Poradniki - Nasz Swiat
26
Cz, maj

Żeby zrobić karierę, trzeba mieć to coś…

Inteligencja emocjonalna, jak sama nazwa wskazuje, określa predyspozycje danej osoby do panowania nad swoimi emocjami, ale nie tylko. Wpływa w bardzo dużym stopniu na tworzenie relacji międzyludzkich. Decyduje o tym, czy ktoś jest zdolny do nawiązania dobrych relacji z grupą, czy potrafi w niej funkcjonować. Praca z innymi ludźmi niejednokrotnie bowiem decyduje o odniesieniu sukcesu zawodowego.

Inteligencja emocjonalna to głównie umiejętność rozpoznawania uczuć swoich i ich definiowania, jak również zdolność do rozpoznawania i interpretowania uczuć innych osób. Jest to szczególnie istotne przy tworzeniu odpowiednich relacji w miejscu zatrudnienia. Posiadanie silne rozwiniętej inteligencji emocjonalnej ułatwia w znacznym stopniu tworzenie więzi w grupie. Osoby, które rozumieją swoje potrzeby oraz są empatyczne, bardzo dobrze sprawdzają się w pracy. Doskonale interpretują swoje odczucia, ale też odczucia współpracowników i – co najważniejsze – klientów. Ta ostatnia grupa jest szczególnie ważna, szczególnie z perspektywy pracodawcy. Co z tego, że zatrudniony pracownik ma doskonałe kwalifikacje, bogate doświadczenie, piątkę na dyplomie oraz ukończonych dziesięć dodatkowych szkoleń?

Część składek wpłacanych przez pracowników regularnie zarejestrowanych w INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - włoskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) jest przeznaczana na ubezpieczenie od utraty pracy i od bezrobocia spowodowanych rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika.

Świadczenia mogą otrzymać wszyscy pracownicy etatowi niezależnie od ich kwalifikacji, w tym osoby wykonujące usługi w domu pracodawcy (lavoratori a domicilio) i cudzoziemcy z poza UE.

Świadczenia dla bezrobotnych przysługują:
- pracownikom, którzy utracili pracę stanowiącą ich główne źródło dochodu,
- pracownikom aktualnie wykonującym prace sezonowe.

We Włoszech istnieje kilka rodzajów zasiłków dla bezrobotnych, zróżnicowanych pod względem sektora pracy i wymogów prawnych:

- zasiłek podstawowy (indennità ordinaria),
- zasiłek podstawowy obniżony (indennità ordinaria con requisiti ridotti),
- świadczenia specjalne dla sektora budowlanego (trattamento speciale per l'edilizia),
- świadczenia specjalne dla robotników rolnych (trattamento speciale per operai agricoli).

Świadczenia specjalne są to zasiłki podwyższone, czyli wyższe od pozostałych form zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ dotyczą pracowników sektorów produkcji, w których przewidziane są częste przerwy w zatrudnieniu.

19 stycznia weszły w życie dwie dyrektywy europejskie, które zmieniły aktualne przepisy dotyczące prawa jazdy. Co się zmieniło?

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie nowych kategorii. Do tej pory było ich 9, a od 19 stycznia jest ich 15. Oprócz tego przestało istnieć tzw. patentino, zezwalające na prowadzenie motorowerów oraz lekkich czterokołowców, które zastąpiono kategorią „AM”. Tego rodzaju dokument wystawiany jest dla nastolatków, którzy ukończyli 14. rok życia.

Jeżeli chodzi o prawo jazdy kategorii A (zezwalające na prowadzenie motocykli), została wprowadzona teraz kategoria „A2”, która zezwala na prowadzenie dwuśladów o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Do egzaminu na prawo jazdy tej kategorii mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia.

W prawo jeździe kategorii B, została wprowadzona kategoria „B1”, zezwalająca na prowadzenie czterokołowców, np. quadów, osobom, które ukończyły 16. rok życia, podobnie jak przy kategoriach C i D.

Od 19 stycznia nowe prawo jazdy będzie miało taki sam wygląd we wszystkich państwach członkowskich UE i pozwala niepełnoletnim kierowcom na prowadzenie we wszystkich krajach Wspólnoty. Nowy dokument wykonany będzie z polikarbonatu i będzie posiadał najnowsze zabezpieczenia, m.in. w elektronicznego podpisu oraz hologramu. W przeciwieństwie do prawa jazdy starego typu, na nowym nie będzie wpisany adres zamieszkania. W momencie upływu daty ważności dokumentu, zostanie wydany nowy z aktualnym zdjęciem właściciela.
Kolejną nowością dyrektywy są obowiązkowe doszkalania egzaminatorów. Oprócz tego podczas egzaminu, zarówno teoretycznego jak i praktycznego, będą od teraz dopuszczalne jedynie 3 błędy, a nie jak dotycz as 4.

