Poradniki - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

Mam pytanie ile czasu po usunięciu polipa powinno się siedzieć na zwolnieniu w domu. Czy mogę iść od razu do pracy? Moja praca jest ciężka, bo pracuję w rzeźni.
Czytelniczka


Szanowna Czytelniczko,
Polipy usuwane są poprzez hysteroskopię operacyjną. Zabieg wykonywany jest więc drogą dopochwową i nie powoduje rany ani blizn. Zwykle odbywa się on w ramach szpitala dziennego z powrotem do domu w godzinach wieczornych. Niektóre struktury z powodów organizacyjnych proponują 1-2 dniowy pobyt szpitalny. Po zabiegu przebiegającym bez komplikacji powrót do zdrowia jest naprawdę szybki. Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej przez Panią pracy sugeruję pozostanie na zwolnieniu lekarskim aż do ustania krwawienia pooperacyjnego.

dr  med. Katarzyna Litwicka, ginekolog

Droga Redakcjo,

od ponad 2 lat pracuję jako „badante” u jednego pracodawcy.

W umowie zawartej na czas nieokreślony „datore di lavoro” stwierdza, że jestem zatrudniona według: -cytuję:
- „…kategoria CS del C.C.N.L. personale domestico con la qualifica di badante convivente alla signora….”
-  “…l’orario di lavoro sarà di 54 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 17.00”

Pani, którą się opiekuję jest po wylewie, ma sparaliżowaną lewą stronę ciała, nie jest samodzielna, nie leży w łóżku, chodzi wyłącznie przy mojej pomocy, nie używa żadnych pieluch.

Umowę o pracę zawarł ze mną jej syn, który mieszka ze swoją rodziną w tym samy bloku, ale w innym apartamencie i który odwiedza matkę codziennie wieczorem, po powrocie z pracy. Te odwiedziny trwają zwykle około 10 minut.

Jestem po rozwodzie z obywatelem Włoch. Mamy syna, który ma obecnie prawie 14 lat. Mój były mąż nie płaci na dziecko alimentów od marca 2010 r., pomimo tego, że mam wyrok sądowy, gdzie zostały przyznane alimenty na dziecko (sprawa odbyła się w Polsce ). Niestety mąż wymawia się stale brakiem pracy, a od pewnego czasu nie odpowiada nawet na moje e-maile. Nie interesuje się w ogóle naszym dzieckiem. Udałam się do Sądu w Częstochowie, aby zgodnie z Konwencją został upomniany o  zapłacenie alimentów, niestety sprawa ciągnie się koszmarnie długo i bez skutku. Bardzo proszę o radę, co mam robić i do kogo się zwrócić we Włoszech, aby można było ściągnąć od niego zaległe pieniądze. Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest procedura we Włoszech, a w przypadku, jeśli alimenty nie będą możliwe do odzyskania, co mam dalej zrobić? Kto może mi pomóc?
S.T.

Szanowna Pani,
kiedy jedno z rodziców, w tym przypadku Pani, jest w posiadaniu wyroku zagranicznego, który zasądza alimenty od drugiego rodzica i powyższy wyrok musi zostać wykonany we Włoszech, według obowiązującego obecnie prawa włoskiego i europejskiego, uznanie wyroku zagranicznego powinno nastąpić automatycznie, pod warunkiem, że spełnia on pewne wymogi podyktowane obowiązującymi normami.

Niestety, tak naprawdę, nie odbywa się to automatycznie, gdyż obowiązujące przepisy nie dyktują praktycznych reguł takiego uznania zagranicznych wyroków, i w związku z powyższym należy wnieść prośbę do włoskiego Sądu Apelacyjnego o tzw. “accertamento” tzn. zweryfikowanie, czy wyrok zagraniczny zawiera wszelkie niezbędne wymogi.
W opisanej powyżej procedurze musi być Pani reprezentowana przez adwokata, który w Pani imieniu złoży wniosek z prośbą o “accertamento” do kompetentnego Sądu Apelacyjnego. Do wniosku musi zostać dołączona kopia autentyczna (według prawa polskiego) wyroku rozwodu z tłumaczeniem przysięgłym z języka polskiego na włoski oraz zaświadczenie przewidziane w art. 54 rozporządzenia CE n.44/2001 (model powyższego zaświadczenia może zostać ściągnięty z Internetu), które musi zostać wypełnione przez Sędziego, który wydał wyrok. Zgodnie z art. 56 rozporządzenia CE n. 44/2001 polskie dokumenty nie muszą być zalegalizowane.

