Indennità disoccupazione: Zasiłek dla bezrobotnych we Włoszech - Nasz Swiat
20
Śr, styczeń

Poradniki

Część składek wpłacanych przez pracowników regularnie zarejestrowanych w INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - włoskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) jest przeznaczana na ubezpieczenie od utraty pracy i od bezrobocia spowodowanych rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika.

Świadczenia mogą otrzymać wszyscy pracownicy etatowi niezależnie od ich kwalifikacji, w tym osoby wykonujące usługi w domu pracodawcy (lavoratori a domicilio) i cudzoziemcy z poza UE.

Świadczenia dla bezrobotnych przysługują:
- pracownikom, którzy utracili pracę stanowiącą ich główne źródło dochodu,
- pracownikom aktualnie wykonującym prace sezonowe.

We Włoszech istnieje kilka rodzajów zasiłków dla bezrobotnych, zróżnicowanych pod względem sektora pracy i wymogów prawnych:

- zasiłek podstawowy (indennità ordinaria),
- zasiłek podstawowy obniżony (indennità ordinaria con requisiti ridotti),
- świadczenia specjalne dla sektora budowlanego (trattamento speciale per l'edilizia),
- świadczenia specjalne dla robotników rolnych (trattamento speciale per operai agricoli).

Świadczenia specjalne są to zasiłki podwyższone, czyli wyższe od pozostałych form zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ dotyczą pracowników sektorów produkcji, w których przewidziane są częste przerwy w zatrudnieniu.

Utrata prawa do zasiłku następuje:
- gdy zakończy się przewidziany okres dni pobierania świadczenia,
- gdy osoba zostaje skierowana przez agencję zatrudnienia do nowej pracy zarobkowej,
- gdy osoba zostaje bezpośrednim beneficjentem ubezpieczenia społecznego (świadczenia z tytułu podeszłego wieku, starości, wcześniejszej emerytury, niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej).

Zasiłek podstawowy przysługuje:
- osobom zwolnionym z pracy (nie dotyczy pracowników, którzy dobrowolnie odeszli z pracy, z wyjątkiem rozwiązania umowy z obiektywnie ważnych przyczyn - dimissioni per giusta causa),
- osobom zawieszonym w pracy przez przedsiębiorstwa dotknięte czasowymi trudnościami z przyczyn niezależnych od pracownika czy pracodawcy.

Warunki wymagane do przyznania prawa do zasiłku:
- przynajmniej 52 składki tygodniowe wpłacone w poprzednich dwóch latach pracy liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy,
- przynajmniej 2 lata ubezpieczenia od niezawinionego bezrobocia oraz minimum 1 składka tygodniowa wpłacona przed dwuletnim okresem poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek,
- oświadczenie złożone w Agencji Zatrudnienia (Centro per l’Impiego) o gotowości podjęcia pracy.

Wniosek składany w Agencji Zatrudnienia (Centro per l'impiego)
W przypadku cudzoziemców pracodawca zobowiązany jest zawiadomić w ciągu 5 dni od rozwiązania stosunku pracy o indywidualnym zwolnieniu z pracy lub rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika urząd ds. imigracji Sportello unico przy biurze terytorialnym Prefektury i Agencję Zatrudnienia (Centro per l'impiego).
Następnie cudzoziemiec ubiegający się o status bezrobotnego powinien w ciągu 40 dni od rozwiązania stosunku pracy zgłosić gotowość do podjęcia pracy w Agencji Zatrudnienia (Centro per l'impiego), gdzie zostanie zarejestrowany na okres minimum 6 miesięcy (ale nie dłuższy niż wskazuje jego pozwolenie na pobyt).

Wysokość zasiłku podstawowego
- przez pierwsze 6 miesięcy bezrobotny otrzymuje 60% stawki otrzymywanej przez 3 ostatnie miesiące pracy,
- w 7 i 8 miesiącu okresu bezrobocia otrzymuje 50% tejże stawki,
- w następnych miesiącach okresu bezrobocia otrzymuje 40% stawki.

Zasiłek podstawowy zostaje wypłacany przez okres 8 miesięcy, który wydłuża się do 12 miesięcy w przypadku osób w wieku min. 50 lat (wiek w momencie rozwiązania stosunku pracy). W przypadku pracowników zawieszonych zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez 65 dni.

Podanie o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
Podanie o przyznanie zasiłku podstawowego (formularz DS 21) należy złożyć w ciągu 68 dni od rozwiązania stosunku pracy w siedzibie lokalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INPS.
Pobieranie zasiłku
Zasiłek można pobierać w formie czeku obiegowego (assegno circolare), przelewu bankowego lub pocztowego (bonifico bancario o postale), a także w każdym urzędzie pocztowym na terenie Włoch.

Zasiłek podstawowy dla sektoru rolnego
- przeznaczony dla osób wpisanych w rejestr pracowników rolnych na czas określony,
- przeznaczony dla pracowników rolnych zatrudnionych na czas nieokreślony, którzy przepracowali część roku.

Wymogi prawne
- wpis na listę etatowych pracowników rolnych w roku, którego dotyczy  składany wniosek,
- przynajmniej 2 lata składek na ubezpieczenie od niezawinionego bezrobocia,
- 102 dni składek wpłaconych w przeciągu 2 lat (w tym rok, którego dotyczy  składany wniosek lub poprzedni).

Wysokość i okres wypłacania zasiłku
- 30% średniego wynagrodzenia dla danej kategorii lub (jeśli wyższe) średniego wynagrodzenia dziennego,
- wypłacany przez liczbę dni równą liczbie przepracowanych dni w ciągu roku.

Podanie o przyznanie zasiłku
Podanie należy złożyć w siedzibie lokalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INPS od  1 stycznia do 31 marca następnego roku.

tłum.  i oprac.
Agnieszka Gorzkowska
na podst. materiałów INPS

 

 

Artykuł został opublikowany w numerze 18/2012 (1-15 października 2012) „Naszego Świata”. Niniejsze wydanie dwutygodnika zostało zrealizowane przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowane z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.