Głównym celem wprowadzenia w życie ww. reformy jest poprawa szkolenia kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Stranieri In Italia

Osoba planująca założenie działalności gospodarczej po raz pierwszy w swoim życiu zwykle czuje się zdezorientowana w obliczu tego, co ją czeka. Na samozatrudnienie decydują się osoby w każdej kategorii wiekowej, w różnej sytuacji życiowej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Większość z nich potrzebuje dobrego źródła informacji, w jaki sposób rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie prowadzone są kursy typu „ABC przedsiębiorczości”. To jedne z najpopularniejszych szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkich urzędach pracy. Zajęcia przybliżające zagadnienie zakładania działalności gospodarczej krok po kroku odbywają się również w niepublicznych instytucjach szkoleniowych w formie płatnej lub bezpłatnej. Zaliczenie warsztatów przygotowujących do otwarcia działalności jest bowiem warunkiem otrzymania bezzwrotnych środków z funduszy europejskich na ten cel.

Jest ich coraz więcej, ale tylko nieliczni mogą powiedzieć, że blog to ich główne źródło utrzymania. Co ich łączy? Pasja do pisania, a właściwie do opisywania swoich pasji

Czy aby być blogerem, trzeba mieć ku temu specjalne predyspozycje? Tak, jeśli za taką predyspozycję uznamy bogatą osobowość, indywidualne spojrzenie na życie albo ciekawość świata.

Kto może zostać blogerem?

Każdy, kto ma na pisanie bloga czas i chęć. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wiele blogów kończy swój żywot na jednym, dwóch wpisach. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy osoby, które je tworzą, tak naprawdę nie są zainteresowane pisaniem bloga, zaś decyzję o stworzeniu internetowego pamiętnika podjęły zbyt pochopnie. Co ciekawe, nie trzeba być specjalistą w danej dziedzinie, by prowadzić tematyczny blog. Dużą popularnością cieszą się przecież blogi niezbyt utalentowanych fashionistek albo osób dopiero uczących się gotować, którym zdarza się popełniać błędy, ale których wpisy są regularne i zabawne, co zjednuje im czytelników.

Czy poza swego rodzaju pasją do prowadzenia bloga potrzebne jest coś jeszcze? Z całą pewnością tak, tym czymś jest czas. Nawet jeśli zainteresujemy kogoś poruszaną przez nas tematyką, ale zapomnimy o zaglądaniu na blog, dodawaniu kolejnych wpisów albo po prostu zrobimy sobie dłuższą przerwę, jest wielce prawdopodobne, że stracimy czytelników, którzy mogą już do nas nie powrócić.

Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa dla rodzin pracowników etatowych i beneficjentów obowiązkowego ubezpieczenia INPS (titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), których dochód całkowity nie przekracza ustawowych limitów wyznaczanych co roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość zależy od liczby członków rodziny, łącznych dochodów rodziny i jej sytuacji społecznej.

Tabele wysokości świadczeń i kryteria dochodowe są opublikowane każdego roku i zachowują ważność od 1 lipca da 30 czerwca następnego roku. Zasiłek rodzinny można kumulować z zasiłkiem przyznawanym przez gminę.

Kryteria dotyczące rodziny
Zasiłek przeznaczony jest dla członków rodziny wnioskodawcy - pracownika lub beneficjenta świadczeń socjalnych:
- współmałżonka/ki nie żyjącego/ej w separacji;
- dzieci małżeńskich lub pozamałżeńskich, oraz dzieci przysposobionych (adoptowanych, naturalnych uznanych, ulegalizowanych, z poprzednich związków, powierzonych rodzinom zastępczym, itd.) w wieku poniżej 18 lat, lub pełnoletnich  niepełnosprawnych, które nie wstąpiły w związek małżeński;
- dzieci własnych i przysposobionych, uczących się lub praktykantów w wieku 18 – 21 lat, jeśli wchodzą w skład rodziny wielodzietnej (przynajmniej 4 dzieci, w wieku poniżej 26 lat);
- braci, sióstr, wnuków/kuzynów wnioskodawcy, małoletnich i pełnoletnich niepełnosprawnych, tylko w wypadku kiedy są sierotami obojga rodziców, nie otrzymują  tzw. renty sierocej i nie wstąpili w związek małżeński.

Czas pracy
We Włoszech maksymalny czas pracy nie może przekraczać limitów określonych przez prawo i umowy zbiorowe.

W większości przypadków, ustawowy czas pracy we Włoszech wynosi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo .
W umowach zbiorowych została określona także wysokość dodatków, które przysługują pracownikowi za pracę w nadgodzinach i w porze nocnej.

Należy pamiętać, że niezależnie od CCNL, nadgodziny nie mogą przekraczać 250 godzin rocznie. Jeżeli dany pracownik zatrudniony jest na więcej niż 6 godzin dziennie, przysługuje mu przerwa obiadowa.

Każdy pracownik musi mieć także zapewniony w każdym tygodniu pracy 24 godzinny odpoczynek.

Urlop
Pracownik zatrudniony we Włoszech ma prawo do corocznego urlopu płatnego. W ciągu roku przysługują mu ustawowo 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego. W większości przypadków, o przyznaniu płatnego urlopu decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę interesy firmy oraz pracownika.

Warto pamiętać, że nie może on zostać zastąpiony odszkodowaniem z tytułu niewykorzystanego urlopu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zostaje przerwany stosunek pracy.

M.S. i A.F.

 

Więcej artykułów…