Poradniki - Nasz Swiat
24
Pn, kwiecień

Jeżeli zdecyduję się na urodzenie dziecka, w jaki sposób pomoże mi państwo włoskie?
Jeżeli zdecydowałaś się zostać matką, musisz wiedzieć, że państwo włoskie roztacza opiekę nad matką, dając jej gwarancje w miejscu pracy, opiekę medyczną, zasiłki dla kobiet w ciąży. Wszystkim kobietom w ciąży, także tym, które przebywają na terenie Włoch nielegalnie państwo zapewnia także pozwolenie na pobyt.

Do jakiego typu opieki medycznej mam prawo?
We Włoszech, każda kobieta ma prawo do badań medycznych, które są bezpłatne w określonym czasie ciąży.
Dziewięć miesięcy ciąży jest podzielone na tygodnie, w czasie, których należy przeprowadzić badania specjalistyczne, aby skontrolować zarówno twój jak i dziecka stan zdrowia.
Podstawowe badania są bezpłatne (twój lekarz posiada spis badań bezpłatnych).

Wiele specjalistycznych badań nie jest jednak bezpłatnych, i niestety trzeba za nie zapłacić. Wyjątkiem są badania, które zleci ci twój lekarz, jeżeli podejrzewa jakiekolwiek komplikacje.

Jeżeli masz więcej niż 35 lat lub urodziłaś już wcześniej dziecko z chorobami chromosomatycznymi, lub w czasie wykonania badania USG lekarz zauważył wady rozwoju płodu, twój lekarz zaleci ci wykonanie badań prenatalnych, dzięki którym można sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo.
Kiedy już urodzi się twoje dziecko ma ono prawo do bezpłatnych badań lekarskich oraz różnego typu analiz, aż do 6 roku życia. Oczywiście wszystkie badania i analizy muszą być przepisane przez lekarza prowadzącego i mogą być wykonywane w szpitalach państwowych lub prywatnych, które mają podpisane umowy z Państwową Służbą Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale).

Jakie mam gwarancje w miejscu pracy?
Jeżeli masz umowę na pracę zależną i jesteś w ciąży, nie możesz zostać zwolniona z pracy do momentu, gdy twoje dziecko ukończy pierwszy rok życia (z wyjątkiem, gdy twoja firma nie zostanie zamknięta z powodu bankructwa lub jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z twojej winy lub twoja umowa wygasła wcześniej).

Jeżeli jesteś w ciąży, pracodawca jest zobowiązany udzielać ci zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie związane z ciążą. Musisz jednak przedstawić pracodawcy zaświadczenie o dacie i godzinie badania.

W ostatnich dwóch miesiącach ciąży i do końca trzech miesięcy po porodzie masz prawo do urlopu macierzyńskiego. Możesz jednak pracować do jednego miesiąca przed porodem. Twój lekarz będzie musiał wystawić ci specjalne zaświadczenie pozwalające na tę zmianę.

Podczas urlopu macierzyńskiego masz prawo do otrzymywania 80% twojego wynagrodzenia, zarówno, jeżeli masz umowę na pracę zależną (dipendente) lub jesteś pracownikiem samozatrudnionym (rzemieślnik, handlowiec, rolnik, przedsiębiorca rolny). Jeżeli jesteś pracownikiem zależnym możliwe jest jednak, że krajowy kontrakt zbiorczy dla twojej kategorii przewiduje, że twoje wynagrodzenie musi być wypłacane w całości.

Oprócz obowiązku pozostania w domu w pierwszych trzech miesiącach po porodzie, możesz pozostać w domu przez następne 6 miesięcy (jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko przysługuje ci 10 miesięcy urlopu). Podczas tego typu urlopu masz prawo do otrzymywania 30% twojego wynagrodzenia.

Po porodzie jako pracownik zależny masz prawo do przerw w czasie pracy, są to tzw. przerwy dla matek karmiących piersią (dwie godziny dla kobiet, które pracują 6 lub więcej godzin dziennie; godzinę dla kobiet pracujących do 6 godzin dziennie). Jeżeli urodziłaś bliźniaki, godziny przerw są podwojone i mogą być wykorzystane przez oboje z rodziców w tym samym czasie.

Każde z rodziców, tak matka jak i ojciec, pomimo, że wykorzystali wszystkie przysługujące im zwolnienia od pracy mają prawo, w razie choroby dziecka, do wzięcia płatnego pozwolenia na zwolnienie się z pracy. Do trzech lat życia dziecka, rodzicom przysługuje do 30 dni w roku, natomiast od 3 do 8 roku życia dziecka przysługuje 5 dni w roku.
Wiele razy w zbiorczych kontraktach napisane jest jednak, że tego typu zwolnienia są płatne, jedynie do trzeciego roku życia.

