Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Do 10 kwietnia pracodawcy muszą wpłacić pierwszą ratę za 2014 rok. Dowiedz się jak obliczyć stawki.

Do 10 kwietnia należy wpłacić pierwszą ratę składek na ubezpieczenie społeczne za pierwszy kwartał styczeń-marzec 2014.
Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.
 

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.
Legenda:
 

* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.
ATTENZIONE: Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l'accesso alle prestazioni della Cas.sa Colf. L'importo per il 2014, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora.

Stranieri in Italia

Jak co roku INPS zrewaloryzował wysokość składek na ubezpieczenie dla colf, badanti, babby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych we włoskich domach.

Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Nowe stawki potrzebne będą przede wszystkim do obliczenia wysokości składek za pierwszy kwartał 2014 roku. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo aą obliczana ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), aby móc skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Cas.sa Colf (więcej o Cas.sa Colf można przeczytać tutaj).

Wysokość dodatkowej składki w 2014 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ ( z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

Legenda:

*   La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Stranieri in Italia

We Włoszech warunki zatrudnienia w pewnych sektorach gospodarki są regulowane przez CCNL (Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro), czyli zbiorowe kontrakty pracy.

Również ogólne warunki pracy, urlopu i  wynagrodzenia dla pomocy domowych, opiekunek i baby sitter jest regulowana przez CCNL.  Nie wszyscy jednak pracodawcy i pracownicy wiedzą, że takich zbiorowych kontraktów pracy  może być więcej, niż jeden dla danej kategorii zawodowej.

Najpopularniejszym zbiorowym kontraktem pracy dla osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych jest  CCNL (Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro) ustalony przez trzy największe  związki zawodowe we Włoszech Cgil, Cisl i Uil (jego nowelizowana wersja weszła w życie na początku lata).

1 lipca br. wszedł jednak w życie jeszcze jeden CCNL dla colf, badanti i baby sitter.  Warunki w nim zawarte ustalone zostały przez związki zawodowe Confimea,  Federterziario parcodawców oraz oddziału Ugl reprezentującego pracodawców.

Kto decyduje o tym, na podstawie, którego kontraktu zbiorowego ma zostać sporządzona umowę o pracę danego pracownika?

Osoba zatrudniająca colf, badante i baby sitter  sama decyduje o tym, na podstawie którego z CCNL zawrzeć stosunek pracy.

Jakie są różnice w ww. zbiorowych kontraktach pracy?

Oba CCNL dla osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych regulują wszystkie podstawowe zasady w stosunku pracy: wysokość wynagrodzenia, czas pracy, urlop, zwolnienie. Różnią się jednak one pod względem podziału na kategorie pracownicze,  od których uzależnionych jest wysokość pensji, warunkami awansu zawodowego i sposobem wypłacania 13. pensji (np. w ratach).
Oba kontrakty są dostępne w internecie.

Przydatne linki:
IL TESTO SU COLFEBADANTIONLINE.IT
Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari (Colf e Badanti). CONFIMEA, FEDERTERZIARIO, UGL.

oprac. Danuta Wojtaszczyk

na podst. Stranieri in Italia

Ubezpieczenie Cas.sa.colf zapewnia zwrot kosztów hospitalizacji, rekonwalescencji i porodów.

Cas.sa.colf (cassa di assistenza sanitaria integrativa), czyli dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti i baby sitter zaczęło działać od 1 lipca 2010 r.
Zapewnia ono dzienne diety za hospitalizację, rekonwalescencję, poród, zwrot kosztów za tzw. „ticket”, czyli opłat za niektóre wizyty specjalistyczne wykonanywane w SSN (Servizio sanitario nazionale). Pracodawcy natomiast  mogą skorzystać z ubezpieczenia od wypadku przy pracy pracowników, łącznie z tymi, które przydarzą się im w drodze do lub z pracy.

“Członkostwo jest automatyczne, Cas.sa.colf finansowane jest ze składek, wpłacanych kwartalnie, zgodnie ze zbiorczym kontraktem narodowym pomocy domowych. Dzięki temu wzrośnie ochrona zarówno pracowników, jaki i rodzin zatrudniających pomoce domowe” tłumaczy Rosetta Raso, sekretarz związku zawodowego Fisascat Cisl.

