Czy nasze dziecko otrzyma obywatelstwo włoskie po urodzeniu się w tym kraju? - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

Ekspert odpowiada

Oboje z żoną jesteśmy Polakami. Od 2 lat mieszkamy legalnie  we Włoszech. Za miesiąc urodzi nam się dziecko. Czy przez sam fakt urodzenia się na terytorium Republiki Włoskiej stanie się jej obywatelem?

Zasady nadawania obywatelstwa włoskiego, podobnie jak polskiego, oparte są przede wszystkim o prawo krwi. Zasadę prawa ziemi stosuje się jedynie pomocniczo.

Zatem obywatelami Włoch są osoby, których przynajmniej jedno z rodziców posiada włoskie obywatelstwo.

Kwestię nadania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcowi reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992). Na jej mocy obywatelstwo włoskie może być przyznane:
- potomkowi obywatela Włoch, tj. cudzoziemcowi, którego jedno z rodziców (lub też krewny drugiego stopnia w linii prostej np. dziadek) był w chwili urodzenia się dziecka obywatelem włoskimi,
- ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem włoskim,
- w wyniku tzw. naturalizacji osobom, które od określonego czasu mieszkają legalnie we Włoszech.

Jeżeli cudzoziemiec urodził się i legalnie przebywał we Włoszech, to na rok na rok przed ukończeniem 18 roku życia może wystąpić o nadanie mu włoskiego obywatelstwa.

Cudzoziemiec, który zawarł zawiązek małżeński z obywatelem włoskim może wystąpić o nadanie mu obywatelstwa po dwóch latach małżeństwa, jeżeli jest rezydentem we Włoszech lub po trzech latach, jeżeli mieszka za granicą.

Okres ten zostaje skrócony o połowę, jeżeli małżonkom urodziły się dzieci lub zostały przez nich adoptowane. Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej mogą wystąpić o obywatelstwo włoskie już po 4 latach udokumentowanego, legalnego pobytu we Włoszech oraz poda warunkiem, że  spełniają dodatkowy warunek, jakim jest osiąganie określonych dochodów poprzez pracę zarobkową.  Roczne dochody muszą przekraczać wartość tzw. assegno sociale, czyli minimalnej renty socjalnej. W 2012 roku ta minimalna wymagana suma wynosi 5.577 euro.

M.S. i D.W.