A jeśli nie pracuję, jaki rodzaj opieki mogę otrzymać?
Według prawa włoskiego, wszystkim kobietom pracującym w okresie ciąży przysługuje zasiłek wydawany przez INPS lub inny zakład ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jesteś bezrobotną lub gospodynią domową – Włoszką lub cudzoziemką regularnie przebywającą na terenie Włoch – możesz starać się o otrzymanie zasiłku macierzyńskiego po narodzinach dziecka, przez okres 5 mieisęcy i nie dłużej niż do 6 miesiąca życia dziecka. Biura URP, które znajdują się we wszystkich urzędach dzielnicowych i/ lub w różnych oddziałach CAF (Centri di assistenza fiscale) w dzielnicy, w której mieszkasz udzielają wszelkich informacji na temat procedury otrzymania tego typu zasiłku.

Jeżeli nie masz rodziny i znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej, możesz zgłosić się do gminy, w której mieszkasz, o pomoc w poszukiwaniu miejsca w jednym z domów rodzinnych na okres ciąży oraz po urodzeniu dziecka.

Jak wychować dziecko?
Większość z kobiet myśli o założeniu rodziny. Dla prawa włoskiego, prawdziwa rodzina to ta, która oparta jest na małżeństwie, w którym zarówno mąż  jak i żona mają te same prawa i obowiązki w stosunku do małżonka oraz dzieci. Od kilku lat uznawane jest także życie w konkubinacie. Natomiast, jeżeli chodzi o dzieci, w obydwu przypadkach, nie istnieje żadna różnica w wychowywaniu ich.

Jeżeli zdecydujesz się na wychowywanie dziecka razem z twoim partnerem i masz zamiar zawrzeć związek małżeński, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- czy twoi lub jego rodzice zmuszają was do małżeństwa?
- czy jesteście gotowi do założenia rodziny?
- czy wiecie, czego możecie się spodziewać po sobie?
- czy twój partner jest świadom obowiązków jakie na nim spoczywają po ślubie?
- czy jesteś gotowa wychowywać swoje dziecko samotnie?

Jeżeli zdecydowałaś się na samotne wychowywanie dziecka musisz pamiętać, że ta decyzja wymaga dużej odpowiedzialności.
Oczywiście będzie ci łatwiej, jeżeli będziesz mogła liczyć na pomoc osób ci bliskich. Jednak nawet z ich pomocą nie jest łatwo wychować samotnie dziecko, ponieważ będzie ono potrzebować twojej miłości oraz czasu każdego dnia. Wychowanie dziecka kosztuje mnóstwo czasu, ale także i pieniędzy. To wielkie wyzwanie, nawet jeżeli masz stałą pracę i pomoc państwa włoskiego. Z drugiej zaś strony, wychowywać samotnie dziecko pozwoli ci na pełną wolność wyborów.

Guida alle maternità libera e responsabile (Comune di Roma, Stranieri in Italia)
tłum. Anna Malczewska

Zasiłek rodzinny jest formą subwencji rządowej przewidzianej dla rodzin pracowników zależnych (lavoratori dipendenti)  i emerytów, których emerytury pochodzą z funduszy emerytalnych wpłacanych na poczet INPS (dla emerytów którzy byli przedsiębiorcami lub pracowali w wolnym zawodzie, np. jako lekarz, notariusz, adwokat, dziennikarz itp. przewidziane są inne formy pomocy).

Rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny we Włoszech, muszą spełniać dwa podstawowe warunki:
1)     łączny dochód roczny przypadający na rodzinę musi być niższy od średniej krajowej przewidzianej przez ustawę -naliczenia te obejmują okres od 1 lipca każdego roku do 30 czerwca roku następnego;
2)     łączny dochód przypadający na rodzinę przynajmniej w 70 % musi pochodzić z wynagrodzenia za pracę lub z funduszy emerytalnych.
Zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom zatrudnionym, bezrobotnym, którym wypłacane jest odszkodowanie (indennizzo),dla pracowników zagrożonych zwolnieniem (cassaintegrati), tym , którzy są na zwolnieniu lekarskim, macierzyńskim; emerytom, którzy byli pracownikami zatrudnionymi, pracownikom zatrudnionym na czas określony.

Zasiłek rodzinny przysługuje też obcokrajowcom legalnie zatrudnionym we Włoszech. Osoby spełniające określone wymogi mogą zwrócić się bezpośrednio do swego pracodawcy lub do urzędów INPS.

Można tego dokonać także za pośrednictwem związków zawodowych: INAS; CISL, CAAF (z reguły wszystkie urzędują razem).

Do wniosku należy dołączyć:
1)    zaświadczenie o dochodach (cud  - dla pracowników nie posiadających innych dochodów; modello unico  - dla pracowników posiadających też dochody z nieruchomości)
2)     codice fiscale (odpowiednik polskiego NIP-u)
3)    certificato di residenza (zaświadczenie o zameldowaniu) Obcokrajowiec, którego rodzina mieszka za granicą (np. w Polsce), powinien dołączyć dokumentację o ogólnej sytuacji rodziny przetłumaczoną na j. włoski lub wystawioną w wersji wielojęzycznej.

