Attestazione di soggiorno permanentne: Prawo do stałego pobytu we Włoszech - Nasz Swiat
22
Wt, czerwiec

Poradniki

W związku z napływającymi do naszej redakcji licznymi zapytaniami dotyczącymi attestazione di soggiorno permanente, czyli zaświadczenia potwierdzającego prawo do osiedlenia się we Włoszech na stałe, przygotowaliśmy przewodnik po włoskich przepisach, regulujących wydawanie  attestazione di soggiorno obywatelom UE. Na Waszą prośbę, ze względu na trudności z wyegzekwowaniem swoich praw w urzędach miast uwzględniliśmy również sytuację wyjątkowe, np. kiedy prawo to przysługuje nawet osobom niepracującym,  pozbawionym jakichkolwiek stałych dochodów.

Pobyt we Włoszech do 3-ech miesięcy

Obywatelom polskim, podobnie jak wszystkim obywatelom należącym do Unii Europejskiej przysługuje prawo do swobodnego przemieszczania się po wszystkich krajach UE, bez potrzeby posiadania wizy wjazdowej. Jedynym wymogiem jest obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości (dowód lub paszport).
Obywatel Unii, który zdecyduje się na pozostanie we Włoszech przez okres dłuższy niż 3 miesiąc, aby zalegalizować swój pobyt musi spełnić odpowiednie wymogi.

Attestazione di soggiorno non permanente, czyli zaświadczenie pobytowe na czas określony

Obywatel UE, który zdecyduje się na pobyt we Włoszech dłuższy niż trzy miesiące musi wpisać się do rejestru osób zameldowanych Urzędu/Gminy Miasta, w którym przebywa. Tego rodzaju wpis stanowi legalizację pobytu we Włoszech i potwierdza go dokument, który otrzymujemy w momencie wpisu o nazwie „attestazione di soggiorno”.


Zgodnie z dekretem nr 30/2007, (wł. D.Lgs n.  30/2007) prawo do tego rodzaju pobytu mają osoby, które są:
- pracownikami etatowymi lub autonomicznymi;
- studentami zapisanymi na studia publiczne lub prywatne i posiadają odpowiednie środki na utrzymanie się we Włoszech oraz ubezpieczenie zdrowotne;
- osobami posiadającymi: wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz rodziny w Italii oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Aby zalegalizować pobyt we Włoszech obywatel UE musi dostarczyć urzędowi miasta lub gminy szereg dokumentów:
- ważny dokument tożsamości
- dokumenty poświadczające powód dla którego zamierza się pozostać we Włoszech przez okres dłuższy niż 3 miesiące
- ewentualny poprzednie zaświadczenie o legalnym pobycie (permesso di soggiorno lub carta di soggiorno).

Dokumenty wymagane przy składaniu podania o attestazione di soggiorno:

Pracownicy etatowi (lavoratori dipendenti):
- zaświadczenie o zatrudnieniu z Centro per l’impiego (comunicazione di assunzione del centro per l'impiego)
- zaświadczenie o zapisaniu się do zakładu ubezpieczeń społecznych (certificato di iscrizione all'INPS)
- kart przychodów  z ostatniego miesiąca (busta paga recente)
- pokwitowanie uiszczenia składek INPS (ricevuta di versamento dei contributi all'INPS)
- umowa o pracę zawierające numery identyfikacyjne INPS i INAIL (contratto di lavoro contenente i numeri identificativi INPS e INAIL)

Pracownicy prowadzących własną działalność gospodarczą we Włoszech (lavoratori autonomi)

- zaświadczenie o wpisaniu do Izby Handlowej (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)
- Zaświadczenie o padani numeru partita IVA przez urząd skarbowy (attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate).
- w przypadku wykonawców wolnych zawodów niezbędne jest zaświadczenie o przynależności do zrzeszenia wykonawców danego zawodu (certificato di iscrizione al relativo albo).

Studenci:
- Dokument potwierdzający bycie słuchaczem publicznej lub prywatnej uczelni (documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto);
- Ubezpieczenie zdrowotnie na co najmniej rok, uzwględniające leczenie na terytorium całego kraju  (polizza di assicurazione sanitaria di durata almeno annuale che copra tutti i rischi sul territorio nazionale);
Dokument potwierdzający posiadanie określonej przez prawo, minimalnej kwoty, niezbędnej do utrzymania się we Włoszech, np. wyciąg bankowy (documentazione dalla quale risulti disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno).