Decyzja, którą wyda włoski Sąd Apelacyjny, która uzna wyrok zagraniczny wraz z wyrokiem będą stanowiły tytuł do zaktualizowania postanowień polskiego wyroku i do wszczęcia egzekucji.

Następnie decyzja o uznaniu egzekucyjności wyroku zagranicznego wraz z wyrokiem musi zostać doręczona drogą urzędową do strony przeciwnej, która będzie miała miesiąc czasu od dnia doręczenia na wniesienie ewentualnego sprzeciwu (tylko z powodów formalnych, włoski Sąd Apelacyjny nie może wchodzić w meritum decyzji polskiego Sądu).
Po pozytywnym zakończeniu etapu uznawania wyroku, będzie mogła Pani rozpocząć procedurę egzekucyjną, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, we Włoszech przeciwko  ex mężowi. Na tym etapie działań również musi być Pani reprezentowana przez włoskiego adwokata (najlepiej wybrać go blisko miejsca egzekucji, dlatego, że wtedy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów umiejscowienia tzn. drugiego adwokata, który stanowi punkt odniesienia do korespondencji).

Tylko w przypadku, gdy Pani dochód nie przekracza € 10.628,16 w skali rocznej, może Pani w kompetentnej Radzie Adwokackiej złożyć wniosek o przyznanie adwokata, którego koszt pokryje państwo włoskie (tzw. gratuito patrocinio).

Inną drogą, tym razem na gruncie prawa karnego, którą może Pani podjąć i której celem jest ukaranie Pani ex męża i ojca Pani dziecka za niedotrzymywanie płacenia alimentów (ale która nie prowadzi bezpośrednio do zmuszenia strony przeciwnej do spłaty zobowiązania), a do której nie jest Pani potrzebne przedstawicielstwo adwokata jest osobiste złożenie na jakimkolwiek posterunku karabinierów lub też do włoskiej Prokuratury oświadczenia o popełnieniu przestępstwa (denuncia – querela ex art. 570 c.p.- 336 c.p.p.) przez Pani ex męża/ojca Pani dziecka.

W myśl art. 570 c.p. zachowanie  przez Panią opisane tzn. nie wywiązywanie się z obowiązku łożenia na dziecko jest przestępstwem ściganym i karanym przez włoski system sądowy.
Mam nadzieję, że moja odpowiedź była dla Pani dostatecznie wyczerpująca i życzę powodzenia

mgr pr. Agnieszka Janusz
Kontakt z Panią mgr pr. Agnieszką Janusz jest możliwy poprzez e-mail: avvbaita(at)studiolegaleassociato.info

W latach 90-tych żona rozwiodła się ze mną, czego efektem było zasądzenie alimentów na rzecz córki. W pewnym okresie lat 90-tych zbagatelizowałem sprawę alimentów i nie płaciłem ich byłej żonie. Alimenty dostawała ona z Funduszu Alimentacyjnego, w efekcie czego stałem się dłużnikiem Funduszu. Od stycznia 2009 r. regularnie spłacam swoje zadłużenie w Funduszu, oprócz alimentów na córkę. Do kogo i po jakim czasie spłacania mogę wnieść prośbę o umorzenie długu z Funduszu Alimentacyjnego? Obecnie założyłem nową rodzinę i ma na utrzymaniu dwoje dzieci.

Fundusz Alimentacyjny – państwowy fundusz celowy - powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974. Utworzony został w celu „wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych”. Jego przeznaczeniem była wypłata przez ZUS świadczeń należnych na mocy wyroku, niejako w zastępstwie dłużnika, choć dług alimentacyjny następnie musiał być przez niego zwrócony. Fundusz funkcjonował do lat 90., kiedy rozpoczęto jego powolny demontaż, który był zakończony likwidacją w 2004 r.

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy określa obowiązek alimentacyjny jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Ze względu na poszczególne źródła obowiązek alimentacyjny obowiązuje między innymi małżonków lub byłych małżonków względem dzieci.

Rodzic reprezentujący  małoletnie  dzieci, może  domagać się w ich imieniu  i  na ich  rzecz od pozwanego współmałżonka  zwiększenia  alimentów  w każdej  chwili, jednak musi zaistnieć przesłanka mówiąca o zmianie stosunków. Art. 138. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi "W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”

Czytaj także: Mój mąż Włoch nie płaci alimentów na syna

Potrzeby uprawnionego (małoletnich dzieci) oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie; tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu powyższego artykułu, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego (wytyczne SN z 1987 r.).

Najczęstszą przyczyną zmiany stosunków, a tym samym powództwa o podwyższenie alimentów na rzecz dziecka, jest wzrost potrzeb dorastającego dziecka oraz ogólny wzrost cen.