Do celów obliczeniowych bierze się pod uwagę sumę dochodów przypadających na rodzinę podlegających opodatkowaniu IRPEF, łącznie zwartością domu, dochodami wolnymi od podatków,  kwotami otrzymywanymi miesięcznie tytułem alimentów, stypendia naukowe, emerytury i zasiłki z opieki społecznej, renty inwalidzkie,  interesy wpływające z depozytów bankowych i innych inwestycji.

Do rodziny zalicza się: małżonka, nawet nie współmieszkającego, małoletnie dzieci,  dorosłe dzieci, jeśli są w jakiś sposób  niepełnosprawne,  braci, siostry, wnuki niepełnosprawne, członków rodziny  cudzoziemca, zamieszkałych za granicą Dla rodzin wielodzietnych, tj. posiadających co najmniej 4 dzieci lub przysposobionych w wieku do 26 lat, przysługuje prawo do zasiłku na dzieci dorosłe, ponad 18 lat, lecz mniej niż 23, pod warunkiem, że jeszcze się uczą lub odbywają praktykę zawodową.

Nie bierze się tu pod uwag emerytur wojennych,  rent dożywotnich INAIL, odszkodowań wypłacanych na rzecz osób niepełnosprawnych itp.
Zasiłek może być przyznany na rzecz rodziny złożonej z petenta,  małżonka, który mieszka osobno, lecz nie została jeszcze przeprowadzona separacja ustawowa, dzieci do 18 lat, dzieci dorosłych lecz niepełnosprawnych, braci, sióstr, wnuków petenta małoletnich lub dorosłych lecz niepełnosprawnych, o ile są sierotami.

Dla pracowników (lavoratori dipendenti), zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, łącznie z wynagrodzeniem. Następnie pracodawca zwraca się do INPS o zwrot wypłaconych sum. Dla osób zatrudnionych jako pomoc domowa, w rolnictwie,  bezrobotnych itp., zasiłek wypłacany jest bezpośrednio przez INPS W przypadkach dzieci naturalnych uznanych przez obojga rodziców, dzieci małżeństw rozwiedzionych,  braci, sióstr i innych, niepełnosprawnych członków rodziny, do wypłacenia zasiłku przez pracodawcę, niezbędne jest uprzednie upoważnienie INPS.
Emerytom, zasiłek jest wypłacany bezpośrednio przez INPS razem z ratą emerytury.

Tab. (patrz tabela poniżej) Zasiłek rodzinny od 01/07/2010 do 30/06/2011 – Rodziny złożone z obydwu małżonków i przynajmniej jednego dziecka nieletniego, bez niepełnosprawnych na utrzymaniu: (przykłady rozliczeń, ponieważ dokładne rozliczenia są wyliczane na podstawie dokładnych danych o dochodach i zmieniają się co 105, 68 €.)


Tab. – Rodzina złożona z dwóch małżonków, bezdzietna, bez osób niepełnosprawnych na utrzymaniu.
Dochód rodzinny roczny od euro 00.000,00 do     euro 12.485,63 = euro 46,48
Dochód rodzinny roczny od  euro 12.485,64 do euro 15.606,37 =     euro 36,15
Dochód rodzinny roczny od  euro 15.606,38 do euro 18.727,09 =     euro 25,82
Dochód rodzinny roczny od  euro 18.727,10 do euro 21.846,59 =     euro 10,33
Dochód rodzinny roczny od  euro 21.846,60 nie przysługuje  zasiłek.

Klinika Prawa

Zapis czatu, którego gościem był Mateusz Rogalski z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

Pawel Piskorz:
Czy mój kuzyn, który jest studentem może założyć e-biznes i ubiegać się o dotację? Czy musi to być już osoba nieucząca się?

Mateusz Rogalski: O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia wpisu (możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Wymagania nie zawierają kryterium dotyczącego wykształcenia. Jeśli Pana kuzyn spełnia powyższe kryteria może ubiegać się o wsparcie w ramach działania 8.1.

Abdul Aziz: Czy te dotacje można składać będąc za granicą? I czy PARP jest jedynym miejscem w którym można to robić?

Mateusz Rogalski: Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem wniosek może złożyć tylko podmiot polski, ale jest to możliwe również z zagranicy.

bazylka: Zastanawiam się nad otwarciem działalności gospodarczej w Polsce, ale mieszkając w Wielkiej Brytanii. Wiem, że mogę zarejestrować działalność mimo zamieszkania za granicą, ale czy wtedy mogę się ubiegać o dotacje, bo z informacji na stronie PARP wynika, ze osoby fizyczne muszą mieć zamieszkanie w Polsce?

annadublin: Moje pytanie dotyczy kwestii miejsca ubiegania się o dotacje: mieszkam w Dublinie, lecz planuję – wraz z kilkoma partnerami – projekt o zasięgu europejskim, pracują nad nim osoby z kilku krajów Unii Europejskiej. Czy aby ubiegać się o dofinansowanie z omawianych tutaj programów, koniecznym jest włączenie do projektu partnera z siedzibą w Polsce?

