Władza rodzicielska we Włoszech - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Poradniki

Władza rodzicielska jest relacją między rodzicami a dzieckiem. Nie ma znaczenia dla jek ustanowienia czy dziecko jest urodzone w małżeństwie czy poza nim. Zgodnie z włoskim kodeksem cywilnym prawa i obowiązki wypełniane przez rodziców muszą leżeć wyłącznie w interesie dziecka.

 


Istota władzy rodzicielskiej
Prawodawca włoski za władzę rodzicielską uznaje wszystkie prawa i obowiązki nałożone przez prawo na rodziców, które muszą być wykonywane i wypełniane, nie we własnym a wyłącznie w interesie dziecka. Sprawując władzę rodzicielską nad dzieckiem, rodzice muszą decydować w kwestii opieki, wychowania i wykształcenia dziecka. Są uprawnieni do negocjacji w imieniu swojego dziecka i reprezentowania go w sądzie. Rodzice zarządzają również zwykłymi sprawami finansowymi dziecka, chyba że sąd rodzinny postanowi w tej kwestii inaczej.
Do najważniejszych obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej jest obowiązek utrzymania oraz wychowania i wykształcenia dziecka.

Kto sprawuje władzę rodzicielską?

Władzę rodzicielską sprawują rodzice. Obowiązkiem jest wspólne jej wykonywanie aż do samodzielnienia lub uzyskania przez dziecko pełnoletniości. W kwestiach spornych, gdy rodzice nie mogą się orozumieć co do spraw związanych z dzieckiem, każde z nich może wystąpić do sądu, o przyznanie mu wyłącznej władzy rodzicielskiej w konkretnej sprawie jak i w ogóle. Sąd przyzna ją temu z rodziców, które uzna za lepiej przygotowane do ochrony interesu dziecka.

Władzę rodzicielską nad dzieckiem pozamałżeńskim sprawują rodzice, którzy uznali je za swoje. W przypadku gdy nie mieszkają oni razem, władza rodzicielska przysługuje temu z nich, które mieszka razem z dzieckiem.

Władza rodzicielska a rozwód rodziców
Sąd rozstrzyga co do władzy rodzicielskiej zarówno w przypadku separacji jak i rozwodu rodziców dziecka. Uwzględniane jest porozumienia pomiędzy małżonkami, jednak sąd nie ma przymusu takiego uwzględnienia. Najważniejsze dla orzekającego jest dobro dziecka i orzekając o rozwodzie sędzia dba przede wszystkim o nie.

Sąd może postanowić, że rodzice będą sprawować wspólną opiekę, jeżeli wymaga tego ochrona interesu dziecka. Możliwa jest również opieka naprzemienna, ale jest bardzo rzadko zarządzana.