Poradniki - Nasz Swiat
18
So, styczeń

Ustawa anty-stalking weszła w życie. Nowe przepisy przewidują ostrzejsze sankcje wobec przestępców seksualnych, którzy prześladowali swoje ofiary.

Rzym, 1 czerwca 2009 - „Włochy są obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych narodów, jeżeli chodzi o zwalczanie przemocy seksualnej. Dziś kobiety mogą być bardziej spokojne. Rozpoczął się sezon zerowej tolerancji wobec tych, którzy dopuszczają się tego rodzaju przestępstwa” - powiedziała minister ds. Równych Możliwości Mara Carfagna, po ostatecznym zatwierdzeniu projektu ustawy przeciw gwałtom. Nowa ustawa przewiduje ostrzejsze sankcje wobec przestępców seksualnych i osób prześladujących kobiety (chodzi o tzw. Stalking przyp. red.). Rozporządzenie zostało przegłosowane w Senacie włoskim 22 kwietnia.

Przestępcom, w chwili obecnej, grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 4 lat i kara dożywotniego więzienia w przypadku, gdy ofiara zmarła na skutek popełnionego przestępstwa. Osoby podejrzane o zmuszanie nieletnich do prostytucji, pornografii dziecięcej, turystyki seksualnej, aktów seksualnych z osobą nieletnią i gwałtu zbiorowego, również będą pozostawać w więzieniu do czasu wyjaśnienia sprawy.
Kara więzienia czeka również przestępców, którzy wykorzystują seksualnie niemowlęta, niepełnosprawnych oraz kobiety w ciąży.

Według nowej ustawy, ofiara ma 6 miesięcy czasu na złożenie doniesienia o tego rodzaju przemocy i może wymagać zatrzymania przestępcy. W międzyczasie na wniosek sędziego, podejrzany może otrzymać zakaz zbliżania się do miejsc uczęszczanych przez ofiarę i jej najbliżsi.

Antonia Ilinova

Źródło: Nasz Świat nr 11  (1-15 czerwca)/2009

Archiwum poradników „Żyć i pracować we Włoszech”:
http://www.naszswiat.net/poradniki.html

 

Bardzo często zdarza się, że dzwonią do nas operatorzy telefoniczni i proponują nam różnego rodzaju oferty promocyjne wszelkiego rodzaju począwszy od abonamentów telefonicznych, aktywację sekretarki lub szybkiej linii internetowej, a kończąc na przejściu do innego operatora telefonicznego. Procedura ta bardzo często łamie prawo np. o ochronie danych osobowych, poza tym zdarza się, że podczas zwykłej rozmowy z konsultantem, który namawia nas do skorzystania z nowej usługi okazuje się, że zmuszeni jesteśmy później np. płacić za usługę, której tak naprawdę nie chcieliśmy. Co zrobić w takim przypadku?

Ostatnio coraz więcej osób zgłasza tego typu nadużycia do Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) z prośbą o odszkodowanie ze strony nieuczciwych operatorów za aktywację usług, na które nigdy nie wyrazili zgody. W związku z wieloma reklamacjami dotyczącymi niechcianych umów telefonicznych, Agcom przeprowadziło wiele kontroli w sektorze telefonicznym, czego efektem była kara w wysokości 5 milonów euro nałożona na 5 najważniejszych operatorów telefonicznych (Vodafone, Telecom Italia, Opitel, BT Italia, Eutelia).

Złożenie zażalenia do Autorità (non contenziosa)
Aby móc złożyć zażalenie na operatora telefonicznego, Autorità Garante stworzyło specjalny formularz (modello D), który można ściągnąć bezpłatnie ze strony www.agcom.it.

Formularz należy wypełnić i podpisać, a następnie wysłać:
- faksem pod numer 081 7507616
- listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Direzione Tutela dei Consumatori
Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza 
Centro Direzionale, Isola B5
80143 Napoli.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni po otrzymaniu zgłoszenia musi zweryfikować zażalenie. Jeżeli jest ono słuszne, mogą zostać przeprowadzone inspekcje u operatorów, poza tym do sprawy może zostać włączona także Guardia di Finanza i Policja.
Zgłoszenia i zażalenia nie otwierają automatycznie postępowania sądowego, ale pozwalają Urzędowi ds. Gwarancji w Komunikacji na dozorowanie nad pracą operatorów i ewentualnie, w niektórych przypadkach, na interwencję przede wszystkim w kwestiach umowy pomiędzy cliente a operatorem.

Spór sądowy pomiędzy klientem a operatorem
W 2007 roku Agcom zaaprobował regulamin, w którym zostały zapisane procedury związane z rozwiązaniem sporów pomiędzy klientami a operato rami telefonicznymi.
Użytkownicy, którzy chcą założyć sprawę sądową w celu ochrony własnych praw muszą  najpierw spróbować zawarcia porozumienia przed Co.re.com (Comitato Regionale per la Comunicazione) w Regionie, w którym zamieszkują.
W chwili obecnej uprawnione urzędy regionalne Co.re.com, które podpisały porozumienie z Agcom to: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento i Bolzano.
W przypadku, gdy zamieszkujecie w Regionie, w którym Co.re.com nie podpisały porozumienia z Agcom porozumienie pomiędzy klientem a operatorem można podpisać:
- w odpowiedniej Camera di Commercio;
- w innych urzędach, które podpisały specjalne umowy o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami konsumatorów a operatorami telefonicznymi.