Mateusz Rogalski:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakladam firmę: Czy są jakiekolwiek ograniczenia terytorialne przy ubieganiu sie o dotacje? Czy mogę o nie wystąpić jeszcze będąc za granicą czy już w Polsce? Czy nie ma znaczenia, w którym regionie mieszkam lub będę mieszkał?

Mateusz Rogalski: Nie ma znaczenia region w rozumieniu województwa. Natomiast tak jak już wcześniej wspominałem warunkiem jest (w przypadku osoby fizycznej) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


JAKI RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE

bazylka: W jakich branżach jest przyznawana dotacja, czy we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej?

Mateusz Rogalski: Branże wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie są wymienione w paragrafie 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dostępne w zakładce Dokumenty Programowe pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/8311) są to m.in. prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury, związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych czy też prowadzoną w sektorze węglowym. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami polecam treść dokumentu wymienionego powyżej.

Londynczyk 1969: Czy podanie, w którym zgłoszę pomysł na biznes utrzymujący się z reklam a nie klientów też będzie pozytywnie rozpatrzone?

Mateusz Rogalski:
Polecam zapoznanie się (jak już pisałem niestety będzie to niezbędne aby skutecznie starać się o dofinansowanie) z dokumentacją dla działania. W ww. dokumentacji zostały wymienione oraz opisane kryteria, które złożony projekt musi spełniać aby przejść pozytywnie proces oceny. Jedno z kryteriów obligatoryjnych ma brzmienie: „W ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług”. Przychody z reklam stanowią tylko jedno źródło. W związku z powyższym taki projekt nie może zostać dofinansowany w ramach działania 8.1


JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ


Dubletka: Co trzeba zrobić, żeby ubiegać się o te pieniądze? Ale tak krok po kroku w punktach prosimy.

edytapio: Jakie konkretne warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać dotację na e-biznes?

Mateusz Rogalski:

1. Zapoznać się z dokumentacją na stronie PARP. Dokumentacja działania: http://poig.parp.gov.pl/index/index/745 (znajomość treści tych dokumentów lub korzystanie z ich treści przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie jest niezbędna) Ważne – musimy jako przedsiębiorca spełniać określone tam kryteria.

2. Wypełnić wniosek w Generatorze Wniosków.

3. Wypełniony wniosek zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku”. Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:

a) siedzibę spółki – w sytuacji gdy wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego,

b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

4. Formalnie potwierdzić złożenie wniosku poprzez złożenie podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych po dniu zarejestrowania na jeden z możliwych sposobów (dokładnie opisane w dokumentacji):

a) Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną;

b) Podpisanie wydruku obrazu wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w sposób tradycyjny.

bazylka: Czy można liczyć na pomoc w przygotowaniu (wypełnieniu) wniosku o dotacje? Jeśli tak, to kto udziela takiej pomocy?

Mateusz Rogalski: Wniosek o dofinansowanie wypełniamy korzystając z dokumentów zamieszczonych na stronie PARP w zakładce dotyczącej działania 8.1 Dodatkowe (szczegółowe) pytania można zadawać podczas telefonicznych dyżurów eksperckich (informacja o dyżurach również na stronie PARP) lub umówić się na bezpłatne spotkanie w punkcie konsultacyjnym – lista punktów konsultacyjnych znajduje się na stronie PARP. Dodatkowo można również korzystać z usług informatorium PARP.

StandOutowy: Czy jest jakieś ryzyko, że znów powtórzą się szalone kolejki i dantejskie sceny w tej sprawie? Czy będzie to załatwione w cywilizowany sposób?

Mateusz Rogalski: Dołożono wszelkich starań, aby „szalone kolejki” już się nie pojawiły. Między innymi – konkurs trwa od 30 lipca do 30 września b.r. – wnioski o dofinansowanie projektu należy składać poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP – kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.


JAK DUŻĄ POMOC MOŻNA OTRZYMAĆ

Kolumb z Derry:
Czy są jakiekolwiek ograniczenia w wysokości kwot, o które można się ubiegać? Czy to jest jakoś zależne od tego, jaką działalność będę prowadził, oceny wniosków itd?

Mateusz Rogalski:
Wielkość wsparcia, o które może ubiegać się Wnioskodawca działania 8.1 może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wielkość wsparcia nie jest zależna od ilości punktów otrzymanych w ramach oceny kryteriów merytorycznych fakultatywnych. Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie cały proces oceny projekt zostaje rekomendowany do dofinansowania.

bazylka:
Jak Państwo przewidujecie, ile dotacji w tym roku może zostać przyznanych ogółem?

