Dłużnik polskiego Funduszu Alimentacyjnego - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

W latach 90-tych żona rozwiodła się ze mną, czego efektem było zasądzenie alimentów na rzecz córki. W pewnym okresie lat 90-tych zbagatelizowałem sprawę alimentów i nie płaciłem ich byłej żonie. Alimenty dostawała ona z Funduszu Alimentacyjnego, w efekcie czego stałem się dłużnikiem Funduszu. Od stycznia 2009 r. regularnie spłacam swoje zadłużenie w Funduszu, oprócz alimentów na córkę. Do kogo i po jakim czasie spłacania mogę wnieść prośbę o umorzenie długu z Funduszu Alimentacyjnego? Obecnie założyłem nową rodzinę i ma na utrzymaniu dwoje dzieci.

Fundusz Alimentacyjny – państwowy fundusz celowy - powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974. Utworzony został w celu „wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych”. Jego przeznaczeniem była wypłata przez ZUS świadczeń należnych na mocy wyroku, niejako w zastępstwie dłużnika, choć dług alimentacyjny następnie musiał być przez niego zwrócony. Fundusz funkcjonował do lat 90., kiedy rozpoczęto jego powolny demontaż, który był zakończony likwidacją w 2004 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) stanowi, że Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako likwidator funduszu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń (art. 68 ust. 1 ustawy).

ZUS a tak dokładnie likwidator funduszu alimentacyjnego, czyli Prezes ZUS, dość często przychyla sie do takiej prośby. Skuteczniejsze są wnioski gdzie sytuacja dłużnika jest całkowicie beznadziejna, tj., gdy dłużnik nie wykazuje żadnego majątku ruchomego, rachunków bankowych, wynagrodzenia, wierzytelności.

Istotna jest również sytuacja zdrowotna np. trwała lub częściowa niezdolność do pracy zawodowej, gdzie należy przedstawić zaświadczenia o historii choroby i ewentualnej rekonwalescencji. Duże znaczenie ma również obecna sytuacja rodzinna. Na rodzicach bowiem ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci. Posiadając zobowiązania względem potomka z pierwszego małżeństwa i utrzymywanie dzieci z drugiego małżeństwa jest sporym obciążeniem dla budżetu rodzinnego.

Istnieje również możliwość ubiegania się o umorzenie części lub całości zadłużenia, w zależności od długości okresu w którym następuje regularne spłacanie zadłużenia względem Funduszu Alimentacyjnego. Ważną kwestią jest tutaj również wysokość spłacanych rat, nie może ona być niższa niż zasądzone alimenty.

Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 30. Stanowi iż:„1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4[chodzi tutaj o należności powstałe z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego] ustawy, w łącznej wysokości:
1) 30 %, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
2) 50 %, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
3) 100 % jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.
2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.
3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.”

W Pana przypadku, należałoby wystosować wniosek do prezesa ZUS o zmniejszenie lub umorzenie zadłużenia alimentacyjnego, przedstawić Pana sytuację zdrowotną, finansową oraz rodzinną. Wniosek ten musi być sporządzony bardzo dobrze, należy w nim przedstawić wszystkie okoliczności, gdyż tylko od Prezesa ZUS zależy czy się do niego przychyli.  Ewentualnie można zaczekać do okresu przynajmniej pełnych 3 lat regularnych wpłat i starać się o umorzenie 30% zadłużenia.

Klinika Prawa

Info: zym(at)klinikaprawa.eu