
W ostatnich dwóch miesiącach ciąży i do końca trzech miesięcy po porodzie masz prawo do urlopu macierzyńskiego. Możesz jednak pracować do jednego miesiąca przed porodem. W tym przypadku twój lekarz będzie musiał wystawić ci specjalne zaświadczenie pozwalające na tą zmianę.
Podczas urlopu macierzyńskiego masz prawo do otrzymywania 80% twojego wynagrodzenia, zarówno jeżeli masz umowę na pracę zależną (dipendente) lub jesteś pracownikiem samozatrudnionym (rzemieślnik, handlowiec, rolnik, przedsiębiorca rolny). Jeżeli jesteś pracownikiem zależnym możliwe jest jednak, że krajowy kontrakt zbiorczy dla twojej kategorii przewiduje, że twoje wynagrodzenie musi być wypłacane w całości.
Oprócz obowiązku pozostania w domu w pierwszych trzech miesiącach po porodzie, możesz pozostać w domu przez następne 6 miesięcy (jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko przysługuje ci 10 miesięcy urlopu). Podczas tego typu urlopu masz prawo do otrzymywania 30% twojego wynagrodzenia.
Po porodzie jako pracownik zależny masz prawo do przerw w czasie pracy, są to tzw. przerwy dla matek karmiących piersią (dwie godziny dla kobiet, które pracują 6 lub więcej godzin dziennie; godzinę dla kobiet pracujących do 6 godzin dziennie).
Jeżeli urodziłaś bliźniaki, godziny przerw są podwojone i mogą być wykorzystane przez oboje z rodziców w tym samym czasie.
Każde z rodziców, zarówno matka jak i ojciec, pomimo, że wykorzystali wszystkie przysługujące im zwolnienia od pracy mają prawo, w razie choroby dziecka, do wzięcia płatnego pozwolenia na zwolnienie się z pracy. Do trzeciego roku życia dziecka rodzicom przysługuje do 30 dni w roku, natomiast od 3 do 8 roku życia dziecka przysługuje 5 dni w roku.
Wiele razy w zbiorczych kontraktach napisane jest jednak, że tego typu zwolnienia są płatne, jedynie do trzeciego roku życia.
Stranieri in Italia

Chciałbym dowiedzieć się czy mogę poruszać się we Włoszech autem na polskich numerach rejestracyjnych. Mieszkam tutaj już od ponad 5 lat.

Zgodnie z artykułem 132 włoskiego kodeksu drogowego, pojazdy zarejestrowane za granicą nie mogą poruszać się po włoskich drogach dłużej niż rok. Po upłynięciu tego terminu, muszą one być przerejestrowane na włoskie numery. W razie jego niedopełnienia, właściciel samochodu podlega sankcji mandatu w wysokości od 80 do 318 euro.Tablice rejestracyjne samochodu są przypisane we Włoszech do konkretnej osoby, a nie do pojazdu.

Pojazdy sprowadzone z krajów UE
Jeżeli auto pochodzi z jednego z państw należących do Unii Europejskiej, możemy je przerejestrować na dwa sposoby.
1. W telematycznych okienkach STA, obecnych na terytorium całych Włoch w wojewódzkich przedstawicielstwach ACI (Automobile Club Italia).
2. W wojewódzkich Urzędzie Komunikacji (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile), biurach ACI, przedstawicielstwach sprzedaży samochodów (agenzie pratiche auto).

Jeżeli pojazd jest nowy, przy rejestracji należy przedłożyć ważny dokument tożsamości nabywcy, umowę sprzedaży (atto di vendita) posiadającą notarialne poświadczenie wiarygodności podpisu sprzedającego. Poświadczenie powinno zostać sporządzone na papierze do pism urzędowych (z opłatą skarbową), czyli tzw. carta bollata. Oprócz ww. dokumentów nabywca musi przedłożyć świadectwo zgodności, wydane przez producenta pojazdu.

Świadectwo zgodności: Wydane przez producenta - potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo może być europejskie (WE) lub krajowe.

Jeśli samochód ma ważne świadectwo WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji technicznej - chyba że po opuszczeniu fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go ponownej homologacji).

W przypadku pojazdu używanego, do powyższych dokumentów należy dołączyć także zagraniczny dowód rejestracyjny (+ 1 kserokopia) i własności.

Koszt przerejestrowania pojazdu uzależniony jest od prowincji zamieszkania oraz rodzaju tablicy rejestracyjnej. Ale w większości przypadków koszt przerejestrowania wynosi około 80 euro.

W przypadku, gdy nie jest możliwe przerejestrowanie pojazdu w STA, należy udać się do wojewódzkiego Urzędu Komunikacji (Motorizzazione Civile), następnie, w przeciągu 60 dni od momentu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, należy wpisać auto do rejestru pojazdów (PRA).