Mateusz Rogalski: To zależy od jakości złożonych wniosków. Budżet ogłoszonego konkursu to 320 871 702,73 PLN. Jeśli średnia kwota dofinansowania będzie wynosiła ok. 400 tys. PLN to dofinansowanie będzie mogło otrzymać ponad 800 projektów. Dane, które znamy na pewno to budżet konkursu – 320 871 702,73 PLN oraz maksymalna wielkość (intensywność wsparcia) – 70 proc. bądź 80 proc. i maksymalna ilość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.


POWODY ODRZUCEŃ WNIOSKÓW


Silhouetka:
Jakie są zazwyczaj powody odrzucania wniosków, które się składa? Co decyduje o tym, że odrzucacie, a co o tym, że przyjmujecie? Najczęstsze błędy i nieścisłości?

Mateusz Rogalski:
Wnioski oceniane są w Regionalnych Instytucjach Finansujących (lista na stronie PARP) nie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Braki formalne stanowią niewielki procent wniosków odrzuconych. Znacznie częściej wnioski nie spełniały kryteriów oceny merytorycznej (aktualne kryteria niezbędne do spełnienia opisano w przewodniku po kryteriach dostępnym pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/404/8666.pdf). Podczas oceny merytorycznej wnioski były odrzucane m.in. z powodu: braku wymaganych opisów, braku lub niedostatecznego uzasadnienia wydatków, niespójności pomiędzy informacjami przedstawionymi w poszczególnych punktach wniosku. Wniosek musi zawierać wymagane informacje niezbędne do jego oceny. Jeśli przedstawione są w sposób niespójny, bardzo zdawkowy – lakoniczny, nie pozwalający na ocenę, któregoś z kryteriów lub Wnioskodawca powołuje się na nierealne i nie dające się uzasadnić założenia – wniosek zostaje odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Treść wniosku musi stanowić spójną całość.

Bartek M. Lublin:
Czy komisja może odrzucić mój wniosek o dotacje jeżeli uzna, że wpłynęło zbyt dużo podobnych wniosków? Co jeżeli mam przekonanie, że będę lepszy i bardziej konkurencyjny od innych?

Mateusz Rogalski: W świetle przyjętych kryteriów oceny (dostępnych na stronie PARP w zakładce Dokumentacja) w dokumencie „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013” (dostępnym pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/404/8666.pdf) taki projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie prawdopodobnie nie będzie spełniał wymagań działania 8.1 (kryteriów merytorycznych). Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez dwóch oceniających na podstawie przedstawionych kryteriów merytorycznych.

bazylka: Czy błędy formalne powodują odrzucenie wniosku, czy jest szansa na ich poprawę?

Mateusz Rogalski: Błędy formalne zasadniczo nie dyskwalifikują wniosku i podlegają możliwości poprawy podczas etapu oceny formalnej. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dokumencie – Instrukcja Wypełnienia Wniosku oraz w dokumencie Przewodnik po kryteriach – dokumenty dostępne w zakładce Dokumentacja pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/index/745 oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.

StandOutowy: Można będzie składać jakieś korekty do wniosków, czy też posłana wersja jest ostateczna? I co, kiedy nie uda się tym razem, jest jakiś kolejny nabór rezerwowy?

Mateusz Rogalski: Wniosek powinien zostać wypełniony poprawnie i zgodnie z Instrukcją Wypełnienia Wniosku dostępną pod adresem http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/404/8665.pdf. Dopuszczalne są jednak uzupełnienia oraz poprawy na etapie oceny formalnej wniosku większości uchybień formalnych. Jak już wcześniej pisałem, procent wniosków, które po poprawach i uzupełnieniach nie spełniają kryteriów i zostają odrzucone właśnie na tym etapie oceny stanowi zdecydowaną mniejszość. Dużo istotniejsze jest zwrócenie uwagi na treści opisowe, spójność treści, spójność i wiarygodność przedstawionych danych oraz ich uzasadnienia.


PRZYSZŁE KONKURSY O DOTACJE


bazylka: Czy dotacje będą udzielane w przyszłym roku?

Mateusz Rogalski: Tak, w przyszłym roku również planowany jest konkurs w ramach działania 8.1. Niestety nie mogę w tym momencie powiedzieć, w którym kwartale zostanie on ogłoszony ani podać ilości konkursów. W roku 2010 odbędzie się jeden konkurs.

Dubletka: Czy jest przewidziany jakiś koniec podobnych programów, np. czy będą one tylko do 2013 czy też dalej?

Mateusz Rogalski: W działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, konkursy (pod warunkiem nie wyczerpania wcześniej budżetu) będą ogłaszane do roku 2013.


Zapis czatu pochodzi ze strony www.powroty.gov.pl

Zbliżają się święta i jak każdego roku większość Polaków pracujących we Włoszech wybierze się na Boże Narodzenie do Polski.

Przepisy regulujące ilość oraz ciężar bagażu wciąż się zmieniają, dlatego też warto przed wejściem do samolotu zorientować się czy nie przekroczyliśmy limitu wagowego/ilościowego naszej walizki. Warto pamiętać, że za nadbagaż możemy zostać poproszeni o dodatkowe, często dość wysokie opłaty.

