Konferencja na temat Polonii Włoskiej w Radiu Watykańskim - Nasz Swiat
12
N, lipiec

Nasze sprawy

31 marca w auli Radia Watykańskiego z inicjatywy Osservatorio Romano sulle Migrazionie  Caritas - Camera di Commercio Prowincji Rzymskiej przy współpracy z Radiem Watykańskim  odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Polonii włoskiej poświęcona charakterystyce emigracji polskiej we Włoszech.

Inicjatorami spotkania byli Franco Pittau i Renato Marinaro – redaktorzy ”Dossier Statistico Immigrazione” Caritas/Migrantes, a gospodarzem wieczoru ks. Federico Lombardi z Radia Watykańskiego.

W konferencji wzięły udział ważne postacie ze środowiska Polonii włoskiej, a także reprezentanci struktur włoskich.

Podejmowano tematy, dotyczące kształtowania się Polonii włoskiej na przestrzeni lat, jej związków i kontaktów z postaciami historycznymi Włoch, oraz przedstawicielami rządu włoskiego. Omawiano również kwestię statystyk, odzwierciedlających zmiany zachodzące wewnątrz społeczności polskiej we Włoszech.


Ponadto, mówiono o tym jak przedstawia się obecna sytuacja Polonii włoskiej, jakie są formy pomocy dla polskich imigrantów oraz co ma do zaoferowania Polakom, którzy osiedlili się we Włoszech, rząd włoski.

Na uwagę zasługuje wypowiedź Ewy Błasik – sekretarza Cisl Rzymui Lacjum,  która mówiła o kilku falach napływu Polaków do Włoch, nawiązując do różnych wydarzeń historycznych stymulujących zjawisko migracji ludności polskiej na Półwysep Apeniński.

Pani Błasik podkreśliła, iż obecnie Polonia włoska  jest mniej liczna aniżeli w latach osiemdziesiątych XX wieku. Jednak mimo wszystko, plasuje się ona w czołówce najliczniejszych wspólnot narodowych krajów unijnych we Włoszech, reprezentowaną przez 105.608 polskich  emigrantów (dane z Dossier „Statistico Immigrazione” Caritas/Migrantes).
Jak pokazują statystyki, większość rodaków mieszka w dużych aglomeracjach, takich jak: Mediolan, Rzym, czy Neapol.
Pani Błasik zwróciła również uwagę na „kobiece” oblicze dzisiejszej Polonii włoskiej. Prawie 70% Polaków we Włoszech stanowią kobiety, z których przeważająca większość pracuje w charakterze pomocy domowych i opiekunek.
Jak zauważono, często bywa tak, że Polacy  żyjący we Włoszech, ze względu na różne trudności  zmuszeni są wykonywać prace poniżej swych kwalifikacji i nierzadko Polki z powodu napotykanych problemów pozostają w roli opiekunek i pomocy domowych przez całe swoje życie zawodowe.

Polacy legalnie pracujący we Włoszech, jak pokazują statystyki przeprowadzone przez Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, przeważają głównie w takich sektorach jak: rolnictwo, przemysł i usługi (hotelarstwo, gastronomia, personel opiekuńczy). Do tego dochodzi również  fenomen migracji ruchomej, czyli zjawisko sezonowego napływu imigrantów polskich, głównie w sezonie letnim.

Z drugiej jednak strony odnotowuje się napływ młodej imigracji Polaków, którzy przybywają na studia, tudzież na wymiany studenckie do Włoch, po czym decydujących  się tu osiedlić na stałe. Zazwyczaj nie mają oni większych trudności z odnalezieniem się  na włoskim rynku pracy i  podejmują zatrudnienie zgodnie ze swym wykształceniem, głownie w takich sektorach jak: informatyka i medycyna.

Duchowni polscy również mają wpływ na kreowanie obrazu Polonii włoskiej. Wielu księży skupia się na pracy z Palkami we Włoszech, tworząc miejsca spotkań np.  przy polskim kościele św Stanisława w Rzymie. Tworzą oni  też szkoły katolickie i centra pomocy, zazwyczaj zlokalizowane przy kościołach.

Ks.  Adam Dalach – Krajowy Koordynator Polskiej Emigracji we Włoszech podkreślił w swym wystąpieniu, że Polacy we Włoszech będąc przywiązanymi do swych korzeni, kontynuują polskie tradycje katolickie i mimo wielu wyrzeczeń, poświęcenia dla rodziny, kraju, jak i Włoch, próbują realizować własne cele.

