Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Rzym – INPS zrewaloryzował wysokość składek na ubezpieczenie dla colf, badanti, babby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych w domach włoskich.

Wysokość składki uzależniona jest od wynagrodzenia danego pracownika oraz jego godzin pracy.

W przypadku zatrudnienia pracownika na 24 godziny tygodniowo, składki naliczane są na trzy sposoby:

- wynagrodzenie godzinne do 7,54€: wysokość składki wynosi 1,40€ z CUAF (z czego 0,34€ wpłaca pracownik) i 1,41€ bez CUAF;

- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,54€ i do 9,19€: 1,58€ bez CUAF (z czego 0,38€ wpłaca pracownik) i 1,59€ bez CUAF;

- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,19€: 1,93€ z CUAF (z czego 0,46 € wpłaca pracownik) i 1,94€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,02 € z CUAF (z czego 0,24 € wpłaca pracownik) i 1,02€ bez CUAF.

*Z opłaty składek CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) zwolnieni są pracodawcy spowinowaceni z pracownikiem.

Stranieri in Italia

Jak co roku, od 1 stycznia 2012, wzrosło minimalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti i baby sitter.
Warto przypomnieć, że kontrakt dzieli pracowników na 8 kategorii, w zależności od obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia. Pierwszą grupą są tak zwani pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy. Można ich określić mianem „pracowników stawiających pierwsze kroki” w tym zawodzie. Ostatnią kategorią natomiast są pracownicy dobrze wykwalifikowani, którzy mogą opiekować się np. osobami niepełnosprawnymi, potrzebującymi stałej opieki.

Zobacz, ile powinieneś zarabiać w roku bieżącym

Kategoria

TABELA A

Pracownicy mieszkający
z pracodawcą

Wynagrodzenie miesięczne

Dodatek

A

595,36


AS

703,61


B

757,73


BS

811,85


C

865,99


CS

920,11


D

1.082,48

160,07

DS

1.136,60

160,07

Kategoria

TABELA B

Pracownicy, studenci, osoby pracujące 30 godz./tyg. (art. 15 2°c.)

Wynagrodzenie miesięczne

A


AS


B

541,24

BS

568,30

C

627,83

CS


D


DS


Kategoria

TABELA C

Pracownicy nie mieszkający z pracodawcą

Wynagrodzenie godzinne

A

4,33

AS

5,10

B

5,42

BS

5,74

C

6,06

CS

6,37

D

7,36

DS

7,68

Kategoria

TABELA D

Opieka nocna

(wynagrodzenie miesięczne)


Osoby samodzielne

Osoby niesamodzielne

BS

933,63


CS


1.058,12

DS


1.307,10

Kategoria

TABELA E

Obecność nocna

Wynagrodzenie miesięczne

1 kategoria

625,14

TABELA F

Dodatek

Wysokość dodatku za tzw. wikt i opierunek

Obiad i/lub kolacja

Mieszkanie

Razem

1,81

1,57

5,19


Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni jako colf, badanti czy baby sitter wiedzą dokładnie, do jakiej kategorii należą. W każdej umowie o pracę musi zostać wpisana kategoria do której przyszły pracownik będzie należał.

Kategoria A: pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy, nie mogący pracować jako opiekunowie osób np. starszych. Do tej kategorii wchodzą wszyscy pracownicy wykonujący pracę ręczną i wymagającą wysiłku. Są to pracownicy nie posiadający doświadczenia zawodowego lub z maksimum 12 miesięcznym doświadczeniem (np. sprzątaczka, pomoc w kuchni, pracownik pralni, stajenny, osoba opiekująca się zwierzętami domowymi). Osoby te muszą wykonywać swoje obowiązku pod okiem pracodawcy.

Kategoria A Super: osoby pracujące jako np. dama do towarzystwa, nie wykonująca innych obowiązków; baby sitter wykonująca swoją pracę okazjonalnie i/lub opiekująca się dziećmi np. podczas nieobecności rodziców.

Kategoria B: pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe, wykonujące określone obowiązki, wymagające doświadczenia, nie tylko teoretycznego (np. pracownik wszechstronnie wykształcony, kelner, strażnik, kierowca).

Kategoria B Super: opiekun osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu.

Kategoria C: pracownicy wykonujący swoje obowiązki w całkowitej swobodzie i są za nią odpowiedzialni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i techniczne (np. kucharz).

Kategoria C Super: opiekun osób niepełnosprawnych, nie posiadający odpowiedniego przygotowania (badante), który oprócz opieki, wykonuje prace związane np. prowadzeniem domu.