Bagaż rejestrowany, przewożony w luku samolotu

LOT: na rejsach z/do Europy możemy zabrać, w klasie biznes maksymalnie 30 kg, a w klasie ekonomicznej 20 kg.

Alitalia: limit wagowy wynosi 32 kg.

WizzAir:  Każdy pasażer może przewieźć bezpłatnie do 3 sztuk bagażu rejestrowanego, przy czym waga pojedynczej sztuki nie może przekraczać 32 kg. Opłata za 1 bagaż o wadze do 32 kg wynosi wynosi 68 zł/15euro (przy płatności podczas rezerwacji oraz po jej dokonaniu poprzez call center lub online).
Jeśli płatność jest uiszczana na lotnisku, opłata za bagaż wynosi 136 zł/30 euro. Natomiast jeśli będziemy chcieli zapłacić za bagaż przy wyjściu do samolotu koszt podniesie się do 272 zł/60 euro.

Ryanair: W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów linie lotnicze Ryanair nie przyjmują do przewozu sztuk bagażu o wadze powyżej 32 kg lub o wymiarach przekraczających łącznie 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości.

Lufthansa: Business Class: 30 kg, Economy Class: 20 kg

Bagaż podręczny:
LOT: klasa biznes do 2 sztuk i wadze do 9 kg, w klasie ekonomicznej 1 sztuka i do 6 kg. Dodatkowo, w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny mogą być przewożone przez pasażera: mała torebka damska, płaszcz, peleryna lub koc, parasol lub laska, aparat fotograficzny, lornetka lub kamera; para kul lub w pełni składany wózek inwalidzki (jeśli są niezbędne w czasie podróży)*; pokarm i składany wózek dla niemowlęcia (jeśli są niezbędne w czasie podróży).

Alitalia: 1 sztuka o wadze do 8 kg o wymiarach 55 x 35 x 25.

Wizzair: Pasażerowie mogą wnosić na pokład tylko jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze nieprzekraczającej 10 kg. Dodatkowo pasażerowie mogą wnosić płaszcz lub koc; telefon komórkowy; materiały do czytania podczas lotu.
Dla dzieci w wieku poniżej 2 lat: żywność, składany wózek dziecięcy albo małe łóżeczko.
W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo: para kul.

Ryanair: Dozwolona jest tylko jedna sztuka bagażu podręcznego na osobę (z wyjątkiem niemowląt) o wadze nie większej niż 10 kg i wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm (torebki, teczki, komputery przenośne, zakupione produkty, aparaty itp. mogą być przewożone tylko w dozwolonej 1 sztuce bagażu podręcznego).

Lufthansa: 1 sztuka bagażu o wymiarach 55x40x20 cm i wadze do 8 kg.

Ile zapłacimy za nadbagaż?
LOT:  Bagaż, który przekracza dopuszczone limity, podlega dodatkowej opłacie. Jej wysokość uzależniona jest od trasy podróży i przekroczonych parametrów. Nadbagaż należy zgłosić na minimum 48 godzin przed wylotem i uzyskać potwierdzenie zgody. Opłata za nadbagaż pobierana jest podczas odprawy biletowo-bagażowej zgodnie z obowiązującą taryfą. Należy pamiętać, że przewoźnik może odmówić przyjęcia nadbagażu. Opłata za nadbagaż:
- wyloty z Polski: 10 zł za 1 kg + opłata serwis (wysokość opłaty serwis różni się w zależności od rynku)
- wyloty z Europy: 10 euro za 1 kg + opłata serwis  (wysokość opłaty serwis różni się w zależności od rynku)

Alitalia: z/do Europy 20 euro za 1 kg nadbagażu

Ryanair: 20 euro za 1 kg

Lufthansa: 10 euro za 1 kg nadbagażu.

opr. Anna Malczewska

Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych

Od 1 stycznia 2011 r. uległy zmianie zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Najważniejsze zmiany dotyczą okresu ważności Karty wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.

Kartę EKUZ ważną 5 lat będą mogły otrzymać:
- osoby pobierające świadczenia emerytalne.

Kartę EKUZ ważną 6 miesięcy będą mogły otrzymać osoby ubezpieczone:
- zatrudnione,
- prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
- pobierające rentę,
- studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
- członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
- niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

W innych przypadkach:

Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ważności Karty wydawanej według nowych zasad liczony będzie od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie jak dotychczas od momentu jej otrzymania.

Pozostałe zmiany:
- wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć (i odebrać) w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ;
- wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć także za pośrednictwem poczty e-mail (przy zachowaniu obowiązku osobistego odbioru karty).

(www.poroty.gov.pl)

Sylwester i Nowy Rok tradycyjnie jest związany z używaniem różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych. Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane w sposób bezpieczny.

