Colf i badanti: Rozwiązanie umowy o pracę. Cz. 2 - Nasz Swiat
05
Śr, sierpień

Poradniki

Rozwiązanie umowy o pracę za obopólną zgodą stron
Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę może zostać również podjęta przez obie strony, np. w przypadku zmiany miejsca pobytu jednej ze stron. W tym przypadku, należy przygotować zaświadczenie, które musi zostać podpisane przez obie strony (pracownik i pracodawca), w którym zaświadcza się rozwiązanie umowy za obopólną zgodą stron.
Ten rodzaj umowy (zaświadczenia) chroni pracodawcę przed ewentualnymi późniejszymi roszczeniami ze strony pracownika, hipotyzując zwolnienie z pracy ze strony pracodawcy.
Także i w tym przypadku obowiązuje przepisowy okres wypowiedzenia.

Wygaśnięcie umowy o pracę (w przypadku umowy na czas określony)
W przypadku umowy na czas określony, stosunek pracy wygasa automatycznie w dniu upłynięcia okresu czasu przewidzianego w umowie.
Jeżeli pracodawca zadecyduje o wcześniejszym wygaśnięciu umowy, musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, które powinien otrzymać do upłynięcia umowy o pracę. Jeżeli to pracownik rezygnuje z pracy przed wygaśnięciem umowy o pracę, będzie zmuszony do zapłaty tzw. Odszkodowania, które równe jest dniom przewidzianym w okresie wypowiedzenia.

Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę
W momencie wygaśnięcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest, w przeciągu 5 dni, wysłania Centro per Impiego powiadomienia o wygaśnięciu umowy. Może tego dokonać, po uzyskaniu zgody poprzez stronę internetową http://www.lavoro.gov.it/co; lub wysyłając powiadomienie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie może również zostać wysłane faksem lub doręczone osobiście.
Formularz zawiadomienia można znaleźć na stranie Ministerstwa Pracy http://www.lavoro.gov.it > comunicazioni obbligatorie online > area download > modelli unificati > lavoro domestico > cessazione.
W formularzu należy wpisać powód wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za obopólną zgodą należy zaznaczyć: altro.
Informując o rozwiązaniu umowy o pracę w Centro per Impiego zostaje powiadomiony równocześnie INAIL i INPS.
W przypadku, gdy pracownik zwolnił się sam, pracodawca również musi wysłać zawiadomienie. Pracownik musi ponadto wysłać swoje zawiadomienie o złożeniu dymisji.

Odprawa po rozwiązaniu stosunku pracy, czyli TFR
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, pracownik ma prawo do otrzymania odprawy (TFR). Odprawę nalicza się sumując roczne dochody (+ ewentualne dodatki za wikt i opierunek). Całą sumę dzieli się przez 13,5 na koniec każdego roku pracy. Otrzymana kwota zostaje zsumowana.
Warto przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wypłaty odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy , po włosku zwanej TFR lub liquidazione.
Zmiany te dotyczą pracowników etatowych  (zatrudnionych na umowę o pracę) pracujących w prywatnych firmach i przedsiębiorstwach oraz tzw. pracowników-wspólników zatrudnionych przez cooperative.
Pracownicy ci decydowali lub decydują (jeżeli chodzi o nowych pracowników), czy składki TFR mają pozostać w firmie czy zostać przelane na wybrany fundusz emerytalny.
Przed reformą składki TFR, w okresie zatrudnienia pracownika, pozostawały w gestii przedsiębiorstwa go zatrudniającego,  stanowiąc tym samym formę autodofinansowania przez firmę.
Jeżeli przedsiębiorstwo bankrutowało  lub jeżeli w momencie, kiedy należało wypłacić pracownikowi odprawę nie dysponowało odpowiednimi środkami finansowymi, odprawę tę (liquidazione) wypłacał INPS (włoski zakład ubezpieczeń społecznych).
W świetle nowych przepisów każdy pracownik etatowy musi zadecydować, gdzie będą wpłacane składki TFR: jedną z możliwości jest pozostawienie ich firmie, która go zatrudnia, drugą przelanie ich na fundusz emerytalny. Jeżeli pracownik zdecyduje się wpłacać składki na fundusz emerytalny, w przyszłości może liczyć na wyższą emeryturę, gdyż otrzyma dodatek doliczany do emerytury podstawowej naliczanej przez INPS.
Jeżeli firma posiada mniej niż 50 pracowników etatowych, w przypadku kiedy pracownik postanowi pozostawić składki TFR w firmie, po rozwiązaniu stosunku pracy cała suma odprawy pieniężnej zostanie mu zwrócona. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników etatowych, nawet jeżeli pracownik zdecyduje o pozostawianiu TFR w firmie, zakład pracy będzie musiał wpłacić składki te do INPS.
Zgodnie z przepisami wyboru dotyczącego lokaty składek TFR jeżeli pracownik nie dokona lub nie dokonał żadnego wyboru odnośnie sposobu gromadzenia składek TFR, składki te zostaną automatycznie wpłacone na uzupełniający fundusz emerytalny wskazany przez zbiorową umowę dla danej kategorii zawodowej.
Jeżeli zaś zakład pracy podpisał umowę o współpracy z funduszem emerytalnym, innym od tego wyznaczonego w kontrakcie zbiorowym, pracodawca winien poinformować pracownika o istnieniu takiego funduszu. Jeżeli pracownik nie podejmie żadnej decyzji, składki na odprawę zostaną automatycznie przelane prze zakład pracy na FONDINPS.

Stranieri in Italia