Jak przekraczać granice z dziećmi? Czy wyrobić paszport, czy dowód osobisty? - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Poradniki

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport, dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport. Należy pamiętać, że obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci.

Paszport dla dziecka można wyrobić w Polsce (w urzędzie wojewódzkim) bądź – w przypadku pobytu za granicą – w urzędzie konsularnym w danym kraju. Należy w takim przypadku złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. Więcej informacji na ten temat w artykule „Wniosek o wydanie paszportu”.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni. Czas oczekiwania na paszport w konsulacie może być dłuższy. Osoby, które przed planowanym opuszczeniem kraju dotychczasowego pobytu mają zamiar złożyć w konsulacie wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, powinny rozważyć, czy występować o paszport biometryczny, czy o paszport tymczasowy na powrót do kraju.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie mającej poniżej 18 lat składają rodzice. Zgodę na wydanie paszportu oboje wyrażają na wniosku o wydanie paszportu albo w innej pisemnej formie.

Dziecko w wieku do pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Nie jest również wymagana obecność dziecka do lat 18 przy odbiorze zarówno paszportu, jak i paszportu tymczasowego. Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, jeżeli dostarczy on pisemną zgodę drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka – własnoręczność podpisu rodzica musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy. Jeśli do złożenia wniosku uprawniony jest tylko jeden rodzic, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przedkłada on odpowiednie dokumenty to potwierdzające, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Warto wiedzieć

Jeśli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro dziecka.

Paszport wydany dziecku, które ukończyło 13 lat, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport wydany dziecku w wieku od 5 do 13 lat jest ważny przez 5 lat.

Co do zasady dziecku, które nie skończyło jeszcze 5 lat, można wyrobić ważny 12 miesięcy paszport tymczasowy. Na żądanie rodziców dziecku do lat 5 może być wydany paszport biometryczny, ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Zamieszczona
w nim fotografia musi spełniać wymogi biometryczne (więcej na ten temat w artykule „Paszport”).

Opłata za wydanie paszportu zależy od wieku dziecka i wynosi (po zastosowaniu 50% ulgi):

30 zł – za paszport dla dzieci poniżej 13 lat,
70 zł – za paszport dla dzieci, które ukończyły 13 lat.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka wynosi
30 zł. Za wydanie paszportu w konsulacie pobierana jest dodatkowo opłata konsularna.

Konsul może wydać naszemu dziecku paszport bez zamieszczenia w nim numeru PESEL (np. ze względu na brak odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą). Trzeba jednak pamiętać, że w kraju nie ma możliwości otrzymania następnego paszportu (także tymczasowego) bez numeru PESEL. W tej sytuacji należy wystąpić o nadanie dziecku numeru PESEL (więcej na ten temat
w artykule „PESEL”).

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty. O dowód osobisty należy wystąpić do gminy, w której jesteśmy zameldowani. Nie możemy go wyrobić za pośrednictwem konsulatu RP.

W wypadku dzieci poniżej 13. roku życia zgodę na wydanie dowodu muszą wyrazić oboje rodzice. Jeśli dziecko jest starsze, wystarczy zgoda jednego z rodziców. W obu wypadkach rodzic bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem, okazując do wglądu własne dowody osobiste.

Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni. Dowód osobisty dziecka jest ważny pięć lat.

 

Źródło: powroty.zielonalinia.gov.pl