Bezpieczne fajerwerki
Z oficjalnych danych tzw. wypadki z fajerwerkami najczęściej zdarzają się na skutek błędów ludzkich. Z reguły chodzi tu o niewłaściwe obchodzenie się z gotowymi fajerwerkami, używanie środków nie przeznaczonych do zabawy (np. niewiadomego pochodzenia) lub manipulowanie przy środkach pirotechnicznych (przerabianie, łączenie lub samodzielne wytwarzanie fajerwerków).
By uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, czyhającego podczas zabawy z fajerwerkami należy przede wszystkim kupować materiały pirotechniczne w autoryzowanych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach.

Czytaj także: „Bomba Ratzingera” w skonfiskowanych fajerwerkach

Wszystkie fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję, określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.
Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się. Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

Fajerwerki i dzieci

Powinniśmy szczególnie uważać na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe. We Włoszech dzieciom do lat 14 nie wolno sprzedawać materiałów pirotechnicznych, a używanie fajerwerków przez dzieci może odbywać się jedynie pod nadzorem rodziców.

Fajerwerki i zwierzęta
Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów. Dlatego też, należy zabrać naszego przyjaciela do domu lub zamknąć go np. w garażu. Pamiętajmy, by nie zostawiać zwierząt na balkonach lub w ogrodzie podczas wybuchów. Jeżeli przebywamy na powietrzu, powinniśmy oddalić się z czworonogiem jak najdalej od miejsca eksplozji. Psy, które uwiązane są na łańcuchu, powinny zostać spuszczone, ponieważ może się zranić lub udusić. Jeżeli jesteśmy posiadaczami ptaków, powinniśmy przykryć ich klatkę materiałem nieprzepuszczającym światło.

Kary
Za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi lub sprzedaż fajerwerków, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

opr. Anna Malczewska

Luki w zatrudnieniu
Sposób w jaki zamierzacie wytłumaczyć luki czasowe w toku swojego zatrudnienia w CV, formularzu podawczym, lub liście motywacyjnym może zależeć od tego jakie powody stoją za nimi.

Niektóre przerwy są łatwiejsze do wytłumaczenia niż inne i cała sztuka polega na tym, aby przedstawić je w sposób jak najbardziej pozytywny. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia luk w ogólnym czasie zatrudnienia, spróbujcie je w jakiś sposób wytłumaczyć, jest to lepsze niż ignorowanie ich. Wielu pracodawców odrzuci po pobieżnym przejrzeniu wasze CV, jeśli znajdzie w nim niewytłumaczone przerwy w zatrudnieniu.
Pracodawcy zrobią to instynktownie, wyciągną swoje wnioski, które niekoniecznie będą świadczyć na waszą korzyść. Najprawdopodobniej w swoim CV macie pewne braki, którymi nie chcielibyście zawracać głowy pracodawcy; dotyczą one odległych czasów i trwały co najwyżej kilka miesięcy.
Najłatwiejszym sposobem by uniknąć tego rodzaju dziur jest podawanie czasu zatrudnienia w latach, a nie w miesiącach.
Z drugiej jednak strony luki w czasie zatrudnienia mogą równie dobrze być przedstawione jako „czas inwestycji”, dzięki czemu staną się one waszym atutem.

Czytaj także: Jak napisać CV?

Jeśli luki w czasie waszego zatrudnienia spowodowane zostały podróżami, decyzja o umieszczeniu ich w CV zależy od długości ich trwania i od tego, czy podczas takich podróży zbieraliście pożyteczne doświadczenia. Nie wszyscy pracodawcy traktują takie przerwy jako coś niepożądanego. Wręcz przeciwnie – wielu uważa, że kulturalne obycie i poczucie niezależności, które zdobyliście jako efekt doświadczeń okażą się bezcenne w waszej przyszłej karierze. Możliwe, że w tym okresie odbyliście jakieś szkolenia, czy podnosiliście swoje kwalifikacje, jeśli tak, to powinno to być zawarte w CV.
Wiele kobiet, a coraz częściej również i mężczyzn ma przerwy w toku swojej kariery zawodowej spowodowane urlopem macierzyńskim/ojcowskie.
Naturalnie, urlopy ojcowskie stają się równie powszechne i mogą być uwzględnione w CV, szczególnie, jeśli w czasie ich trwania podjęliście pracę na półetatu, albo studia. Przydatnym może się okazać umieszczenie tego faktu w liście motywacyjnym z jednoczesnym podkreśleniem, że wszelkie wasze opiekuńcze obowiązki, dla których podjęliście wyżej wymienione urlopy zostały wypełnione i obecnie jesteście w pełni gotowi na powrót do pracy.
Czasami, niezależnie jak mocno się staracie, odpowiedniej pracy dla was nie ma i ten właśnie brak jest powodem luk w czasie zatrudnienia. Takim przypadkiem ciężko wywrzeć pozytywne wrażenie na pracodawcy. Najpewniej uzna on was za niezbyt pracowitych. I znowu kluczem do pozytywnego przedstawienia tej przerwy zawodowej jest przytoczenie umiejętności, doświadczeń jakie nabyliście w jej trakcie. Jeśli nawet niczego specjalnego nie osiągnęliście, to najprawdopodobniej możecie zaprezentować coś, co doda wartości waszemu CV. Na przykład, nawet, jeśli nie byliście w stanie znaleźć odpowiedniej pracy, może podjęliście jakieś obowiązki w formie wolontariatu, ewentualnie w tym czasie mogliście zdobywać dodatkowe kwalifikacje lub brać udział w programach szkoleniowych.

