Oprotestowany weksel, co robić? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Oprotestowanie niezapłaconego weksla i zapłata do 12 miesięcy od protestu
W przypadku oprotestowania niezapłaconego weksla, którego dłużnik gwarantuję jego spłatę do 12 miesięcy od protestu, można poprosić o wykreślenie z informatycznego rejestru dłużników i nie występować o uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową.

Aby zostać wykreślonym z informatycznego rejestru dłużników, należy złożyć wniosek w Izbie Handlowej. Do wniosku trzeba załączyć znaczek skarbowy za 14,62 euro oraz uiścić opłaty administracyjne w wysokości 8 euro. Do podania należy dołączyć także akt protestu oraz oryginał weksla z adnotacją sporządzoną przez bank lub wierzyciela, że dług wraz z interesami i ewentualnymi, dodatkowymi kosztami za uzyskanie sumy wekslowej (Quietanza di pagamento), jakie poniósł wierzyciel zostały spłacone.

Izba Handlowa ma 20 dni czasu na odpowiedź i jeżeli wniosek zostanie przyjęty, dłużnik zostanie wykreślony z rejestru w przeciągu 5 dni.

Jeżeli Izba Handlowa nie odpowie dłużnikowi w ciągu 20 dni lub wniosek zostanie nieprzyjęty, dłużnik może skierować sprawę do organów sądowych w miejscu zamieszkania. W tym przypadku wskazana jest wcześniejsza konsultacja z adwokatem.

Czytaj także: Czek bez pokrycia. Co robić?

Oprotestowanie niezapłaconego weksla i zapłata po 12 miesiącach od dnia protestu i oprotestowanie niezapłaconych czeków
W przypadku, kiedy dłużnik zapłaci weksel po upływie 12 miesięcy od dnia protestu lub czek dłużnika został oprotestowany, konieczne jest uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową. Do wniosku o wykreślenie z rejestru dłużników należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą spłatę długu.

Także i w tym przypadku zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata. Jeżeli sędzia wyda pozytywny werdykt, protest zostanie anulowany i dzięki orzeczeniu sądu będzie można ponownie wystawiać czeki.

Z orzeczeniem sądu należy pójść do Izby Handlowej w celu wykreślenia z informatycznego rejestru dłużników.

O „rehabilitację” można prosić tylko w przypadku, gdy dłużnik nie otrzymał żadnych innych protestów w przeciągu jednego roku.

W przypadku czeku bez pokrycia, oprócz protestu, dłużnik zostaje zgłoszony do CAI (Centrale Allarme Interbancaria), gdzie zostają zgłoszone dane czeku bez pokrycia (dane osoby, która wypisała czek, numer czeku, itp.). Zgłoszenie do CAI jest automatyczne w przypadku gdy dłużnik nie pokryje czeku w przeciągu 60 dni. Wpis do CAI powoduje zakaz wystawiania czeków przez okres 6 miesięcy oraz zabrania jakimkolwiek bankom lub urzędom pocztowym wypłaty czeków wystawionych przez dłużnika lub ewentualnej chęci otwarcia przez niego nowych kont.

Nielegalny protest
Jeżeli protest został sporządzony błędnie, osoba oprotestowana może zgłosić się bezpośrednio do Izby Handlowej w celu jego unieważnienia. W przypadku odrzucenia wniosku o unieważnienie lub braku odpowiedzi prezesa Izby Handlowej, dłużnik może odwołać się do sądu z prośbą o wydanie nakazu sądowego.

Jeżeli dłużnik nie płaci
Jeżeli dłużnik zdecyduje się na niezapłacenie, będzie on widniał w informatycznym wpisie dłużników przez okres 5 lat. Warto nadmienić, że w tym przypadku dłużnik będzie przedmiotem procedury zajęcia majątku przez wierzyciela

Andrea De Rossi
Adwokat