Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy we Włoszech? - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Ekspert odpowiada

W przypadku, gdy polski pracownik podjął zatrudnienie u pracodawcy z siedzibą na terenie Włoch samodzielnie, wówczas winien dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed organami na terenie Włoch, w szczególności przed właściwym sądem, zgodnie z obowiązującym w tym państwie ustawodawstwem.

W celu uzyskania informacji nt. egzekwowania należności pieniężnych związanych z pracą oraz spełnienia obowiązku pracodawcy w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, pracownik może wystąpić do włoskiej instytucji łącznikowej, z którą współpracuje Główny Inspektorat Pracy w Warszawie:

Ministero del Lavoro, delle Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Mercato del Lavoro Divisione I
Via Cesare de Lollis,
12 00185, Roma ITALIA,
(tel. 0646837465, 0646837460,
fax. 0646837913),
www.lavoro.gov.it

W przypadku jeśli pracownik został delegowany do pracy we Włoszech przez pracodawcę z siedzibą na terenie RP, wówczas może się zwrócić w sprawie nadużyć ze strony pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce. Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi postępowanie kontrolne mające na celu sprawdzenie przestrzeganie przepisów prawa pracy u pracodawcy kierującego pracownika do pracy za granicą, jak również w uzasadnionych przypadkach, Główny Inspektorat Pracy podejmuje działania służące rozpatrzeniu skargi przez właściwe w sprawie urzędy na terenie państwa przyjmującego, będącego członkiem Unii Europejskiej. Czynności te obejmują tłumaczenie skargi oraz dokumentów niezbędnych w wyjaśnieniu danej sprawy na język obowiązujący w państwie przyjmującym.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi również postępowania w sprawach dotyczących pracowników, którzy podjęli pracę za granicą w wyniku skierowania do pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

Informacje niezbędne w celu złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności adresy wszystkich okręgowych inspektoratów pracy, zostały zamieszczone na stronie www.pip.gov.pl.

(www.powroty.gov.pl)