Prawa konsumenta: oferty “wszystko wliczone w koszty” - Nasz Swiat
20
N, wrzesień

Poradniki

W czasie wakacji wiele biur podróży oferuje swoim klientom pakiety turystyczne “wszystko wliczone w koszty”, czyli all inclusive po bardzo atrakcyjnych cenach. Co dzieje się w przypadku, gdy np. w ostatnim momencie nasza podróż jest odwołana, ceny za wakacje rosną, hotel, w którym mamy zamieszkać posiada mniej gwiazdek lub w wykupionej przez nas ofercie nie zostało wliczone wszystko, co oferowało nam biuro podróży?

Należy pamiętać, że prawa klientów, dotyczące pakietów turystycznych chronione są przez dekret legislacyjny n 206, który wszedł w życie 23 października 2005 r. Wszyscy klienci, którzy wykupili pakiety turystyczne muszą otrzymać umowę, która musi spełniać odpowiednie warunki standardu.

„Pakiety turystyczne”, oprócz minimalnej długości pobytu (minimum 24 godziny) i specjalnej ceny, według kodeksu konsumenckiego muszą być kombinacją co najmniej dwóch ofert zawartych w pakiecie: transport, zakwaterowanie, przewodnicy turystyczni i/lub piloci wycieczkowi.

Umowa o świadczenie usług turystycznych
Organizator lub agent, przed przedłożeniem do podpisania umowy klientowi, musi poinformować (na piśmie) klienta o wymogach paszportowych, wizowych, obowiązkach sanitarnych oraz innych formalnościach związanych z podróżą i pobytem. Ponadto przed wyjazdem na wakacje Tour Operator musi zapoznać klientów z godzinami oraz miejscami postojów lub połączeń samolotów, podać nazwiska reprezentantów agencji i biura podróży w miejscu, gdzie będziemy przebywać oraz warunki ubezpieczeniowe. Wszystkie informacje muszą być zawarte w programie podróży. Pakiet ten zostaje sprzedany klientowi poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Należy pamiętać, że jako konsumenci mamy prawo do otrzymania kopii ww. wymienionej umowy.

Oferta turystyczna musi zawierać:
- datę podróży, miejsce pobytu, plan podróży;
- dokładną nazwę agencji lub biura podróży;
- dokładną cenę, koszty oraz charakterystykę transportu, podatek, wymiana waluty;
- wysokość zaliczki, której wysokość może wynieść maksymalnie 25% całkowitej ceny oraz należną sumę do zapłaty;
- rodzaj i zakres ubezpieczenia;
- rodzaj i kategorię obiektu, w którym klient będzie zamieszkiwał, ilość i rodzaj posiłków, usytuowanie;
- szczegółowe informacje na temat podróży, program zwiedzania;
- ostateczną datę pozwalającą organizatorowi na odwołanie podróży przez organizatora, w przypadku
nie osiągnięcia odpowiedniej ilości chętnych (maksymalnie 20 dni);
- koszty, którymi zostaje obciążony klient w przypadku odstąpienia od umowy na rzecz osób trzecich (do 4 dni przed datą zaplanowanej podróży);
- okres czasu, w czasie którego klient może złożyć reklamację;
- okres czasu, w czasie którego klient ma prawo do poinformowania agencji o rezygnacji z podróży, z powodu zmian ze strony organizatora w pakiecie „wszystko wliczone w koszty”.

 

Zmiana ceny
Ceny zamieszczone w umowie o świadczeniu usług turystycznych nie mogą zostać zmienione przez  organizatora. Jedynym wyjątkiem są zmiany w cenie kosztów transportu, podatku, wymiany walutowej lub z powodów niezależnych od organizatora. Zmiana ceny nie może przekroczyć 10% wartości ceny zamieszczonej w umowie, w przeciwnym wypadku klient ma prawo odstąpienia od umowy. W żadnym przypadku cena nie może zostać podniesiona po 20 dniu przed wyjazdem.

Niespełnienie warunków umowy
Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej.

Wyłączenie z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału klienta.

W przypadku, gdy biuro podróży ogłosi przed datą podróży podróż upadłość, klient ma prawo zgłoszenia się do włoskiego Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego, przy którym powstała specjalna komórka Fondo di Garanzia, w celu złożenia wniosku o zwrotu całkowity poniesionych kosztów. W przypadku, gdy  biuro podróży zbankrutuje w czasie trwania wycieczki, klient ma prawo do skorzystania (bez dodatkowych kosztów) z podróży powrotnej.

Wszyscy klienci poszkodowani ze strony organizatora, który nie wywiązał się z warunków umowy mogą zgłaszać się do sądu cywilnego w celu złożenia roszczenia o otrzymanie zwrotu ceny podróży oraz ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych przez klienta. W sądzie tym poszkodowani klienci mają również prawo do roszczeń o otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.

Stranieri in Italia