Na dodatkowe ubezpieczenie przeznacza się 0,03 euro za każdą roboczogodzinę. 0,01 euro wpłacane jest przez pracownika, 0,02 euro natomiast przez pracodawcę. Kwota ta może wydawać się niska, ale wystarczy ona na opłacenie 20 euro za każdy dzień spędzony w szpitalu przez pracownika, oprócz chorobowego, wypłacanego przez pracodawcę. Pracodawca natomiast dzięki niemu ubezpieczony od wypadków pracownika do sumy 50 tys. euro.

“O diety i zwroty kosztów – dodaje Raso – będzie można prosić, wypełniając formularze, także z pomocą tzw. patronati. Cas.sa.colf jest dużym osiągnięciem, ponieważ colf i badanti zatrudnione we Włoszech to w większości cudzoziemki, a zatem osoby słabsze”.

Sposób płatności nie należy do najłatwiejszych. Na blankietach, na których opłacane są kwartalne składki, należy wpisać w rubryce „C.ORG” kod „F2”, natomiast w rubryce „importo” należy wpisać sumę za wszystkie roboczogodziny przepracowane w czasie kwartału.

Elvio Pasca
www.stranieriinitalia.it

Pracuję jako pomoc domowa i staram się o otrzymanie obywatelstwa włoskiego. Niestety nie posiadam żadnego zaświadczenia o zarobkach CUD, dlatego też nie wiem jaki dokument, potwierdzający moje dochody, mogłabym dołączyć do wniosku o obywatelstwo włoskie.

W momencie złożenia wniosku o naturalizację, czyli ze względu na legalny pobyt we Włoszech, zgodnie z art. 9 ustawy nr . 91/92, musi udokumentować posiadanie minimalnego dochodu przez ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku.

Wysokość dochodu rocznego, pozwalającego na złożenie ww. Wniosku nie może być niższe niż 8500 euro na osobę. Jeżeli wnioskodawca nie posiada wystarczającego dochodu, do rozpatrzenia wniosku może zostać wzięty dochód całej rodziny.

Pracownicy zatrudnieni w charakterze pomocy domowych mogą spełnić ten wymóg, przedstawiając wyciąg wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wyciąg ten wykaże wszystkie składki wpłacone na rzecz pracownika.

Wyciąg można uzyskać wchodząc na stronę internetową INPS (sekcja Usługi dla obywateli) lub dzwoniąc pod bezpłatną infolinię INPS (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych: 803164, a dla dzwoniących z telefonów komórkowych: 06164164). O wyciąg można także poprosić, zwracając się do tzw. Patronati.

D.ssa Maria Elena Arguello

Moja mama jest na zwolnieniu lekarskim, ale nikt nie chce jej powiedzieć, kto ma płacić za zwolnienie lekarskie. Kilka dni temu zadzwoniłam do INPSu, gdzie powiedziano mi, że za chorobowe dla colf i badanti płaci pracodawca. Czy to prawda?

Za zwolnienie lekarskie pomocy domowej płaci pracodawca. Ilość dni, za które musi on zapłacić jest uzależniona od stażu pracy pracownika. Za zwolnienie do 8 dni, pracodawca płaci pracownikowi do 6 miesięcy stażu, 10 dni za staż pracy od 6 miesięcy do 2 lat i 15 dni za staż pracy powyżej 2 lat.
Za pierwsze 3 dni zwolnienia, pracodawca wypłaca 50% stawki dziennej. Od 4 dnia musi wypłacić 100% stawki.

Stranieri in Italia

Jak co roku, od 1 stycznia 2013, wzrosło minimalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti i baby sitter.
Warto przypomnieć, że kontrakt dzieli pracowników na 8 kategorii, w zależności od obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia. Pierwszą grupą są tak zwani pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy. Można ich określić mianem „pracowników stawiających pierwsze kroki” w tym zawodzie. Ostatnią kategorią natomiast są pracownicy dobrze wykwalifikowani, którzy mogą opiekować się np. osobami niepełnosprawnymi, potrzebującymi stałej opieki.

