Polski dowód osobisty dla dziecka - Nasz Swiat
28
So, maj

Poradniki

Zgodnie z polskimi przepisami, każde dziecko ma prawo do posiadania dowodu osobistego. Dokument ten stwierdza tożsamość osoby, poświadcza obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Po co dziecku dowód?
Dowód może się przydać żeby:
- potwierdzić tożsamość dziecka,
- mieć zawsze pod ręką numer PESEL dziecka,
- móc wykazać wiek dziecka
- dziecko mogło, pomimo braku paszportu podróżować po krajach UE.

Kto i kiedy musi mieć dowód osobisty
Każdy kto jest obywatelem polskim i mieszka w Polsce jest obowiązany posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia lub od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Osoba która ukończyła lat 13 ma prawo (a nie obowiązek) otrzymać dowód. Na wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany dziecku które nie ukończyło 13 lat.
 

Kto składa wniosek o wydanie dowodu dziecku
Dorosły składa wniosek o wydanie dowodu osobiście. Za dziecko, które nie ukończyło jeszcze 13 lat wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo też jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczony za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Za nastolatka, który skończył już 13 lat wniosek o wydanie dowodu składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.
Przy składaniu wniosku o dowód dla dziecka, które ukończyło już 5 lat wymagana jest jego obecność.
Do wniosku załącza się dwie fotografie, odpis skrócony aktu urodzenia. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu załączenie odpisu skróconego aktu urodzenia nie jest obowiązkowe.
Dzieci poniżej 13 lat nie składają na wniosku swojego podpisu, a pole to pozostaje niewypełnione.
 

Gdzie składać wniosek o dowód dla dziecka?
Właściwym do złożenia takie wniosku jest urząd gminy, w miejscowości w której dziecko mieszka (jest zameldowane).
Jak długo trwa wyrabianie dowodu osobistego?
Termin wydania dowodu to zazwyczaj 30 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy.
 

Kto może odebrać dowód osobisty dziecka?
Dowód osobisty dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd. Natomiast nastolatek, który ma już skończone 13 lat może odebrać  dowód sam lub może to zrobić jeden z rodziców.
Co znajduje się w dowodzie osobistym?
W dowodzie osobistym zamieszcza się:
1. nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;
2. datę i miejsce urodzenia;
3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się;
4. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
5. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
6. nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.
Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis posiadacza, w przypadku dzieci pole to pozostaje puste.
 

Termin ważności dowodu osobistego dziecka
Dowód osobisty osobom, które nie ukończyły jeszcze 18 lat wydawany jest na 5 lat.
 

Aleksandra Kutyma