Poradniki - Nasz Swiat
28
So, maj

W Polsce nie ma żadnych przeszkód dla uczestnictwa w zagranicznym funduszu emerytalnym. Sposób opodatkowania dochodów z tych funduszy zależy od tego, czy Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istotne jest również, jak w tym kraju są traktowane wypłaty z funduszu.

Fundusz, który działa w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju bądź Liechtensteinie, może prowadzić swoją działalność również na terenie Polski. Oznacza to, że możemy swobodnie uczestniczyć
w takim funduszu emerytalnym.

Warto wiedzieć
Jeżeli dochody wypłacane z zagranicznego funduszu emerytalnego są traktowane w państwie źródła jako emerytura i wypłacane świadczenie jest związane z zatrudnieniem, wtedy będą one, co do zasady, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowane w miejscu zamieszkania
(w Polsce). Tak jest w przypadku np. Niemiec, Holandii czy Szwajcarii.

Niektóre umowy przewidują możliwość opodatkowania tego typu dochodów również w państwie źródła (wypłaty). Takie rozwiązanie zostało przyjęte np. w umowie ze Stanami Zjednoczonymi.

Jeżeli jednak dochody takie zgodnie z prawem państwa, z którego są wypłacane, są zrównane z wpływami z akcji, wtedy państwo to ma prawo do poboru podatku u źródła w wysokości określonej
w umowie (zazwyczaj jest to od 5% do 15% wypłacanej kwoty brutto).

Źródło: powroty.zielonalinia.gov.pl


7 lutego br. w korespondencji zwykłej otrzymałem zawiadomienie o wykroczeniu sygnowanym papierem firmowym EBG Investments S.A. z Bydgoszczy wzywającym mnie do dokonania wpłaty za mandat wystawiony w dniu 28.07.2010. Data wymagalności to 11.08.2010.
W rozmowie telefonicznej z osobą prowadzącą moją sprawę dowiedziałem się, że chodzi o przekroczenie prędkości udokumentowane fotoradarem, jednakże żadne zdjęcie, czy też mandat z Włoch nie został mi nigdy przesłany.
W piśmie, które otrzymałem widnieje informacja mówiąca o tym, iż działają na podstawie umowy zawartej pomiędzy EGB Inwestments S.A. a Park Trade Europe AB w dniu 29.01.2007 r. Pismo jest podpisane przez dyrektora biura windykacji.
Wpłatę muszę dokonać do 16.02.2012 r. i nie wiem jak się mam zachować, aby nie ponosić ewentualnie wyższych kosztów np. komorniczych, chociaż takiej sytuacji nie pamiętam (chodzi mi o moje wykroczenie).
Proszę o odpowiedź lub jakąś sugestię, co mam zrobić.
Z poważaniem
Krzysztof

Szanowny Panie Krzysztofie,
Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że Pański dług w postaci niezapłaconego włoskiego mandatu drogowego stał się przedmiotem międzynarodowego obrotu wierzytelnościami czyli cesji wierzytelności, co w konsekwencji doprowadziło do zmiany podmiotu uprawnionego do egzekucji należności. To znaczy, że doszło do scedowania wierzytelności przysługującej uprzednio włoskiemu aparatowi fiskalnemu na polską firmę windykacyjną. Gdyby nie została dokonana cesja wierzytelności nadal byłby Pan odpowiedzialny finansowo względem włoskiego systemu administracyjnego. W takim przypadku, teoretycznie nikt w Polsce nie mógłby Pana zmusić do uregulowania tej należności, a byłby Pan nadal dłużnikiem jedynie we Włoszech. Na skutek dokonanej cesji wierzytelności jest Pan uważany za dłużnika przede wszystkim w Polsce.

Jednak, należy wskazać, że we Włoszech handel wierzytelnościami przysługującymi administracji publicznej jest co do zasady zakazany. Istnieje niewiele firm windykacyjnych, które posiadają kontrakt z administracją publiczną, który pozwala im na windykowanie należności wynikających z mandatów. Trudno powiedzieć na jakiej zasadzie została w Pana przypadku sprzedana wierzytelność, której podstawą jest rzekomo prawidłowo wystawiony mandat za przekroczenie prędkości.

