Zostałem ukarany mandatem, co robić? - Nasz Swiat
19
So, wrzesień

Poradniki

W przypadku naruszenia przepisów kodeksu drogowego (dekret legislacyjny 285 z 1992 r.) organ ścigania (policja, karabinierzy, Guardia di Finanza, lub straż miejska) wystawia kierowcy pojazdu mandat.
Należy pamiętać, że możemy zostać ukarani mandatem natychmiastowym np. za złe parkowanie lub tzw. mandatem zaocznym, który wystawiany jest w przypadku, gdy nie można ustalić w danym momencie sprawcy wykroczenia. W drugim przypadku, mandat np. za jazdę na czerwonym świetle wysyłany jest na adres zameldowania właściciela pojazdu.


Niesprawiedliwe ukaranie mandatem za naruszenie przepisów ruchu drogowego
Jeżeli otrzymaliśmy mandat, możemy zapłacić go w przeciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia. Jeżeli natomiast uznamy, że wysokość mandatu jest za duża, możemy odwołać się w prefekturze lub u sędziego pokoju.

UWAGA: W przypadku mandatu zaocznego, mandat musi zostać przesłany do właściciela w terminie do 90 dni od dnia naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Co się stanie, jeżeli zdecydujemy się na niezapłacenie mandatu?
Jeżeli zdecydujemy się na niezapłacenie mandatu, po upływie 60 dni od otrzymania powiadomienia jego wysokość wzrośnie dwukrotnie. Ponadto nie będziemy mogli już się odwołać, a zgłoszenie zostanie przesłane do firmy windykacyjnej, która w imieniu Comune wyśle na nasz adres tzw. „cartella di pagamento”, w której oprócz nakazu zapłaty dwukrotnej sumy mandatu zostaną naliczone nam karne odsetki.
Należy pamiętać, że również w przypadku zapłacenia kary z opóźnieniem (po upływie 60 dni), otrzymamy od firmy windykacyjnej nakaz uiszczenia dodatkowych opłat.

W jaki sposób należy uiścić opłatę?
Płatności można dokonać na poczcie i w niektórych kioskach (tabbacaio).
Może zdarzyć się, że w wyniku błędów biurokratycznych, płatność nie zostanie odnotowana i sprawa zostanie przekazana firmie windykacyjnej. Przechowując potwierdzenie zapłaty, możemy wykazać, że mandat został zapłacony w terminie.Po dokonaniu zapłaty, potwierdzenie należy przechowywać przez co najmniej pięć lat od daty płatności.

Odwołanie u prefekta
Jeżeli uznamy, że wystawienie mandatu jest niesłuszne możemy odwołać się u prefekta lub sędziego pokoju. Należy pamiętać, że jeżeli zwrócimy się do prefekta nie będziemy mogli skorzystać z pomocy sędziego pokoju i na odwrót. W obu przypadkach, termin prezentacji odwołania wynosi 60 dni od otrzymania mandatu.
W odwołaniu musimy podać wszystkie szczegóły kary administracyjnej (numer protokołu, datę i miejsce popełnienia wykroczenia) i musimy określić powody, dla których uważamy, że kara jest niesłuszna. 
Powody złożenia odwołania mogą być różne np. otrzymanie mandatu po upływie wyznaczonego terminu 90 dni lub niewskazanie na mandacie rodzaju wykroczenia lub zatrzymanie pojazdu w miejscu niedozwolonym z powodu jego awarii, itp.
Do odwołania dobrze jest dołączyć wszystkie dokumenty, które niezbędne będą do wyjaśnienia okoliczności.
Kierując sprawę do prefektury musimy pamiętać, że możemy zostać wezwani do złożenia zeznania. Prefekt, otrzymując wszystkie dokumenty ma 120 dni na orzeczenie czy wystawiony mandat był słuszny czy nie. W momencie, gdy zostaniemy wezwani do złożenia zeznania, termin orzeczenia zostaje przedłużony o kolejne 30 dni.
Gdy nie otrzymamy żadnego wcześniejszego powiadomienia, oznacza to, że nasze odwołanie zostało przyjęte.
Jeżeli jednak prefekt zadecyduje o odrzuceniu odwołania, może orzec nakaz zapłacenia większej grzywny.
W przypadku, kiedy uznamy, że decyzja prefekta jest niesłuszna, mamy 30 dni na złożenie kolejnego odwołania do sędziego pokoju.
Warto pamiętać, że złożenie odwołania w prefekturze jest bezpłatne, a jeżeli chcemy je przesłać listem poleconym, będziemy musieli opłacić jedynie koszty przesyłki.

Odwołanie u sędziego pokoju
Złożenie odwołania u sędziego pokoju jest alternatywą do złożenia go w prefekturze i także w tym przypadku mamy 60 dni na odwołanie od momenty otrzymania mandatu.
Należy pamiętać, że złożenie odwołania u sędziego pokoju oznacza sprawę sądową i to powołany specjalnie sędzia uzna czy odwołanie jest słuszne. Podobnie jak w prefekturze będziemy mogli zostać wezwani do złożenia zeznań i oznacza to, że będziemy musieli wstawić się przed sędzią, w innym przypadku nasze odwołanie zostanie automatycznie odrzucone.
Do wniosku należy załączyć oryginał wezwania do zapłaty grzywny oraz inne dokumenty, które niezbędne będą do wyjaśnienia okoliczności.
Dokumenty muszą zostać złożone bezpośrednio w biurze sędziego lub mogą zostać wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Do wniosku o odwołanie należy załączyć 5 kopii wszystkich dokumentów.
Złożenie odwołania u sędziego pokoju nie jest bezpłatne. Za kary do 1000 euro należy zapłacić tzw. „contributo unificato” o wartości 37 euro. Wpłaty można dokonać w autoryzowanych tabaccai. Dla wyższych kar “contributo unificato” jest wyższy. Oprócz tego do odwołania należy załączyć znaczek skarbowy w wysokości 8 euro.
Mianowany sędzie wyznaczy termin rozprawy, podczas której omówione zostaną podstawy do odwołania i sędzia weźmie pod uwagę także dołączone do odwołania dokumenty.
Po odsłuchaniu wnioskodawcy (lub jego obrońcy) i ocenie przedstawionych dowodów, sędzia wyda wyrok.
W przypadku odrzucenia, od decyzji sędziego pokoju możemy się odwołać w sądzie cywilnym. W tym przypadku będziemy musieli skorzystać z pomocy prawnika.

Andrea De Rossi
prawnik