Z kolei,  ks. Paweł Ptasznik - rektor  kościoła polskiego św. Stanisława w Rzymie, podjął temat  zarówno powracającej do kraju Polonii włoskiej jak i tej osiadłej we Włoszech, starzejącej się już społeczności polskiej. Ci ostatni, związani z kościołem polskim chętnie korzystają z oferowanej im pomocy, poprzez szeroko pojmowane poradnictwo.  Chętnie integrują się oni  ze społeczeństwem włoskim, poprzez imprezy kulturalne,  kursy językowe, czy też działalność polskiej szkoły katolickiej w Rzymie i w Ostii, kultywując jednocześnie polskie tradycje i kulturę.    

Reprezentanci włoskich stowarzyszeń, a wśród nich m.in. Antonio Napolitano z Inail Lazio, podjął temat nielegalnie zatrudnianych pracowników polskiego pochodzenia i ryzyka związanego z wykonywaniem pewnych zawodów. Przy okazji zapewnił on, że Polacy i ich rodziny pracujący na czarno, mogą liczyć na pomoc ze strony INAIL (oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych zajmujących się wypadkami przy pracy ). Pomoc ta jest oferowana dzięki temu, że instytucja INAIL dąży do wspólnej współpracy z imigrantami, co daje w efekcie pozytywne rezultaty.

Na temat  pomocy i rodzajów oferowanych form opieki nad polskimi imigrantami we Włoszech, wypowiedziały się również Maria Marta Farfan oraz Giustina Rondinelli - przedstawicielki Inas-Cisl.
Opowiadały  one o proponowanej opiece dla pracowników,  a także podejmowały kwestie  dokumentów „pobytowych” (wł. documenti di soggiorno).
Giustina Rondelli zwróciła uwagę na to, że nowa, w przeważającej części reprezentowana przez kobiety Polonia włoska, pozostaje w cieniu. A w związku z tym, że miejscem pracy większości Polek jest dom ich pracodawcy, wypadki przy pracy, które się zdarzają nie są zgłaszane i są zazwyczaj zatuszowywane. Dzięki współpracy z organizacjami polonijnymi, podejmuje się kroki by zmienić obecny stan rzeczy i zapewnić Polkom pracującym n.p w roli „badante”, większą opiekę prawną i ochronę.
Kończąc swą wypowiedź Pani Rondelli podkreśliła, że wprawdzie polska społeczność szybko się integruje z włoskim społeczeństwem i jest dobrze wykształcona, jednak  często nie zna  swoich praw i nie wie jak bronić się przed wykorzystywaniem ze strony pracodawcy.

Danuta Gąszowska z Centro Servizi  per l’Immigrazione w Rzymi kontynuowała temat integracji -interakcji Polaków z narodem włoskim, a także podkreśliła że, Polacy w kwestii wykonywanej pracy we Włoszech, nie tylko nie znają swoich praw jako pracowników, ale i również nie znają swoich obowiązków.

Na koniec, Kamila  Kowalska Angelelli z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, opowiedziała o kilku inicjatywach  Konsulatu skierowanych do Polaków mieszkających we Włoszech. Wspomniała m.in. o dniach konsultacji ze specjalistami ZUS , czy też o organizowaniu dyżurów konsularnych w miastach oddalonych od siedziby Konsulatu  Ambasady RP Włoszech.
Zakończyła ona swoją wypowiedź, opisując działalność szkoły polskiej w Rzymie, gdzie w tym roku uczniowie poza poznawaniem kultury polskiej, uczestniczą w serii wycieczek śladami związków polsko-włoskich na przestrzeni dziejów.

Wśród uczestników konferencji głos zabrał również reprezentant Stowarzyszenia Kulturalnego AIPRO w Rzymie organizacji zrzeszonej w Związku Polaków we Włoszech, Wojciech Janikowski, zwrócił uwagę na to, że obecnie działająca w ZPwW Polonia starzeje się, a młodzi Polacy we Włoszech nie są zainteresowani wstępowaniem do Związku.

Podsumowując,  podczas konferencji przedstawiono obraz części starzejącej się Polonii włoskiej, w większości reprezentowanej przez Polki w wieku przedemerytalnym, które wykonują prace poniżej swych kwalifikacji.

Z drugiej jednak strony, jak podsumowała zebranie Pani Konsul – Jadwiga Pietrasik, statystyki m.in. Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, bezbłędnie  odzwierciedlają również format nowoformującej się społeczności. Kolejnego pokolenia migrantów polskich, coraz częściej lepiej wykształconych, niezależnych i ceniących się na rynku pracy we Włoszech.  Pokazują obraz starej i młodej Polonii włoskiej, będącej jedną z najliczniejszych mniejszości we Włoszech - ponad 105 tysięcy).  Zarysowują oblicze Polonii włoskiej, być może najbardziej wyróżniającej się wśród innych emigrantów na Półwyspie Apenińskim, ze względu na umiejętność łatwej integracji ze społeczeństwem włoskim.

Źródło: PolskaItalia.com