Szanowna Redakcjo,
Dwa tygodnie temu na mój stały adres zamieszkania w Polsce przyszedł mi plik mandatów – wszystkie za  nieprzepisowe parkowanie w Rzymie luz za nieuregulowanie płatności na płatnych miejscach parkingowych (striscie blu).

Łączna suma mandatów do zapłacenia wynosi ponad 1000 euro! Chciałem się dowiedzieć co mi grozi, jeśli nie zapłacę tych mandatów, tzn. kto: państwo włoskie czy polskie  i w jaki sposób może mnie ścigać? Czy mogę dostać za to punkty karne na prawie jazdy (mam polskie „ prawko”? Po jakim czasie mandaty ulęgają przedawnieniu?

Oprotestowanie niezapłaconego weksla i zapłata do 12 miesięcy od protestu
W przypadku oprotestowania niezapłaconego weksla, którego dłużnik gwarantuję jego spłatę do 12 miesięcy od protestu, można poprosić o wykreślenie z informatycznego rejestru dłużników i nie występować o uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową.

Aby zostać wykreślonym z informatycznego rejestru dłużników, należy złożyć wniosek w Izbie Handlowej. Do wniosku trzeba załączyć znaczek skarbowy za 14,62 euro oraz uiścić opłaty administracyjne w wysokości 8 euro. Do podania należy dołączyć także akt protestu oraz oryginał weksla z adnotacją sporządzoną przez bank lub wierzyciela, że dług wraz z interesami i ewentualnymi, dodatkowymi kosztami za uzyskanie sumy wekslowej (Quietanza di pagamento), jakie poniósł wierzyciel zostały spłacone.

Izba Handlowa ma 20 dni czasu na odpowiedź i jeżeli wniosek zostanie przyjęty, dłużnik zostanie wykreślony z rejestru w przeciągu 5 dni.

Jeżeli Izba Handlowa nie odpowie dłużnikowi w ciągu 20 dni lub wniosek zostanie nieprzyjęty, dłużnik może skierować sprawę do organów sądowych w miejscu zamieszkania. W tym przypadku wskazana jest wcześniejsza konsultacja z adwokatem.

Czytaj także: Czek bez pokrycia. Co robić?

Oprotestowanie niezapłaconego weksla i zapłata po 12 miesiącach od dnia protestu i oprotestowanie niezapłaconych czeków
W przypadku, kiedy dłużnik zapłaci weksel po upływie 12 miesięcy od dnia protestu lub czek dłużnika został oprotestowany, konieczne jest uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową. Do wniosku o wykreślenie z rejestru dłużników należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą spłatę długu.

Także i w tym przypadku zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata. Jeżeli sędzia wyda pozytywny werdykt, protest zostanie anulowany i dzięki orzeczeniu sądu będzie można ponownie wystawiać czeki.

Z orzeczeniem sądu należy pójść do Izby Handlowej w celu wykreślenia z informatycznego rejestru dłużników.

O „rehabilitację” można prosić tylko w przypadku, gdy dłużnik nie otrzymał żadnych innych protestów w przeciągu jednego roku.

W przypadku czeku bez pokrycia, oprócz protestu, dłużnik zostaje zgłoszony do CAI (Centrale Allarme Interbancaria), gdzie zostają zgłoszone dane czeku bez pokrycia (dane osoby, która wypisała czek, numer czeku, itp.). Zgłoszenie do CAI jest automatyczne w przypadku gdy dłużnik nie pokryje czeku w przeciągu 60 dni. Wpis do CAI powoduje zakaz wystawiania czeków przez okres 6 miesięcy oraz zabrania jakimkolwiek bankom lub urzędom pocztowym wypłaty czeków wystawionych przez dłużnika lub ewentualnej chęci otwarcia przez niego nowych kont.

Nielegalny protest
Jeżeli protest został sporządzony błędnie, osoba oprotestowana może zgłosić się bezpośrednio do Izby Handlowej w celu jego unieważnienia. W przypadku odrzucenia wniosku o unieważnienie lub braku odpowiedzi prezesa Izby Handlowej, dłużnik może odwołać się do sądu z prośbą o wydanie nakazu sądowego.

Jeżeli dłużnik nie płaci
Jeżeli dłużnik zdecyduje się na niezapłacenie, będzie on widniał w informatycznym wpisie dłużników przez okres 5 lat. Warto nadmienić, że w tym przypadku dłużnik będzie przedmiotem procedury zajęcia majątku przez wierzyciela

Andrea De Rossi
Adwokat

Więcej artykułów…

© 2000-2015. Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007