Otrzymałem obywatelstwo włoskie, a moje dzieci? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

W momencie złożenia wniosku o przyznanie obywatelstwa włoskiego, moja córka była jeszcze niepełnoletnia. Po latach oczekiwania wreszcie stałem się Włochem, ale w międzyczasie moja córka skończyła 18 lat i w związku z tym nie otrzymała obywatelstwa włoskiego razem ze mną. Co musimy uczynić, by również ona mogła otrzymać włoski paszport?

W celu zapobiegania dyskryminacji, pełnoletnich dzieci naturalizowanego obywatela Włoch, władze włoskie ustaliły, że mogą one złożyć wniosek po 5 latach pobytu na terytorium Włoch od naturalizacji rodzica.

Do obliczenia pięcioletniego okresu, należy pamiętać, że nabycie obywatelstwa włoskiego rodzica, rozpoczyna się dzień po złożeniu przysięgi (art. 9 ustawy n. 91/92).

Do wniosku o przyznanie obywatelstwa włoskiego należy dołączyć, oprócz zaświadczenia o włoskim obywatelstwie rodzica, akt urodzenia dziecka (zalegalizowany i przetłumaczony, jeżeli urodziło się ono za granicą) oraz zaświadczenie o niekaralności (także i ten dokument należy zalegalizować i przetłumaczyć).

Oprócz potwierdzonego legalnego pobytu we Włoszech i ww. dokumentów, należy wykazać posiadanie wystarczających środków na utrzymanie, pochodzących z legalnych źródeł. W tym przypadku może to być zeznanie podatkowe o przychodach z pracy najemnej, czy samozatrudnienia. W przypadku, gdy wnioskodawca nie osiąga wymaganych dochodów, ponieważ jest on np. studentem, istnieje możliwość kumulacji dochodów z członkami rodziny mieszkającymi z nim.

Podobnie, jak w innych przypadkach, do wniosku należy dołączyć ponadto:

- znaczek skarbowy o wartości 16€;

- kserokopię ważnego dokumentu tożsamości;

- kserokopie Permesso di Soggiorno lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej - Attestato di Soggiorno;

- zaświadczenie o uiszczeniu wpłaty 200€.

A jeżeli dzieci są niepełnoletnie w momencie uzyskania przez rodzica obywatelstwa włoskiego?

Według prawodawstwa włoskiego, we wniosku o przyznanie obywatelstwa włoskiego złożonego przez rodzica, uwzględnione zostają również dzieci niepełnoletnie, ale tylko w przypadku, gdy mieszkają razem z wnioskodawcą. W tym przypadku, wystarczy załączyć do wniosku potrzebne dokumenty (akt urodzenia dziecka oraz samozaświadczyć stato di famiglia i zameldowania) dzieci.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dzieci otrzymają automatycznie obywatelstwo włoskie (art. 14 della Legge n. 91/92.).

Maria Elena Arguello

Stranieri in Italia