Kto ma prawo do dziedziczenia we Włoszech? - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Poradniki

Kwestie testamentu oraz dziedziczenia za ich pomocą oraz bez ich udziału regulowane są we włoskim kodeksie cywilnym.

Dziedziczenie beztestamentowe
Dziedziczeniem beztestamentowym rządzą zasady odpowiadające swoją treścią sytuacji, jaka zaistniała po śmierci osoby posiadającej jakiś majątek. Gdy osoba taka była bezdzietna oraz nie pozostawiła małżonka, uprawnionymi do dziedziczenia są jej rodzice oraz bracia i siostry.

W przypadku, gdy osoba niezamężna pozostawiła po sobie dzieci to właśnie one dziedziczą w równych częściach cały jej majątek.

Gdy zmarły pozostawił po sobie tylko współmałżonka, dziedziczy on cały majątek pod warunkiem braku zstępnych, wstępnych, braci i sióstr.

W razie, gdy spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci. Majątek jest rozdzielany pomiędzy te osoby. Gdy małżonkowie doczekali się tylko jednego dziecka, małżonek ma prawo do połowy dziedziczonego majątku, gdy liczba dzieci jest większa, nie zależnie o ile, małżonkowi przypada zawsze jedna trzecia spadku. Jeśli dziecko zmarło przez śmiercią swego rodzica - spadkodawcy, to zstępni tego dziecka wchodzą w jego prawa do spadku.

Gdy osoba zmarła pozostawiając wstępnych oraz małżonka dwie trzecie majątku przypada dla małżonka a pozostała część wstępnym.

Regulacja dziedziczenia ustawowego nie dotyczy związków partnerskich, które w formie zalegalizowanej nie istnieją we Włoszech. Partner może zostać objęty dziedziczeniem wyłącznie w drodze zapisu testamentowego.

Zachowek
Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Wartość zachowku:
• Jeżeli jest jedno dziecko, ma ono prawo do połowy zachowku.
• Jeżeli jest więcej dzieci, mają prawo do dwóch trzecich zachowku.
• W przypadku małżonka i jednego dziecka, zachowek wynosi dwie trzecie.
• W przypadku małżonka i więcej niż jednego dziecka zachowek wynosi trzy czwarte.
• Jeżeli są wyłącznie wstępni, ich zachowek wynosi jedną trzecią.
• W przypadku zbiegu praw wstępnych i małżonka, zachowek należny małżonkowi wynosi połowę a zachowek należny wstępnym wynosi jedną czwartą.

Forma testamentu
Dla uzyskania ważności testament powinien być zredagowany w jednej z następujących form:
• testament urzędowy odebrany przez notariusza w obecności dwóch świadków
• testament tajny sporządzany przez spadkodawcę i odbierany przez notariusza,
• testament holograficzny sporządzany w całości własnoręcznie przez spadkodawcę, z datą i podpisem spadkodawcy
• testament międzynarodowy

Otwarcie testamentu
Otwarcie spadku następuje wraz ze śmiercią spadkodawcy. Spadkobiercą zostaje się w chwili przyjęcia spadku, zapisobiorcą zaś natychmiast, chyba że osoba taka zapisu się zrzeknie.