Uwaga!
Jeżeli będziemy korzystać z usług biur ACI lub przedstawicielstw sprzedaży samochodów (agenzie pratiche auto) koszty rejestracji nieznacznie wzrosną.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ACI (www.aci.it) oraz w przedstawicielstwach sprzedaży aut.

Avv. Andrea De Rossi

Droga Redakcjo,

Przeczytałem na Waszej stronie internetowej artykuł „Attestazione di soggiorno permanentne: Prawo do stałego pobytu we Włoszech”, z którego wynika, że spełniam wszystkie warunki, aby otrzymać ten dokument. Mieszkam legalnie we Włoszech od 7 lat, jednak od roku nie mam stałej pracy. Kiedy poszedłem do comune, urzędniczka powiedziała, że aby dostać soggiorno permanentne muszę okazać umowę o pracę i ostatnią busta paga, bo sam fakt, że mam udokumentowany,  legalny pobyt  przez ponad 5 lat nie wystarcza.W opublikowanym przez Was artykule było natomiast napisane: „Każdy, kto nabył prawo do stałego pobytu we Włoszech nie podlega wymaganiom stawianym imigrantom, którzy po raz pierwszy składają podanie o attestazione di soggiorno, co oznacza, że mają prawo pobytu bez względu na ich sytuację zawodową i zdolność finansową”. Czy mogę prosić o przetłumaczenie tego zdania na włoski i podanie jakiejś podstawy prawnej, na podstawie której będę mógł się „wykłócić” w urzędzie?
Dariusz

Kilka dni temu dowiedziałem się, że na początku maja w wielu miastach Włoch odbędą się wybory samorządowe. Chciałbym się dowiedzieć, czy Polacy mają prawo do głosowania i co zrobić, by móc głosować?
Grzegorz, e-mail


Czynne i bierne prawo wyborcze
Obywatele państw członkowskich UE ((Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Węgier), mieszkający we Włoszech, mają prawo do oddania głosu (czynne prawo wyborcze) w wyborach na odnowienie organów miasta oraz członków rad powiatowych.
Oprócz tego obywatele Unii Europejskiej mają we Włoszech prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), nie mogą jednak kandydować na fotel burmistrza i wiceburmistrza.

Jak uzyskać prawo do głosowania?
Aby móc wziąć czynny udział w wyborach, należy zarejestrować się na dodatkowe listy wyborców (liste elettorali aggiunte) w siedzibie gminy zamieszkania.

Wymagania
Osoby, zamierzające zarejestrować się na dodatkowe listy wyborców lub wysunąć swoją kandydaturę, muszą spełnić kilka warunków:
1. w dniu wyborów muszą mieć ukończone 18 lat;
2. muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich UE;
3. muszą być zameldowani w gminie, gdzie odbywają się wybory;
4. mieć prawo wyborcze.

Wybory lokalne i okręgowe
Artykuł nr 40 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej mówi, że: „Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do władz lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa”. Dekret legislacyjny nr 197/1996 wprowadzający w życię Dyrektywę Rady 94/80/CE, określa warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.

Formalności
Obywatel UE zamieszkujący we Włoszech i chcący wziąć udział w wyborach samorządowych w gminie zamieszkania muszą wypełnić formularz dostępny w siedzibie biura wyborczego w urzędzie gminy (ufficio elettorale del comune).
Można tego dokonać osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W drugim przypadku, do formularza należy załączyć kserokopię ważnego dokumentu tożsamości.
Na dodatkowe listy wyborcze można zapisać się maksymalnie do 40 dni przed planowanymi wyborami, czyli do 27 marca.

Wniosek
We wniosku należy zadeklarować:
1. posiadane obywatelstwo;
2. aktualne miejsce zamieszkania i adres w kraju pochodzenia;
3. prośbę o wpisanie na dodatkowe listy wyborcze;
4. prośbę o wpisanie do rejestru osób zameldowanych w danej gminie.

Po rozpatrzeniu wniosku, gmina musi wpisać wyborcę na dodatkową listę, która podlega nadzorowi i wymaga zatwierdzenia właściwej komisji wyborczej oraz powiadomić wnioskodawcę o wpisaniu na listę lub odrzuceniu wniosku.

Dla kandydatów
Obywatele UE mogą przedstawić swoją kandydaturę na radnych, z możliwością nominacji do rady gminy. Nie mogą jednak kandydować się na stanowisko burmistrza i wiceburmistrza.

Osoby, które zamierzają kandydować w najbliższych wyborach, w momencie złożenia listy kandydatów, oprócz dokumentacji wymaganej od obywateli Włoch muszą zadeklarować i przedstawić:
1. posiadane obywatelstwo, aktualne miejsce zamieszkania i adres w kraju pochodzenia;
2. zaświadczenie o posiadamy prawie do kandydowania (diritto di eleggibilità) wydane przez kompetentną w tym zakresie instytucje w kraju pochodzenia (zaświadczenie musi zostać wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia).

