Goście na święta, co mam zrobić? - Nasz Swiat
09
N, maj

Ekspert odpowiada

Przebywam legalnie na terenie Włoch od kilkunastu lat. W nadchodzące święta wielkanocne odwiedzi mnie moja rodzina, czy muszę zgłosić ich przyjazd?

Po przyjeździe twojej rodziny, będziesz musiał złożyć oświadczenie o ich przyjeździe (dichiarazione di ospitalità) w przeciągu 48 godzin na kwesturze lub posterunku policji w miejscu zamieszkania. Powiadomienie musi zostać złożone na piśmie, na odpowiednim formularzu zawierającym numer obowiązującej normatywy (art. 7 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Na oświadczeniu należy podać swoje i gościa dane osobiste, numer dokumentu tożsamości cudzoziemca (pamiętaj, aby dołączyć do powiadomienia kserokopię dokumentu tożsamości gościa).
Poza tym należy podać adres, pod którym zamieszka rodzina. Warto nadmienić, że nie zgłoszenie przyjazdu gości grozi karą pieniężną w wysokości od 160 do 1.100 euro.

Deklarację należy złożyć w kwesturze w dwóch egzemplarzach, natomiast trzy egzemplarze będą potrzebne na posterunku policji.
Zaświadczenie można także wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku jako datę złożenia wniosku zostanie wzięta data na stemplu pocztowym. Na wypadek kontroli, zalecam zrobienie kserokopii oświadczenia.

Avv. Mariangela Lioy