Jeżeli przyjąć, że mandat drogowy został prawidłowo wystawiony (tzn. rzeczywiście dopuścił się Pan wykroczenia drogowego), a pomiędzy wymienionymi Spółkami i uprzednio pomiędzy włoskim aparatem administracyjnym doszło do zawarcia ważnych umów cesji wierzytelności,  aktualnie jedynym uprawnionym do ściągnięcia od Pana przedmiotowej należności jest wskazana polska firma windykacyjna, a cała procedura egzekucyjna będzie toczyła się zgodnie z polskim prawem.

Pomimo, że od dnia rzekomego popełnienia przez Pana wykroczenia drogowego minęło 1,5 roku, niestety nie może Pan powoływać się względem polskiej firmy windykacyjnej na zarzut przedawnienia. Zgodnie z włoskim prawem, termin przedawnienia prawa do domagania się należności z tytułu sankcji administracyjno – pieniężnych wynosi 5 lat od dnia popełnienia wykroczenia.

Oprócz instytucji przedawnienia, istnieje we Włoszech jeszcze jeden formalny sposób na wykazanie braku obowiązku zapłaty należności wynikających z mandatu, a przewiduje go art. 201 włoskiego kodeksu drogowego. Zgodnie z art. 201 włoskiego kodeksu drogowego, jeżeli protokół wykroczenia drogowego nie może zostać natychmiast po złamaniu przepisów przedstawiony sprawcy, to sprawca musi zostać o nim powiadomiony drogą urzędową w ciągu 360 dni, jeżeli jego stałe miejsce zamieszkania (jak mniemam, tak jak w tym przypadku) jest poza granicami Włoch. Jednak, te 360 dni liczy się nie od dnia dokonania wykroczenia drogowego, a od dnia w którym dokonano identyfikacji jego sprawcy. Tak więc, w tym przypadku, również możliwość powoływania się w ewentualnym odwołaniu na art. 201 włoskiego kodeksu drogowego, najprawdopodobniej nie wchodzi w grę. Jednak w przypadku gdy mandat jest wysoki wydaje się, że warto pokusić się o pomoc prawnika i próbę składania odwołań celem anulowania mandatu (wynagrodzenie prawnika w takich sprawach waha się pomiędzy 5 – 10 % wartości mandatu, w przypadku gdy są to mandaty na małe sumy wynagrodzenie jest ustalane na wyższym poziomie).

Zakładając, że cesja wierzytelności została dokonana w sposób prawidłowy i zgodny z prawem polska forma windykacyjna może domagać się zapłaty przedmiotowego mandatu. Firmy windykacyjne dążą do osiągnięcia swojego celu poprzez wysyłane wezwania do zapłaty, ale czasem również postępowania sądowe. Jednak, podkreślić należy, że aby firma windykacyjna pokusiła się o wytoczenie sprawy sądowej musi ona mieć niezbite dowody, a także wykazać się prawidłowym umocowaniem do ściągania należności (ważne, prawidłowo zawarte umowy cesji). Warty uwagi jest fakt, że firmy windykacyjne działają często w sposób budzący wiele zastrzeżeń. Zdarza się, że prowadzą postępowania windykacyjne bez żadnej podstawy, niezasadnie. Brak również często konsekwencji w ich działaniu- w jednym przypadku posuną się jedynie do wysyłania wezwań do zapłaty czego zaprzestaną w związku z brakiem wpłaty, w innym zaś przypadku skierują sprawę do sądu.

Gdyby jednak firma windykacyjna pokusiła się o wystąpienie na drogę sądową, a okaże się, że dług rzeczywiście istnieje i zasadne jest jego dochodzenie przez polską firmę windykacyjną, sąd może wydać nakaz zapłaty (co odbywa się bez udziału stron). Przedmiotowy nakaz zapłaty, w przypadku nie złożenia przez Pana odwołania uprawomocni się i będzie stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. W przypadku złożenia przez Pana sprzeciwu od nakazu zapłaty (ma Pan na to 14 dni od dnia otrzymania nakazu) sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia na rozprawie. Wszystkie powyższe działania powodują zwiększenie się kosztów, do których zapłaty może być Pan zobowiązany (odsetki, koszty postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika).
Kolejną dolegliwością może być zgłoszenie Pana osoby do jednego z istniejących rejestrów dłużników (Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF).