Pobyt z innych powodów:
- Ubezpieczenie zdrowotnie na co najmniej rok, uzwględniające leczenie na terytorium całego kraju  (polizza di assicurazione sanitaria di durata almeno annuale che copra tutti i rischi sul territorio nazionale);
- Dokument potwierdzający posiadanie określonej przez prawo, minimalnej kwoty, niezbędnej do utrzymania się we Włoszech, np. wyciąg bankowy (documentazione dalla quale risulti disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno).

Za wystarczającą kwotę, uznawaną jako niezbędne minimum do otrzymania się we Włoszech uznaje się równowartość zasiłku socjalnego (assegno sociale). Jak co roku, INPS wyliczył minimalną stawkę, dzięki której cudzoziemcy pracujący we Włoszech mają prawo do legalnego pobytu na terenie Włoch. W 2012 roku minimalny roczny dochód wynosi 5.577 euro.

Obywatele UE pracujący we Włoszech i o zarówno pracownicy etatowi, jak i prowadzący własną działalność zachowują prawo do pobytu we Włoszech przekraczającego 3 miesiące, jeżeli:
- ich aktywność zawodowa została zatrzymana z powodu choroby lub wypadku,
- obywatel, który po roku pracy we Włoszech utracił ją nie ze swojej winy lub któremu po roku wygasła umowa o pracę i  stał się bezrobotnym i jest zapisany do biura pracy (centro per l'impiego),
osoba uczęszczająca na szkolenia zawodowe (corsi di formazione professionale).

Do podania, oprócz wymaganych załączników należy również dołączyć znaczek skarbowy (marca da bollo) za € 14,62. Przy odbiorze attestazione di soggiorno należy uiścić kolejną opłatę skarbową   w wysokości € 15,14.

Attestazione di soggiorno permanente, czyli zaświadczenie pobytowe na czas nieokreślony

 

Zasady wydawania  attestazione di soggiorno reguluje dekret: D.Lgs n. 30 del 2007, a w szczególności artykuły 14, 15 i 16.
Dokument ten stanowi w praktyce potwierdzenie legalizację pobytu we Włoszech na stałe.
Prawo do otrzymania attestazione di soggiorno permanente przysługuje obywatelom UE, którzy maja udukomentowane 5 lat pobytu we Włoszech (posiadają residenza od co najmniej 5 lat).
Prawo to traci się w momencie  opuszczenia kraju na okres przekraczający 2 lata.

Uwaga! Każdy, kto nabył prawo do stałego pobytu we Włoszech nie podlega wymaganiom stawianym imigrantom, którzy po raz pierwszy składają podanie o attestazione di soggiorno, co oznacza, że mają prawo pobytu bez względu na ich sytuację zawodową i zdolność finansową.


Potrzebne dokumenty:
- podanie, wypełnione na formularzu dostępnym w Comune
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzające pobyt we Włoszech od co najmniej 5 lat  (np. residenza lub stara karta pobytowa)
- zaświadczenie pobytowe (attestazione di soggiorno), jeśli się je posiada
- znaczek skarbowy za 14,62 E

Szczególne sytuacje, kiedy przysługuje permesso permanente

Artykuł 15, cytowanego wyżej dekretu stanowi, że prawo do stałego pobytu we Włoszech przysługuje, także osobom, które przebywają we Włoszech od mniej niż 5 lat, jeżeli:
- legalnie pracował we Włoszech (na etacie lub prowadząc własną działalność) i osiągnął wiek emerytalny  (ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia);
- jest pracownikiem etatowym, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę (pod warunkiem, że mieszka we Włoszech od co najmniej 3 lat i pracował  przez ostatnie 12 miesięcy) 
- przebywa legalnie we Włoszech od co najmniej 2 lat i przysługuje mu renta inwalidzka z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
- przez 3 lata legalnie pracował we Włoszech, po czym wyjechał do pracy do innego kraju UE, przy czym miejscem jego stałego zameldowania pozostają Włochy.

Andrea de Rossi
Stranieri in Italia
oprac. i tłum. Danuta Wojtaszczyk