Uznawanie stażu pracy z pobytu zagranicą - Nasz Swiat
19
So, wrzesień

Poradniki

Udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich zagranicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Pracując zagranicą, powinniśmy pamiętać o gromadzeniu dokumentów potwierdzających staż pracy. Okresy wcześniejszego zatrudnienia możemy udokumentować przede wszystkim świadectwem pracy, ale także innymi dokumentami prywatnymi i urzędowymi.

Należą do nich:
umowa o pracę,
zaświadczenie wystawione przez pracodawcę,
odcinki wypłat wynagrodzenia,
zaświadczenia o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznym.

Uznanie stażu pracy zagranicą jest istotne ze względu na uprawnienia pracownicze, przy których uwzględnia się okresy zatrudnienia u wszystkich pracodawców. Chodzi o następujące uprawnienia:nabycie prawa do urlopu wychowawczego (dla osób zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy),
wymiar urlopu wypoczynkowego,
wymiar dodatku za wieloletnią pracę,
nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz jej wysokość (dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Warto wiedzieć
Jeżeli pracodawca nie będzie chciał przyjąć dokumentów dotyczących pracy zagranicą, możemy odwołać się do sądu pracy.

Jeśli pracodawca od początku robi trudności z uznaniem dokumentów, celowym jest wystąpienie do niego z pisemnym wnioskiem o uznanie zagranicznego stażu pracy w oparciu o przedkładany materiał dowodowy. Nie wyklucza się, że polski pracodawca zażąda przedkładanej dokumentacji w tłumaczeniu na język polski.

W przypadku zdecydowanej rozbieżności w ocenie dokumentów jako kwalifikujących do uznania stażu, lub złej woli pracodawcy, pracownik może odwołać się do sądu pracy. Do rozważenia przez pracownika jest również zwrócenie się o wsparcie do organizacji związków zawodowych.

Warto wiedzieć
Szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów w przypadku zakończenia pracy można znaleźć w Formalnościach przed powrotem z Irlandii a także w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii oraz w Formalnościach przed powrotem z USA.

 

www.powroty.gov.pl