Jeżeli wysokość mandatu nie jest wysoka, a uważa Pan, że mandat ten został nałożony na Pana bezpodstawnie, może Pan zawsze zwrócić się do aktualnego wierzyciela - firmy windykacyjnej, o złożenie wyjaśnień, przedstawienie umowy cesji rzekomo istniejącej wierzytelności i ewentualne wyjawienie dowodów (przesłanie skanu zdjęcia z fotoradaru lub innej dokumentacji włoskiej).

Warto wspomnieć, że za ok. dwa lata, po wprowadzeniu w życie europejskiej dyrektywy, nad którą wciąż pracują europosłowie, zagraniczna policja nie będzie miała już problemów aby wyegzekwować mandat nawet w wysokości 8 tys. złotych, a korzystanie z firm windykacyjnych nie będzie konieczne. W przypadku mandatów wystawionych na podstawie fotoradaru odnajdywaniem pojazdów i ich właścicieli ma zająć się Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, a państwa- członkowie Unii Europejskiej mają ze sobą w tym zakresie współpracować.

Mam nadzieję, że moja odpowiedź okazała się dla Pana przydatna.


mgr prawa Anna Krystowska, Studio Legale Vellini, Catania, e-mail: adr[at]studiovellini.it, nr tel/fax: +39 095476652

Witam, w lipcu zamierzam pojechać do Polski na 2 miesiące i mam zamiar przewieźć większą ilość dewiz (euro). Czy istnieją jakieś limity w przewozie dewiz do kraju?

Jeżeli planujemy wwiezienie do Polski kwoty przekraczającej 10 000 euro w gotówce, musimy pamiętać o przepisach regulujących zasady przewożenia środków płatniczych przez granicę. Jeśli wjeżdżamy do Polski lub z niej wyjeżdżamy i przywozimy środki płatnicze, których łączna wartość przekracza 10 000 euro, to mamy obowiązek zgłosić to przy przekraczaniu granicy organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Środki płatnicze to oprócz waluty polskiej i obcej również banknoty i monety wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie, a także papiery wartościowe pełniące funkcję płatniczą: czeki, czeki podróżne czy weksle. Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kredytowe.

W celu zgłoszenia przewozu większej ilości dewiz, należy wypełnić w dwóch egzemplarzach specjalną deklarację, którą funkcjonariusz celny albo Straży Granicznej powinien opieczętować oraz podpisać. Formularze dostępne są także na stronie www.agenziadogane.it w sekcji porad dla podróżnych. Obowiązek ten dotyczy zarówno przywozu środków z państw nie należących do UE, jak i środków, które wwozimy z innych państw członkowskich.

Na żądanie organów celnych lub organów Straży Granicznej, osoba przekraczająca granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. Organy te są także uprawnione do przeprowadzenia kontroli bagażu, pojazdu oraz kontroli osobistej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do wszystkich środków płatniczych. Kontroli mogą być poddane także osoby, które nie deklarują przewożenia środków płatniczych.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewozu środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych może wiązać się z odebranie ze strony Straży Granicznej 40% sumy przekraczającej 10 000 euro, która będzie potraktowana jako gwarancja zapłaty grzywny administracyjnej. Oprócz tego przewidziana jest kara grzywny w wysokości od 300 euro wzwyż.

Avv. Andrea de Rossi 

Szanowna Redakcjo.
Wynajmuję mieszkanie w Rzymie. Podpisałem z właścicielem umowa najmu tzw.  canone concordato (3+2). Apartament był częściowo urządzony i wyposażony w sprzęty AGD takie jak pralka, lodówka i klimatyzator w salonie.  Lista wszystkich mebli i sprzętów była dołączona do umowy. Kilka dni temu pralka się zepsuła.  Ma ponad 8 lat. Zajomy, który zna się na naprawach powiedział, że nadaje się do wyrzucenia. Wg przepisów prawa kto ponosi koszty ewentualnej naprawy/zakupu nowego sprzętu właściciel czy lokator?
Jan

Szanowny Panie,
Jeśli  w umowie najmu nie ma specjalnej klauzuli, z której wynika, że właściciel bierze na siebie naprawy sprzętów AGD zgodnie z art. 1609 włoskiego kodeksu cywilnego koszty za tego typu naprawy ponosi lokator.