Aby zlożyć skargę do Co.re.com, należy wypełnić formularz Formulario UG, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony www.agcom.it. Formularz należy wypełnić podając m.in.:

- Imię i nzawisko adres zameldowania lub zamieszkania;
- Numer telefonu;
- Nazwę i adres operatora;
Do formularza należy załączyć także wszystkie dokumenty dotyczące spray.
Po 30 dniach od złożenia skargi, również w przypadku nie dojścia do porozumienia, obie strony mogą zwrócić się do odpowiednich władz sądowych.

W przypadku, gdy strony dojdą do porozumienia, bez konieczności rozpoczęcia postępowania sądowego, należy podpisać pisemny protokół.
Formularz UG wysłany do odpowiedniego Co.re.com, musi ponadto zostać przesłana do Dyrekcji odpowiedzialnej za ochronę konsumentów i może zostać doręczona:
- osobiście (po otrzymaniu której urząd wystawia kwit potwierdzający dostarczenie);
- faksem: 081 7507828
- listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori
Centro Direzionale – Isola B5
80143 Napoli

Dyrekcja, do 10 dni od momentu otrzymania skargi, zaprasza obie strony w celu rozpatrzenia skargi i wysłuchaniu stron. Sprawa musi zostać rozwiązana w przeciągu 90 dni. Obie strony, przed posiedzeniem, mogą przedstawić dokumenty i poprosić o kopie aktów.

Należy pamiętać, że w czasie trwania sprawy, klient ma prawo poprosić Co.re.com, wypełniając formularz GU5 (do ściągnięcia ze strony www.agcom.it) do czasowego odłączenia lub aktywacji oferty będącej sporem w sprawie).

opracowała
Rosanna Caggiano
stranieriinitalia.it

Źródło: Nasz Świat nr 7  (1-15 kwietnia)/2009

Archiwum poradników „Żyć i pracować we Włoszech”:
http://www.naszswiat.net/poradniki.html

 

Wielu młodych Polaków po otwarciu granic w Unii Europejskiej, nie ma problemu z podjęciem decyzji dotyczącej wyjazdu na studia zagraniczne. Wielu wybiera renomowane uczelnie włoskie. Jednak ścieżka ku wrotom włoskich uczelni kryje kilka “zakrętów”.

Rzym, 1 luty 2009 - Co zrobić, by ambitne plany nie uległy zmianom, a marzenia się zrealizowały przyjęciem na rok akademicki we Włoszech? Procedura nie jest taka trudna! Wystarczy cierpliwie potwierdzić kilka dokumentów zdobyć kilka pieczątek i to wszystko.

Świadectwo ukończenia polskiej szkoły średniej należy potwierdzić w wymaganych instytucjach. I tak, jeżeli jest to nowa matura testowa, świadectwo należy potwierdzić w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, a jeśli jest to matura wydana w starym trybie, wystarczy ją potwierdzić w Wojewódzkim Kuratorium Oświaty, odpowiednim do miejsca otrzymania świadectwa.
Następnie należy przetłumaczyć świadectwo maturalne u tłumacza przysięgłego, a potem udać się do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam poświadczyć tłumaczenie jak i świadectwo, uzyskując tak zwane “Apostille”. Wspomnę, iż należy wnieść również stosowną opłatę, której można dokonać na miejscu w kasach.

Kolejnym krokiem jest złożenie oryginału świadectwa, jak i potwierdzonego w wyżej wymienionych instytucjach tłumaczenia, w Kancelarii Konsularnej Ambasady Włoskiej w Warszawie. do wszystkich dokumentów należy dołączyć swoistego rodzaju podanie o wydanie “dichiarazione di valore “, czyli potwierdzenie ważności świadectwa, uzasadniając w jakim celu ubiegamy się o ten dokument. Należy wykazać, iż mamy zamiar kontynuować naukę na uczelni włoskiej i podać wszelkie informację dotyczące wybranej uczelni i kierunku studiów.
Jak podaje na swoich stronach Ambasada Włoch w Warszawie, podania można wysyłać równiez faksem. Należy składać podania w dniach od poniedziałku do czwartku od godziny 10 do 12, niestety niewiele czasu , ale dla chcącego nie ma nic trudnego!
Po przebrnięciu prze te wszystkie wymogi biurokratyczne, nie pozostaje nam nic, jak czekać killka dni na wydanie “dichiarazione di valore”, które umożliwi nam start na wymarzoną uczelnię.

Dodam, iż pracownicy Kancelarii Ambasady Włoskiej, są bardzo wyrozumiali i gotowi udzielać wszelkich dodatkowych informacji, a jak ma się szczęście, to i nawet dokumenty są gotowe do odebrania już następnego dnia.
Szczegółowe informacje dotyczące adresów instytucji i telefony kontaktowe
są wymienione poniżej:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Aleja Szucha , 25 pokój 215
Tel: 022.347.44.84

Ministerstwo Spraw Zagrnaicznych
Aleja Szucha , 21
022.523. 94.63; 022. 523.91.28

Kancelaria Konsularna Ambasady Włoch w Warszawie
ulica Jasna, 19
022.826.53.08: 022. 827.55.76

Monika Zakrzewska
ww.polskaitalia.com
Źródło: Nasz Świat nr 3  (1-15 lutego)/2009

Archiwum poradników „Żyć i pracować we Włoszech”:
http://www.naszswiat.net/poradniki.html