Kategoria D
: pracownicy wykwalifikowani, którzy wykonują swoje obowiązki nadane przez pracodawcę w pełnej swobodzie i odpowiedzialności (np. wychowawcy, guwernantka,
majordom, szef kuchni).

Kategoria D Super
: wykwalifikowany opiekun osób niepełnosprawnych, posiadający odpowiednie wykształcenie uznane przez państwo lub instytucje państwowe (np. pielęgniarki, opiekun geriatra); zarządca domu.

Ile godzin tygodniowo powinna pracować osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin?
Pracownicy mieszkający z pracodawcą zatrudnieni zostają na 54 godziny tygodniowo (czyli maksymalnie 10 godzin dziennie).
Jeżeli pracownik nie mieszka z pracodawcą, musi przepracować tygodniowo 40 godzin (maksymalnie 8 godzin dziennie).
Specjalne traktowanie przysługuje pracownikom mieszkającym wspólnie z pracodawcą - kategoria C, B, B Super oraz studentom pomiędzy 16 a 40 rokiem życia, uczęszczającym do szkół lub na uczelnie, po ukończeniu, których otrzymuje się tytuł uznawany przez organy państwowe i którzy przepracowują maksymalnie 30 godzin tygodniowo.

na podst. www.stranieriinitalia.it
opr. Anna Malczewska

Pracodawca, zatrudniający pomoce domowe (colf, badanti) nie jest zobowiązany przy wypłacie wynagrodzenia do wystawiania tzw. busta paga, ponieważ nie jest tzw. sostituto di imposta (jak w przypadku firmy lub spółki).

Pracodawca może jednak, na życzenie pracownika, wystawić poświadczenia roczne o zarobkach (np. CUD).
www.stranieriinitalia.it

Droga Redakcjo,

od ponad 2 lat pracuję jako „badante” u jednego pracodawcy.

W umowie zawartej na czas nieokreślony „datore di lavoro” stwierdza, że jestem zatrudniona według: -cytuję:
- „…kategoria CS del C.C.N.L. personale domestico con la qualifica di badante convivente alla signora….”
-  “…l’orario di lavoro sarà di 54 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 17.00”

Pani, którą się opiekuję jest po wylewie, ma sparaliżowaną lewą stronę ciała, nie jest samodzielna, nie leży w łóżku, chodzi wyłącznie przy mojej pomocy, nie używa żadnych pieluch.

Umowę o pracę zawarł ze mną jej syn, który mieszka ze swoją rodziną w tym samy bloku, ale w innym apartamencie i który odwiedza matkę codziennie wieczorem, po powrocie z pracy. Te odwiedziny trwają zwykle około 10 minut.

Proszę o pomoc - wytłumaczenie nam zatrudnionych jako badante, jak płaci się za pracę w dni świąteczne. Mój pracodawca nie chce mi zapłacić za grudniowe święta.

Według prawa włoskiego, każdemu pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy w przypadku świąt państwowych. Dzień ten jest również płatny, tak jak zwykły dzień pracy. Święta państwowe we Włoszech przypadają: 1 i 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 25 kwietnia, 1 maj, 2 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 8, 25 i 26 grudnia, oraz dzień patrona miasta w którym pracownik mieszka i pracuje. W przypadku, gdy pracownik musi pracować w dni, kiedy przypada święto państwowe, przysługuje mu dodatkowe 60% wynagrodzenia.

Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób należy obliczyć TFR dla osób zatrudnionych jako badante convivente. Słyszałam także, że do obliczenia odprawy bierze się także pod uwagę rivalutazione ISTAT, co to oznacza?
Katarzyna

Z dniem 1 stycznia 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wypłaty odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy, po włosku zwanej TFR lub liquidazione.
Należy pamiętać, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w charakterze colf lub badanti w przypadku rozwiązania stosunku pracy (zarówno zwolnienie się jak i zwolnienie przez pracodawcę) mają prawo do otrzymania TFR.

Do obliczenia odprawy brane są także pod uwagę nieobecności z powodu wypadku, choroby, urlopu macierzyńskiego oraz urlopu okolicznościowego na ślub.
Po określeniu stażu pracy pracownika, można przejść do obliczenia należnego TFR.
1. Pierwszym krokiem jest ustalenie sumy rocznego wynagrodzenia, za każdy rok oddzielnie, dodając do tego trzynastą pensję oraz dodatku za vitto e alloggio, ale tylko w przypadku pracowników conviventi, czyli mieszkających z pracodawcą lub osób spożywających posiłki w miejscu pracy.
2. Wysokość rocznego wynagrodzenia należy podzielić przez 13,5. Otrzymana kwota jest sumą przeznaczoną na odprawę.
Kwota należna pracownikowi za każdy rok pracy jest rewaloryzowana na dzień 31 grudnia w oparciu o współczynnik równy 75% indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. rivalutazione ISTAT) oraz stałe wyrównanie w wysokości 1.5% (0,125% na miesiąc).

