Grudzień mija, a trzynastki nie widać - Nasz Swiat
28
So, maj

Ekspert odpowiada

Do tej pory nie otrzymałem trzynastej pensji. Pracodawca tłumaczy, że wysłał pieniądze przelewem bankowym i nie wie dlaczego do tej pory pieniądze nie dotarły na moje konto. Co robić?

 

Prawo do otrzymania tzw. Trzynastki mają wszyscy pracownicy (lavoratori subordinati) zatrudnieni we Włoszech.
Trzynasta pensja naliczana jest od 1 stycznia do 31 grudnia i jest wypłacana tylko raz w roku, aby zapewnić pracownikom większą dyspozycyjność ekonomiczną przed świętami Bożego Narodzenia.

Z biegiem lat zostało ustalone, że dodatkowa miesięczna pensja musi być naliczana na podstawie rzeczywistego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w kalkulacji wzięte są pod uwagę wszystkie zarobki, które otrzymaliśmy w trakcie zatrudnienia.

Do naliczenia trzynastej pensji brany jest pod uwagę staż pracy czyli wyniesie tyle dwunastych części miesięcy, w zależności od czasu od kiedy dany pracownik jest zatrudniony. Przez cały przepracowany miesiąc rozumie się pracę dłuższą niż 15 dni.
W przypadku niepełnego zatrudnienia np. part time, pracownikowi przysługiwać będzie trzynastka, naliczona proporcjonalnie do ilości godzin pracy. Jeżeli jesteś zatrudniony na 20 godzin tygodniowo, a pełny etat to 40 godzin pracy, otrzymasz 50% sumy, która przysługuje pracownikom na cały etat.
 

Jeśli w ciągu roku, pracownik zmienił rodzaj umowy, np. z part time przeszedł na cały etat, jego trzynasta pensja naliczana będzie osobno za okres przepracowany na pół etatu i pełny etat.
 

Trzynasta pensja narasta w zależności od długości zatrudnienia w ciągu roku, więc jeśli pracownik jest nieobecny, jego dodatkowe wynagrodzenie nie rośnie. Istnieją jednak przypadki, gdzie nawet jeśli pracownik nie pracuje, narasta jego trzynasta pensja. Należą do nich nieobecności związane z:
- urlopem z powodu ślubu, tzw. congedo matrimoniale,
- chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem,
- płatnym urlopem,
- urlopem macierzyńskim (dwa miesiące przed porodem i trzy miesiące po urodzeniu),
- dodatkową godzinę na karmienie.
 

Od sumy trzynastki odejmuje się nieobecności z powodu:
- choroby lub nieszczęśliwego wypadku pracownika (nieobecność dłuższa od gwarantowanej),
- strajku,
- nieobecności nieusprawiedliwionych,
- odbycia służby wojskowej,
- urlopu wychowawczego.

Trzynastka jest opodatkowana i nie jest naliczana wraz z pensją grudniową.
 

Również emeryci i renciści otrzymują trzynastą pensję, dotyczy to także ich spadkobierców (dzieci, wnuków lub spadkobierców na mocy testamentu) w przypadku, gdy emeryt lub rencista zmarł w trakcie roku.

Osoby zatrudnione w charakterze COLF także mają prawo do otrzymania trzynastej pensji i nie zależy to od tego, czy pracują w pełnym wymiarze godzin u tego samego pracodawcy. W przypadku, gdy colf otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, wystarczy jej zapłacić dodatkową (podwójną) pensję grudniową.

Jeżeli natomiast colf zatrudniona jest na godziny, wystarczy stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych w ciągu tygodnia, a wynik pomnożyć przez 52 (tygodnie w ciągu roku). W ten sposób pracodawca uzyska roczne wynagrodzenie pracownika, które należy podzielić przez 12 (ilość miesięcy). Uzyskana suma będzie wysokością, jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi.

Trzynastka COLF narasta w ciągu roku, dlatego też wyniesie tyle dwunastych części, ile miesięcy przepracował pracownik.
Jeżeli pracownik zatrudniony jest u wielu pracodawców, każdy z nich zobowiązany jest do wypłaty trzynastej pensji w stosunku do godzin pracy i płac.

W przypadku, gdy COLF nie ma stałej ilości godzin pracy, np. jeden tydzień pracuje trzy godziny, a drugi pięć, aby móc obliczyć dodatkowe wynagrodzenie należy wyliczyć średnie wypłacane wynagrodzenie i podzielić je przez ilość przepracowanych miesięcy.

W przypadku, gdy pracownik nie otrzymał do końca grudnia danego roku trzynastej pensji, powinien jak najszybciej zwrócić się o wyjaśnienia do pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca mówi, że dokonał przelewu jeszcze przed świętami, pracownik powinien poprosić go o numer CRO, potwierdzający dokonanie przelewu.

Redakcja

Artykuły ma charakter informacyjny