Tessera elettorale
Po wpisaniu na dodatkowe listy, urząd gminy wyśle na adres domowy wnioskodawcy „tessera elettorale”, która jest dokumentem poświadczającym prawo do czynnego udziału w wyborach we wszystkich wyborach, w których mogą głosować obywatele UE nieposiadający włoskiego obywatelstwa.
Należy przypomnieć, że aby móc głosować, oprócz „tessera elettorale” należy przedłożyć ważny dokument tożsamości.

Stranieri in Italia

Szanowna Redakcjo,
Od września chciałbym przenieść się do Rzymu, gdzie zamierzam zapisać się na studia. Od roku mieszkam w małym miasteczku w Kalabrii. Wiem, że życie we stolicy jest bardzo drogie. Ile dokładnie płaci się za pokój?  
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Karolina

Szanowna Pani,

Z informacji dostępnych na popularnych portalach studentów rzymskich uczelni wynika, że obecnie za pokój w dzielnicach w pobliżu uniwersytetów trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 400-500 euro (nie licząc opłat).
Taniej jest w dzielnicach położonych  nieco na peryferii: ok. 350 euro miesięcznie za wynajem pokoju + opłaty.

Wiele cennych informacji na temat zakwaterowania w Rzymie i na temat samych uczelni znajdzie Pani na forach internetowych studentów ze stolicy. Znajdzie je Pani wpisując w wyszukiwarce hasła: forum _ studenti_ ROMA

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia

Redakcja

Przebywam legalnie na terenie Włoch od kilkunastu lat. W nadchodzące święta wielkanocne odwiedzi mnie moja rodzina, czy muszę zgłosić ich przyjazd?

Po przyjeździe twojej rodziny, będziesz musiał złożyć oświadczenie o ich przyjeździe (dichiarazione di ospitalità) w przeciągu 48 godzin na kwesturze lub posterunku policji w miejscu zamieszkania. Powiadomienie musi zostać złożone na piśmie, na odpowiednim formularzu zawierającym numer obowiązującej normatywy (art. 7 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Na oświadczeniu należy podać swoje i gościa dane osobiste, numer dokumentu tożsamości cudzoziemca (pamiętaj, aby dołączyć do powiadomienia kserokopię dokumentu tożsamości gościa).
Poza tym należy podać adres, pod którym zamieszka rodzina. Warto nadmienić, że nie zgłoszenie przyjazdu gości grozi karą pieniężną w wysokości od 160 do 1.100 euro.

Deklarację należy złożyć w kwesturze w dwóch egzemplarzach, natomiast trzy egzemplarze będą potrzebne na posterunku policji.
Zaświadczenie można także wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku jako datę złożenia wniosku zostanie wzięta data na stemplu pocztowym. Na wypadek kontroli, zalecam zrobienie kserokopii oświadczenia.

Avv. Mariangela Lioy

Szanowna Redakcjo,

Pół roku temu podjęłam pracę we Włoszech jako opiekunka do dzieci. Od koleżanek, dowiedziałam się, że mogłabym zarabiać lepiej i przed wszystkim zrezygnować „ze stałki”, gdybym miała prawo jazdy, bo tu gdzie mieszkam, na obrzeżach Florencji Włosi chętnie zatrudniają na godziny opiekunki, które odbierają dzieci ze szkoły i worzą je na różne zajęcia. 

Niestety nie znam jeszcze zbyt dobrze włoskiego, dlatego byłabym bardzo wdzięczna za informację w języku polskim o tym jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii B we Włoszech  i jakie są jego przybliżone koszty.

Magda K.

 

Szanowna Pani,
Odsyłamy do lektury artykułu Prawo jazdy we Włoszech: link , w którym znajdzie Pani praktyczne informacje, o tym  jak wygląda kurs i egzamin.  Podanew nim
przybliżone koszty mogły nieco wzrosnąć w nowym roku, aczkolwiek podwyżki te były nieznaczne.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że we Włoszech może się Pani szkolić w jeździe nie tylko pod okiem instruktora, ale także zmotoryzowanych przyjaciół, jeśli posiadają prawo jazdy od co najmniej 10 lat (i oczywiście od momentu kiedy zostanie Pani wydane foglio rosa).

Zachęcamy również do lektury humorystycznych felietonów opisującego perypetie polskich aspirantów na kierowców  na włoskich drogach.

5) Poduchowaty banan albo wąż dla mamy i dziecka. Krzesełka do jedzenia, które „rosną” razem z dzieckiem. Ustrojstwa „połykacze pieniędzy”, na które nie dajcie się nabrać. Polska mama za kierownicą na włoskich drogach.

6) Pieluszki tetrowe, flanelki i gruszki, czyli co jeszcze warto kupić w Polsce. Pies-żartowniś i mój zarysowany zderzak. Znaczki S i D wypisane czarnym flamastrem na rękach – ściąga przez którą omal nie oblałam egzaminu na prawo jady. Ile kosztuje zrobienie „prawka” w Italii – motoryzacyjne rady i perypetie Andrzeja z San Vito.

Redakcja