Komunikat Konsulatu w Mediolanie w sprawie wyborów parlamentarnych - Nasz Swiat
07
Wt, grudzień

Wybory parlamentarne 2011

Komunikat informacyjny Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. Dotyczy: wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9    października 2011 roku, uruchomienie elektronicznego systemu zgłaszania się wyborców na stronie https://ewybory.msz.gov.pl.

Konsulat Generalny RP w Mediolanie uprzejmie informuje, iż Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski rozporządzeniem z dnia 12 września powołał 263 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wśród nich powstała również Obwodowa Komisja Wyborcza nr 262 z siedzibą w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie (adres: Mediolan, Corso Vercelli 56).
W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu następujące informacje dotyczące organizacji wyborów roku 2011.

Lokal wyborczy, znajdujący się w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie (adres: Mediolan, Corso Vercelli 56), będzie otwarty w dniu 9 października 2011 r. od godziny 7:00 do 21:00.

Aby wziąć udział w wyborach należy najpierw zgłosić się do sporządzanego w Konsulacie spisu wyborców. Zgłoszenie wnosi się do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Zachęcamy Państwa do rejestracji automatycznej na stronie internetowej https://ewybory.msz.gov.pl.

Do Państwa dyspozycji pozostaje również linia telefoniczna Konsulatu 02.48018978 (należy kolejno wybrać „1" następnie „0") oraz osobny adres poczty elektronicznej mediolan.wybory(at)msz.gov.pl. Wszelkie inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konsulatu (www.mediolankg.polemb.net) oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (http://www.pkw.gov.pl/).

Uwaga! Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 r.
W tegorocznych wyborach w obwodach utworzonych za granicą po raz pierwszy będzie można głosować korespondencyjnie.  Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony Konsulatowi do 15 dnia przed dniem wyborów, czyli do dnia 26 września 2011 r. Warunkiem przystąpienia do głosowania korespondencyjnego jest uprzednie zgłoszenie się do spisu wyborców. Sugerujemy Państwu jednoczesne zgłoszenie się do spisu wyborców i zadeklarowanie formy głosowania (osobiste lub korespondencyjne). Wyborca po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje od Konsulatu tzw. pakiet wyborczy zawierający:

1)   zaadresowaną kopertę zwrotną;
2)   kartę bądź karty do głosowania;
3)   kopertę na kartę bądź karty do głosowania, zwaną dalej "kopertą na kartę do głosowania";
4)   oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5)   instrukcję głosowania.

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na adres Konsulatu (Corso Vercelli, 56 - 20145 Milano). Uwaga! Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania czyli do godziny 21.00 w dniu 9 października 2011 r. (niedziela). Wyborców korespondencyjnych prosimy o niezwłoczne przesyłanie otrzymanych pakietów wyborczych.

Krzysztof Strzałka
Konsul Generalny


Źródło: Oficjalna strona internetowa Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie