Assegno al nucleo familiare - Zasiłek rodzinny z INPS - Nasz Swiat
22
Wt, czerwiec

Poradniki

Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa dla rodzin pracowników etatowych i beneficjentów obowiązkowego ubezpieczenia INPS (titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), których dochód całkowity nie przekracza ustawowych limitów wyznaczanych co roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość zależy od liczby członków rodziny, łącznych dochodów rodziny i jej sytuacji społecznej.

Tabele wysokości świadczeń i kryteria dochodowe są opublikowane każdego roku i zachowują ważność od 1 lipca da 30 czerwca następnego roku. Zasiłek rodzinny można kumulować z zasiłkiem przyznawanym przez gminę.

Kryteria dotyczące rodziny
Zasiłek przeznaczony jest dla członków rodziny wnioskodawcy - pracownika lub beneficjenta świadczeń socjalnych:
- współmałżonka/ki nie żyjącego/ej w separacji;
- dzieci małżeńskich lub pozamałżeńskich, oraz dzieci przysposobionych (adoptowanych, naturalnych uznanych, ulegalizowanych, z poprzednich związków, powierzonych rodzinom zastępczym, itd.) w wieku poniżej 18 lat, lub pełnoletnich  niepełnosprawnych, które nie wstąpiły w związek małżeński;
- dzieci własnych i przysposobionych, uczących się lub praktykantów w wieku 18 – 21 lat, jeśli wchodzą w skład rodziny wielodzietnej (przynajmniej 4 dzieci, w wieku poniżej 26 lat);
- braci, sióstr, wnuków/kuzynów wnioskodawcy, małoletnich i pełnoletnich niepełnosprawnych, tylko w wypadku kiedy są sierotami obojga rodziców, nie otrzymują  tzw. renty sierocej i nie wstąpili w związek małżeński.


Kryteria dochodowe
Dochody rodziny oblicza się sumując roczne dochody poszczególnych członków rodziny wnioskodawcy zadeklarowane do 1 lipca w roku poprzedzającym ten, którego dotyczy wniosek o zasiłek; dane obowiązują do 30  czerwca następnego roku.
W przypadku małżonków, którzy w roku poprzednim nie zawarli jeszcze związku małżeńskiego, deklaruje się roczne dochody obojga małżonków.
W przypadku śmierci jednego z małżonków deklaruje się tylko dochody wdowy/wdowca i pozostałych członków rodziny.
Małżonkowie żyjący w separacji powinni wykluczyć dochody współmałżonka/ki.

Dochody do zadeklarowania
Dochody podlegające opodatkowaniu IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche -podatek dochodowy od osób fizycznych), i dochody wszelkiego rodzaju, łącznie z tymi, które przekraczają 1.032,91 euro, dochody zwolnione od podatku, lub podlegające potrąceniu podatku u źródła lub też podatkowi zastępczemu (emerytury i zasiłki społeczne, renty i emerytury dla invalidów cywilnych, oprocentowanie lokaty na kontach bankowych, pocztowych, oprocentowanie CCT i BOT, itd)
Dochody podlegające oddzielnemu opodatkowaniu odnoszące się do lat poprzednich, z wyjątkiem odprawy pieniężnej po rozwiązaniu umowy o pracę, lub jej zaliczki, a także zaległości płacowych.
Dochody uzyskane za granicą, które we Włoszech podlegałyby opodatkowaniu IRPEF
- z pracy wykonywanej dla instytucji międzynarodowych działających we Włoszech  i nie podlegającym włoskim normom podatkowym;
- z innych świadczeń społecznych (zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macieżyński, itd).
Dochody z emerytury otrzymywanej od organów i instytucji zagranicznych i międzynarodowych.

Sytuacja rodzinna
Dla rodzin znajdujących się w szczególnej sytuacji przewidziane są dodatkowe świadczenia:
-  dla rodzin monoparentalnych: jeśli wnioskodawca jest wdową/wdowcem, małżonkiem/ką żyjącym/ą w separacji, rozwodnikiem/rozwódką, nieżyjącym w związku, porzuconym/ą
- dla rodzin, których członkiem jest osoba niezdolna do pracy zarobkowej.

Wniosek składa się:
- do własnego pracodawcy, w przypadku kiedy wnioskodawca jest pracownikiem etatowym (najemnym) na formularzu ANF/DIP. Pracodawca musi wypłacić zasiłek za okres pracy przepracowyny  w danej firmie, nawet jeśli wniosek został złożony po rozwiązaniu umowy w terminie do 5 lat.
- do urzędu INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych) na podanym formularzu, w przypadku pracowników pomocy domowej, najemnych pracowników rolnych czasowo zatrudnionych, pracowników otrzymujących inne świadczenia społeczne.
O jakiejkolwiek zmianie w dochodach lub w sytuacji rodzinnej zaszłych w okresie, którego dotyczy wniosek  o zasiłek ANF należy poinformować w ciągu 30 dni.
W przypadku, kiedy wniosek dotyczy poprzednich lat, ewentualne zaległości będą wypłacane w okresie max. 5 lat.

Upoważnienie
O upoważnienie do wypłaty zasiłku rodzinnego z INPS mogą ubiegać się osoby: dzieci własne i przysposobione rodziców żyjących w separacji, rodziców rozwiedzionych, porzuconych, dzieci naturalne uznane przez obojga rodziców, z poprzednich związków, bracia, siostry i wnuki/kuzyni osieroceni lub niepełnosprawni, którzy nie otrzymują renty, członkowie rodzin zamieszkałych za granicą...
Wniosek o upoważnienie składa się na formularzu ANF 42 w INPS (gdy zasiłek wypłaca pracodawca) lub załączając dokumenty wskazane w formularzu wnioskodawcy (gdy zasiłek pobierany jest bezpośrednio z INPS).

Wypłata zasiłku
Prawo do świadczeń rodzinnych obowiązuje od pierwszego dnia płacy lub ubezpieczenia społecznego i wygasa z dniem, w którym ustały okoliczności uzasadniające wypłacanie tego zasiłku (np. separacja małżonka, osiągnięcie pełnoletności dziecka, itd.).

Zasiłek jest wypłacany:
-  przez pracodawcę w imieniu INPS czynnym pracownikom wraz z wypłatą ich wynagrodzenia;
- bezpośrednio przez INPS pomocom domowym, najemnym pracownikom rolnym czasowo zatrudnionych, pracownikom upadłych przedsiębiorstw, itd.)
Wypłaty zasiłku z INPS dokonuje się  w formie przelewu pocztowego lub, na życzenie, przelewu na konto bankowe.

 

Agnieszka Gorzkowska

na podst. materiałów INPS