Wiadomości - Nasz Swiat
01
Śr, grudzień

Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już 9 października. Aby móc głosować, Polacy mieszkający we Włoszech muszą przy każdych wyborach wpisywać się do spisu wyborców.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców i przy okazji każdych wyborów zapisu należy dokonać na nowo. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

W jaki sposób wpisać się do spisu wyborców?
1.Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.
2.Zgłoszenie wnosi się do Wydziału Konsularnego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a. nazwisko
b. imię (imiona)
c. imię ojca
d. datę urodzenia
e. numer ewidencyjny PESEL
f. precyzyjne oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)
g. numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
h. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - TYLKO w przypadku obywateli polskich CZASOWO przebywających za granicą.
4.Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 r.

W najbliższym czasie, na stronie internetowej Ambasady RP w Rzymie, pojawi się zawiadomienie o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców przez konsula wraz z formularzami pomocniczymi do ewentualnego wykorzystania.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie udziela informacji również pod numerem telefonu 0039/06/36204307. Zapytania można kierować także w formie pisemnej: fax 0039/06/80660233, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe akty prawne oraz inne informacje dotyczące organizacji tegorocznych wyborów parlamentarnych można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

Ambasada RP w Rzymie

Zgodnie z nowym kodeksem wyborczym, wyborcy mają możliwość głosowania korespondencyjnego. W związku ze zbliżającymi październikowymi wyborami do Sejmu i Senatu warto wiedzieć kto może oddać w ten sposób głos oraz jakie formalności musi on spełnić.

Kto jest może głosować za granicą?
W nawiązaniu do treści kodeksu wyborczego, poza granicami Polski mogą głosować obywatele polscy tam przebywający, którzy legitymują się ważnym paszportem lub innym dowodem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty na terenie Unii Europejskiej).

Osoby te muszą być także wpisane do spisu wyborców, który sporządza konsul. Jemu to należy zasygnalizować zamiar głosowania najpóźniej 15 dni przed wyborami.

Zgłoszenie do głosowania
Zgłoszenia chęci oddania głosu za granicą należy dokonać pisemnie lub ustnie , za pośrednictwem telefaksu, telefonu lub w formie wiadomości mailowej.
Powinno ono zawierać :
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,
• numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,
• miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
• oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W sytuacji, gdyby w ciągu jednego dnia odbywałoby się więcej niż jedne wybory, to wówczas wyborca zamierzający głosować korespondencyjnie w zgłoszeniu jest zobowiązany zaznaczyć których wyborów zgłoszenie dotyczy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zgłoszenie zawierało chęć głosowania we wszystkich wyborach odbywających się tego dnia, o ile wyborca ma faktyczne prawo wziąć w nich udział.

Głosowanie korespondencyjne
Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15. dnia przed dniem wyborów. Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy
Konsul musi najpóźniej 10 dni przed wyborami wysłać wyborcy pakiet wyborczy, oczywiście w przypadku dostarczenia mu wypełnionego przedtem zgłoszenia.
Pakiet powinien zawierać zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę bądź karty do głosowania, kopertę na kartę bądź karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcję głosowania.

Jak wygląda sam przebieg głosowania?
Wyborca głosujący korespondencyjnie wkłada do koperty zakreślone karty do głosowania, którą po zaklejeniu i włożeniu do koperty zwrotnej z podpisanym oświadczeniem,  następnie przesyła na adres konsula na własny koszt.
Koperty, które otrzymuje konsul przekazuje właściwym komisjom wyborczym najpóźniej 3 dni przed wyborami. Koperty te są potem wrzucane do urny wyborczej. Jeśli jakieś koperty zostały dostarczone później niż 3 dni przed wyborami, nie są one otwierane i niszczone.

Kodeks wyborczy stanowi, że PKW, po uprzedniej konsultacji z ministrem spraw zagranicznych może określić szczegółowe uchwały, dotyczące warunków technicznych głosowania korespondencyjnego.

Możliwość głosowania korespondencyjnego stwarza wyborcom nowelizacja kodeksy wyborczego, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku.

 

 

 

 

9 października wybierzemy posłów i senatorów w oparciu o nowy kodeks wyborczy. Najważniejszymi zmianami będą: jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, głosowanie korespondencyjne i za pomocą pełnomocnika.

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadził nowy kodeks są jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. W dotychczasowych wyborach okręgi były wielomandatowe i wybierano w nich od 2 do 4 senatorów. W tym roku głosowanie odbędzie się w 100 okręgach jednomandatowych, każdy komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata na senatora w okręgu, również wyborca będzie mógł oddać głos tylko na jednego kandydata.

Kodeks reguluje też kwestie parytetów na listach wyborczych. Aby w tegorocznych wyborach do Sejmu lista wyborcza została zarejestrowana, musi się na niej znaleźć nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej trzech kandydatów, musi być na niej co najmniej jedna kobieta lub mężczyzna.