Zaliczka TFR
Dość często zdarza się, że pracownicy zatrudnieni w charakterze colf, badanti, itp. Proszą pracodawców o wypłacenie w ciągu roku zaliczki odprawy.
Zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapłaty na wniosek pracownika 70% odprawy. O zaliczkę pracownik może prosić nie więcej niż raz w roku.

Przykład obliczenia TFR dla colf, badanti, itp.:
Pani Magda pracowała w domu włoskiej rodziny przez 20 godzin tygodniowo od 1 czerwca 2004 do 30 czerwca 2007. Stawka godzinowa za pracę pani Magdy w latach 2004-2005-2006 wynosiła 7 euro na godzinę, a w 2007 roku 8 euro.

2004
7euro x 20 godzin tygodniowo x 4,33 tygodni w miesiącu = 606,20 euro x 7 miesięcy = 4243,40 euro.
Trzynasta pensja: (606,20/12= 50,517) otrzymaną kwotę mnożymy przez miesiące przepracowane 50,517x7 miesięcy = 353,61 euro
Należna odprawa za rok 2004: 4243,40+353,61 = 4597,01 euro. Sumę tą należy podzielić przez 13,50 = 340,51 euro.
Z powyższych obliczeń wynika, że pani Magdzie na koniec 2004 rok przysługiwała odprawa w wysokości 340,51 euro.

2005
7euro x 20 h tygodniowo x 4,33 tygodnie w miesiącu= 606,20 euro x 12 miesięcy = 7274,40
Trzynasta pensja = 606,20
Należna odprawa za rok 2005: (7274,40+606,20) / 13,50 = 583,74 euro
Rewaloryzacja TFR za poprzedni rok 340,51 x 2,96% = 10,07 euro
Na koniec 2005 roku odprawa pani Magdy wynosiła już 934,32 euro.

2006
7 euro x 20 h tygodniowo x 4,33 tygodnie w miesiącu = 606,20 euro x 12 miesięcy = 7274,40
Trzynasta pensja: 606,20
Należna odprawa: (7274,40+606,20) / 13,50 = 583,74 euro
Rewaloryzacja TFR za poprzedni rok: 943,32 x 2,747% = 25,66 euro
Na koniec 2006 roku odprawa pani Magdy wynosiła już 1543,72 euro

2007
8 euro x 20 h tygodniowo x 4,33 tygodnie w miesiącu = 692,80 euro x 6 miesięcy = 4156,80
Trzynasta pensja: 692,80/12 = 57,73 x 6 przepracowanych miesięcy = 346,39 euro
Należna odprawa: (4156,80+346,39) / 13,50 = 333,56 euro
Rewaloryzacja TFR za poprzedni rok: 1543,72 x 1,626% = 25,10 euro
Ewentualny niewykorzystany urlop (np. 50 godzin): 50h x 8 euro = 400 / 13,50 = 29,62 euro
Na dzień 30 czerwca 2007 roku odprawa pani Magdy wynosiła 1932,00 euro.

Z powyższego przykładu wynika, że na koniec pracy, pani Magda powinna otrzymać 1932,00 euro odprawy.

Anna Malczewska

Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych

7 listopada INPS ogłosił powstanie nowego serwisu internetowego, dzięki któremu można skonsultować listę opłaconych składek pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy domowych.

Od kilku dni pracodawcy mają dostęp do nowej funkcji na stronie INPS (www.inps.it), w której można skonsultować listę wpłaconych składek na ubezpieczenie pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti, czy baby sitter.

Usługa dostępna jest dla wszystkich zarejestrowanych na stronie www.inps.it internautów. Ze strony głównej należy  przejść do Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Estratto contributivo.

Należy pamiętać, że wyciąg internetowy nie zastępuje zaświadczenia o wpłatach, ale wykazuje wpłaty zarejestrowane w archiwach INPS-u. Jeśli w wykazie brakuje jakiegoś okresu składkowego, można online wpisać przyczynę zawieszenia składek (urlop macierzyński, bezpłatny urlop chorobowy, itp.) lub dane umożliwiające weryfikację wpłaty (datę, sumę, rodzaj wpłaty).

Czytaj więcej