Redakcja

Mam 34 lata i jestem w 18 tygodniu upragnionej ciąży. Jednak ostatnie trzy tygodnie spędziłam w szpitalu, gdzie przyjęli mnie z obfitym krwotokiem z dróg rodnych, potem występowały plamienia. Po wielu badaniach okazało się, że tuż przy wejściu do szyjki macicy jest polip, najprawdopodobniej to on powoduje te plamienia i zapalenia.
Co lekarze mogą zrobić w takiej sytuacji? Mogą przeprowadzić zabieg usunięcia polipa, czy lepiej jak poczekają do rozwiązania? Czy polip macicy jest groźny dla mnie i dla dziecka?


Najczęstszym powodem krwotoków w czasie ciąży jest zagrożenie poronieniem, które wynika z oddzielenia się pęcherzyka ciążowego i łożyska od ściany macicy. W konsekwencji tego procesu dochodzi do krwawienia i tworzenia się krwiaka. Przyznam, że polipy szyjki rzadko są odpowiedzialne za tak obfite krwotoki. Krwawienie wynikające z obecności polipa jest widoczne przy zwykłej wizycie ginekologicznej, a badanie USG pozwala na wykluczenie zagrożenia poronieniem. Jeśli rzeczywiście polip jest jedyną zmiana odpowiedzialną za Pani objawy, uważam iż w pierwszej kolejności należy zastosować leczenie farmakologiczne przeciwkrwotoczne, starając się odłożyć zabieg na okres poporodowy.

Katarzyna Litwicka
Lekarz ginekolog

Za kilka tygodni ważność mojego paszportu się skończy. Mieszkam kilkadziesiąt kilometrów od Neapolu i myślałam, że konsulat honorowy w tym mieście jeszcze działa. Ale niestety, według informacji jakie udało mi się zdobyć wynika, że został on już kilka lat temu zamknięty. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć, czy aby wyrobić nowy paszport muszę przyjechać do konsulatu w Rzymie?
Barbara

Szanowna Pani,

tak to prawda, że Konsulat Honorowy RP w Neapolu przestał istnieć już jakiś czas temu. W związku z tym, albo musi Pani przyjechać do Wydziału Konsularnego RP przy Ambasadzie RP w Rzymie, albo zapisać się na spotkanie z konsulem, podczas najbliższego dyżuru konsularnego w Neapolu, który odbędzie się 23 lutego w salce kościoła św. Franciszka przy Corso Vittorio Emanuele 730, w godzinach od 10.00 do 14.00. Podczas dyżuru można składać wnioski o paszport.

W celu zapisania się na dyżur oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu załatwianych podczas dyżurów spraw, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie od poniedziałku do środy w godz. od 09.00 do 16.30, w czwartki od godz. 09.00 do 18.00 oraz w piątki od godz. 09.00 do 15.00. pod nr tel. 0636204302.

redakcja

Poprzez darowiznę darczyńca dokonuje nieodpłatnego przeniesienia rzeczy lub praw na obdarowanego. Często przyczyną dokonania darowizny jest szczególna więź łącząca darczyńcę z obdarowanym, taka jak np. pokrewieństwo.

Czy darowiznę można odwołać?

Z uwagi powyższą na szczególną więź łączącą strony umowy darowizny, jak również jej nieodpłatny charakter, przepisy polskiego kodeksu cywilnego przewidują kilka przypadków, w których możliwe jest rozwiązanie darowizny. Generalnie możliwość odwołania darowizny jest uzależniona od zachowania obdarowanego względem darczyńcy lub też sytuacją majątkową, w której znalazł się darczyńcy. Odwołanie darowizny następuję w formie pisemnego oświadczenia darczyńcy, które wywołuje skutki prawne z chwilą jego doręczenia obdarowanemu. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż także do odwołania darowizny nieruchomości nie jest potrzebne zachowanie formy aktu notarialnego, jednak taką formę będzie musiało przyjąć oświadczenie obdarowanego przenoszące własność nieruchomości z powrotem na darczyńcę.