W kodeksie ujednolicono godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów, również dwudniowych; zatem lokale wyborcze podczas tegorocznego głosowania będą otwarte w godz. 7-21. W poprzednich wyborach parlamentarnych można było głosować od godz. 6 do godz. 20.

Wśród nowych reguł wyborczych są także udogodnienia dla wyborców przebywających za granicą: będą oni mogli głosować korespondencyjnie. Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15. dnia przed dniem wyborów. Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy zawierający m.in. zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania, do wyborców będzie przesyłał właściwy konsul. Powinien to zrobić nie później niż do 10. dnia przed dniem wyborów.

Po wypełnieniu pakietu wyborczego, osoba głosująca będzie zobligowana przesłać go na własny koszt na adres konsula. Następnie - jak przewidują przepisy - konsul przekaże wszystkie otrzymane koperty zwrotne obwodowej komisji wyborczej, nie później niż 3. dnia przed dniem wyborów. Zostaną one wrzucone do urny wyborczej. Natomiast te koperty, które zostaną dostarczone do obwodowej komisji po zakończeniu głosowania, będą zniszczone bez otwierania.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych wyborcy niepełnosprawni i ci powyżej 75. roku życia będą mogli głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem takim może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.

 

Bronisław Komorowski podpisał kodeks wyborczy, który przewiduje możliwość przeprowadzenia dwudniowych wyborów. Ile będą one nas kosztować?

Kodeks wyborczy
Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów i warunków ich ważności. Obejmuje wybory:
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 9 października, w obwodach utworzonych za granicą po raz pierwszy będzie można głosować korespondencyjnie.

Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15. dnia przed dniem wyborów. Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy zawierający m.in. zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania, do wyborców będzie przesyłał właściwy konsul. Powinien to zrobić nie później niż do 10. dnia przed dniem wyborów.

Czytaj także: Wybory 2011 już na jesieni

Po wypełnieniu pakietu wyborczego, osoba głosująca będzie zobligowana przesłać go na własny koszt na adres konsula. Następnie - jak przewidują przepisy - konsul przekaże wszystkie otrzymane koperty zwrotne obwodowej komisji wyborczej, nie później niż 3. dnia przed dniem wyborów. Zostaną one wrzucone do urny wyborczej. Natomiast te koperty, które zostaną dostarczone do obwodowej komisji po zakończeniu głosowania, będą zniszczone bez otwierania.

Prezydent Komorowski ogłosił wczoraj termin wyborów parlamentarnych 2011: odbędą się one 9 października i będą jednodniowe.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że wybory parlamentarne odbędą się 9 października i będą jednodniowe. Zastrzegł, że oficjalnie ostateczną decyzję ogłosi na początku sierpnia.

Prezydent Komorowski / foto: Prezydent.pl- Chcę poinformować opinię publiczną – aczkolwiek decyzję formalnie podejmę zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi i konstytucyjnymi dopiero na początku sierpnia – to chcąc trochę ułatwić życie partiom politycznym, aby mogły lepiej się przygotować do tej trudnej batalii, moim zamiarem będzie ogłoszenie wyborów na 9 października – powiedział prezydent.

- Ze względu na uwarunkowania stworzone przez nierozstrzygnięcie kwestii zgodności czy niezgodności z konstytucją nowej ordynacji wyborczej i ustawy wprowadzającej przez Trybunał Konstytucyjny – to chciałem dziś zapowiedzieć, że będą to wybory jednodniowe - dodał Bronisław Komorowski.

źródło: Prezydent.pl

Rok 2011 w Polsce jest rokiem wyborów do Sejmu i Senatu. Bronisław Komorowski ogłosi termin wyborów na początku sierpnia (data ostateczna to 6 sierpnia).
W chwili obecnej w Trybunale Konstytucyjnym rozpatrywane są niektóre przepisy ordynacji - między innymi ten dopuszczający dwudniowe wybory. Prezydent powiedział, że na orzeczenie Trybunału będzie czekał "maksymalnie długo".
W najbliższych wyborach, Polacy mieszkający za granicą będą mogli oddać swój głos korespondencyjnie.

Zbliżające się wybory parlamentarne będą kolejnym sprawdzianem dla polskich placówek dyplomatycznych, ale nie tylko.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głosujących, przede wszystkim Polakom przebywającym za granicą, poprawiona właśnie ordynacja wyborcza zakłada dla Polaków mieszkających za granica możliwość oddawania głosów korespondencyjnie.
Ułatwić ma to udział w wyborach wszystkim tym, którzy w dniu wyborów pozostawać będą w pracy lub ich komisje wyborcze oddalone będą o kilkaset kilometrów.

© 2000-2015. Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007