Poza tym warto opracowując CV lub list motywacyjny upewnić się, że wyraźnie podkreśliliście w nich swoją aktywność w poszukiwaniu pracy i że jesteście chętni podjąć pracę w najwygodniejszym dla pracodawcy terminie. Niektóre przerwy w ogólnym czasie zatrudnienia mogą być efektem nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby. Ten okres wolny od pracy jest niezbędny w procesie powrotu do zdrowia. W tym przypadku luka powinna zostać wyjaśniona w taki sposób, by przekonać potencjalnego pracodawcę, że jej przyczyny są już nieaktualne, zostały rozwiązane i jesteście gotowi do pracy.

Nie próbujcie wydłużać okresu zatrudnienia tak, by ukryć luki czasowe pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy, ponieważ pracodawca zapewne postara się zdobyć wasze referencje z poprzednich firm, a wtedy oszustwo wyjdzie na jaw. Niezależnie od sytuacji bądźcie pozytywnie nastawieni i chętni do pracy.

Nie przyspieszaj swojej kariery!
Powody, które wyniosły Was na szczyt kariery w danej firmie mogą być podejrzane dla waszych kolegów i przyszłych pracodawców. Mogą wśród nich rodzić się wątpliwości co do uczciwości drogi jaką przeszliście, np. mogą pojawić się zarzuty o protekcjonizm. Szybka kariera może u niektórych osób wzbudzić niepewność co do waszej koleżeńskości, możecie jawić się im jako egoiści.
Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu w CV jest podkreślanie nie tylko co osobiście wnieśliście do firmy, ale też jak bliska była wasza współpraca z innymi by to osiągnąć. Zaznaczcie nie tylko wasz wkład w pracę firmy, ale i naukę, jaką z niej i ze współpracy z innymi wynieśliście.

Częste zmiany zawodów
Pracodawca przeglądając CV, w którym przedstawione są trzy, cztery miejsca zatrudnienia w ciągu roku łatwo wyciągnie wnioski, z których wyniknie, że kandydat to osoba nie chcąca lub nie mogąca utrzymać pracy na dłużej. Może być mnóstwo powodów, dla których zmienialiście tak często pracę, włącznie z tym, że jedna po drugiej nie dawały wam satysfakcji, ale ważnym jest, by podkreślić to, czego się w tym okresie nauczyliście.
Podkreślcie różnorodność firm, w jakich pracowaliście, a co za tym idzie bogactwo umiejętności, jakie z nich wynieśliście. Należy wyraźnie zaznaczyć, że szukacie stałego zajęcia, w którym będziecie mogli użyć swojej wiedzy i doświadczenia.

Zwolnienie z pracy
To istotne, aby pamiętać, że zwolnienie z pracy nie koniecznie musi oznaczać, że do tej pracy się nie nadajecie. Z tego powodu nie potrzeba zaznaczać tego zdarzenia w swoim CV, ale raczej należy przygotować wytłumaczenie takiej sytuacji – to może okazać się konieczne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zmiana kierunku kariery
A co jeśli zdecydujecie, że po prostu nie chcecie wykonywać dotychczasowej pracy i pragniecie zacząć robić zupełnie coś innego? Tu mogą pojawić się pewne problemy, np. potencjalny pracodawca stwierdzi, że nie macie stosownego doświadczenia na polu działań, które chcielibyście podjąć, z tego powodu może zabraknąć wam odpowiednich umiejętności.
Najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić w tym przypadku jest upewnienie się, że podkreśliliście wasze pragnienie nauki nowych umiejętności i podjęcia niezbędnych szkoleń umożliwiających skuteczną zmianę drogi kariery. Oczywiście równie ważnym jest, abyście pokazali, że macie odpowiedni stosunek i że jesteście zdeterminowani podążać drogą nowej kariery.

Praca na stałe, na wiele lat
Na kogoś, którego kariera zawodowa długo budowana była przede wszystkim w jednej firmie można spojrzeć zarówno pozytywnie jak i negatywnie.
Podczas, gdy niektórzy dostrzegą w nim lojalność i zaangażowanie, inni doszukają się np. braku ambicji. Jeśli większość czasu ogólnego zatrudnienia spędziliście w jednej firmie, możecie rozwiązać powyższy problem opisując swoją pracę, pisząc o tym, iż mimo jednego pracodawcy byliście w stanie zdobyć różnorodne doświadczenie i umiejętności. Upewnijcie się, że podkreśliliście umiejętności, które łatwo można wykorzystać w innych firmach.