Zobacz, ile powinieneś zarabiać w roku bieżącym

Kategoria

TABELA A

Pracownicy mieszkający
z pracodawcą

Wynagrodzenie miesięczne

Dodatek

A

606,79 

 

AS

717,12

 

B

772,28

 

BS

827,44

 

C

882,62

 

CS

937,78 

 

D

1.103,26

163,14

DS

1.158,42

163,14

Kategoria

TABELA B

Pracownicy, studenci, osoby pracujące 30 godz./tyg. (art. 15 2°c.)

Wynagrodzenie miesięczne

A

 

AS

 

B

551,63

BS

579,21

C

636,88

CS

 

D

 

DS

 

Kategoria

TABELA C

Pracownicy nie mieszkający z pracodawcą

Wynagrodzenie godzinne

A

4,41

AS

5,20

B

5,52

BS

5,85

C

6,18

CS

6,49

D

7,50

DS

7,83

Kategoria

TABELA D

Opieka nocna

(wynagrodzenie miesięczne)

 

Osoby samodzielne

Osoby niesamodzielne

BS

951,56

 

CS

 

1.078,44

DS

 

1.332,20

Kategoria

TABELA E

Obecność nocna

Wynagrodzenie miesięczne

1 kategoria

637,14 

TABELA F

Dodatek

Wysokość dodatku za tzw. wikt i opierunek

Obiad i/lub kolacja

 

Mieszkanie

Razem

1,81

 

1,61

5,31


Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni jako colf, badanti czy baby sitter wiedzą dokładnie, do jakiej kategorii należą. W każdej umowie o pracę musi zostać wpisana kategoria, do której przyszły pracownik będzie należał.

Kategoria A: pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy, nie mogący pracować jako opiekunowie osób np. starszych. Do tej kategorii wchodzą wszyscy pracownicy wykonujący pracę ręczną i wymagającą wysiłku. Są to pracownicy nie posiadający doświadczenia zawodowego lub z maksimum 12 miesięcznym doświadczeniem (np. sprzątaczka, pomoc w kuchni, pracownik pralni, stajenny, osoba opiekująca się zwierzętami domowymi). Osoby te muszą wykonywać swoje obowiązku pod okiem pracodawcy.

Kategoria A Super: osoby pracujące jako np. dama do towarzystwa, nie wykonująca innych obowiązków; baby sitter wykonująca swoją pracę okazjonalnie i/lub opiekująca się dziećmi np. podczas nieobecności rodziców.

Kategoria B: pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe, wykonujące określone obowiązki, wymagające doświadczenia, nie tylko teoretycznego (np. pracownik wszechstronnie wykształcony, kelner, strażnik, kierowca).

Kategoria B Super: opiekun osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu.

Kategoria C: pracownicy wykonujący swoje obowiązki w całkowitej swobodzie i są za nią odpowiedzialni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i techniczne (np. kucharz).

Kategoria C Super: opiekun osób niepełnosprawnych, nie posiadający odpowiedniego przygotowania (badante), który oprócz opieki, wykonuje prace związane np. prowadzeniem domu.

Kategoria D: pracownicy wykwalifikowani, którzy wykonują swoje obowiązki nadane przez pracodawcę w pełnej swobodzie i odpowiedzialności (np. wychowawcy, guwernantka,
majordom, szef kuchni).

Kategoria D Super: wykwalifikowany opiekun osób niepełnosprawnych, posiadający odpowiednie wykształcenie uznane przez państwo lub instytucje państwowe (np. pielęgniarki, opiekun geriatra); zarządca domu.

Ile godzin tygodniowo powinna pracować osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin?
Pracownicy mieszkający z pracodawcą zatrudnieni zostają na 54 godziny tygodniowo (czyli maksymalnie 10 godzin dziennie).
Jeżeli pracownik nie mieszka z pracodawcą, musi przepracować tygodniowo 40 godzin (maksymalnie 8 godzin dziennie).
Specjalne traktowanie przysługuje pracownikom mieszkającym wspólnie z pracodawcą - kategoria C, B, B Super oraz studentom pomiędzy 16 a 40 rokiem życia, uczęszczającym do szkół lub na uczelnie, po ukończeniu, których otrzymuje się tytuł uznawany przez organy państwowe i którzy przepracowują maksymalnie 30 godzin tygodniowo.

na podst. www.stranieriinitalia.it
opr. Anna Malczewska