Jakie opłaty wiążą się ze sprowadzeniem samochodu w ramach mienia przesiedlenia z kraju UE? - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Ekspert odpowiada

Planuję powrót do Polski na koniec roku. Chciałabym sprowadzić mój dwuletni samochód. Czy będzie traktowany jako mój dobytek? Czy w związku z tym nie będę musiała dokonywać żadnych opłat?

1. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych.

2. Można zostać zwolnionym  z obowiązku płacenia akcyzy za samochód sprowadzony przez osobę powracającą z innego państwa UE do Polski, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (Dz.U. nr 3 z 2009 poz. 11 z późn. zm. ):

* samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
* samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
* osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający fakt użytkowania samochodu przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
* samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
* samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

(www.powrotnik.gov.pl)