Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

W latach 90-tych żona rozwiodła się ze mną, czego efektem było zasądzenie alimentów na rzecz córki. W pewnym okresie lat 90-tych zbagatelizowałem sprawę alimentów i nie płaciłem ich byłej żonie. Alimenty dostawała ona z Funduszu Alimentacyjnego, w efekcie czego stałem się dłużnikiem Funduszu. Od stycznia 2009 r. regularnie spłacam swoje zadłużenie w Funduszu, oprócz alimentów na córkę. Do kogo i po jakim czasie spłacania mogę wnieść prośbę o umorzenie długu z Funduszu Alimentacyjnego? Obecnie założyłem nową rodzinę i ma na utrzymaniu dwoje dzieci.

Fundusz Alimentacyjny – państwowy fundusz celowy - powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974. Utworzony został w celu „wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych”. Jego przeznaczeniem była wypłata przez ZUS świadczeń należnych na mocy wyroku, niejako w zastępstwie dłużnika, choć dług alimentacyjny następnie musiał być przez niego zwrócony. Fundusz funkcjonował do lat 90., kiedy rozpoczęto jego powolny demontaż, który był zakończony likwidacją w 2004 r.

Oprotestowanie niezapłaconego weksla i zapłata do 12 miesięcy od protestu
W przypadku oprotestowania niezapłaconego weksla, którego dłużnik gwarantuję jego spłatę do 12 miesięcy od protestu, można poprosić o wykreślenie z informatycznego rejestru dłużników i nie występować o uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową.

Aby zostać wykreślonym z informatycznego rejestru dłużników, należy złożyć wniosek w Izbie Handlowej. Do wniosku trzeba załączyć znaczek skarbowy za 14,62 euro oraz uiścić opłaty administracyjne w wysokości 8 euro. Do podania należy dołączyć także akt protestu oraz oryginał weksla z adnotacją sporządzoną przez bank lub wierzyciela, że dług wraz z interesami i ewentualnymi, dodatkowymi kosztami za uzyskanie sumy wekslowej (Quietanza di pagamento), jakie poniósł wierzyciel zostały spłacone.

Izba Handlowa ma 20 dni czasu na odpowiedź i jeżeli wniosek zostanie przyjęty, dłużnik zostanie wykreślony z rejestru w przeciągu 5 dni.

Jeżeli Izba Handlowa nie odpowie dłużnikowi w ciągu 20 dni lub wniosek zostanie nieprzyjęty, dłużnik może skierować sprawę do organów sądowych w miejscu zamieszkania. W tym przypadku wskazana jest wcześniejsza konsultacja z adwokatem.

Czytaj także: Czek bez pokrycia. Co robić?

Oprotestowanie niezapłaconego weksla i zapłata po 12 miesiącach od dnia protestu i oprotestowanie niezapłaconych czeków
W przypadku, kiedy dłużnik zapłaci weksel po upływie 12 miesięcy od dnia protestu lub czek dłużnika został oprotestowany, konieczne jest uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową. Do wniosku o wykreślenie z rejestru dłużników należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą spłatę długu.

Także i w tym przypadku zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata. Jeżeli sędzia wyda pozytywny werdykt, protest zostanie anulowany i dzięki orzeczeniu sądu będzie można ponownie wystawiać czeki.

Z orzeczeniem sądu należy pójść do Izby Handlowej w celu wykreślenia z informatycznego rejestru dłużników.

O „rehabilitację” można prosić tylko w przypadku, gdy dłużnik nie otrzymał żadnych innych protestów w przeciągu jednego roku.

W przypadku czeku bez pokrycia, oprócz protestu, dłużnik zostaje zgłoszony do CAI (Centrale Allarme Interbancaria), gdzie zostają zgłoszone dane czeku bez pokrycia (dane osoby, która wypisała czek, numer czeku, itp.). Zgłoszenie do CAI jest automatyczne w przypadku gdy dłużnik nie pokryje czeku w przeciągu 60 dni. Wpis do CAI powoduje zakaz wystawiania czeków przez okres 6 miesięcy oraz zabrania jakimkolwiek bankom lub urzędom pocztowym wypłaty czeków wystawionych przez dłużnika lub ewentualnej chęci otwarcia przez niego nowych kont.

Nielegalny protest
Jeżeli protest został sporządzony błędnie, osoba oprotestowana może zgłosić się bezpośrednio do Izby Handlowej w celu jego unieważnienia. W przypadku odrzucenia wniosku o unieważnienie lub braku odpowiedzi prezesa Izby Handlowej, dłużnik może odwołać się do sądu z prośbą o wydanie nakazu sądowego.

Jeżeli dłużnik nie płaci
Jeżeli dłużnik zdecyduje się na niezapłacenie, będzie on widniał w informatycznym wpisie dłużników przez okres 5 lat. Warto nadmienić, że w tym przypadku dłużnik będzie przedmiotem procedury zajęcia majątku przez wierzyciela

Andrea De Rossi
Adwokat

Mam pytanie odonośnie ciemnych plamień, występujących zaraz po okresie.  Przeważnie krwawienie miesiączkowe trwa u mnie 5 dni, ale ostatnie przeciągnęło się do 7,  a po tych 7 dniach wystąpiło czarne plamienie. Czy to może być ono spowodowane stresem?
Ela


Wydłużony okres może pojawić się w przypadkach wolniejszego jajeczkowania i tym samym niższego poziomu estradiolu, który jest hormonem produkowanym poprzez rosnący pęcherzyk. Estradiol jest odpowiedzialny za odbudowywanie śluzówki macicy, a jego  niedobór powoduje jej dłuższe złuszczanie i przeciągające się plamienie.  Z całą pewnością jest to sytuacja, która często jest konsekwencją stresu, ale wymaga wykluczenia obecności konkretnych zaburzeń ginekologicznych takich jak: hyperplasja śluzówki macicy, polipy lub mięśniaki.

Katarzyna Litwicka
Lekarz ginekolg

 

 

 

 

 

Mieszkam we Włoszech od 3 lat i w wrześniu przyjedzie do mnie mój 7-letni synek. Czy będę mogła zapisać go w ciągu roku do włoskiej szkoły?

Oczywiście, twój synek będzie mógł uczęszczać do szkoły we Włoszech i możesz zapisać go zaraz po jego przyjeździe do szkoły podstawowej. O zapisy niepełnoletnich cudzoziemców do szkół włoskich można poprosić w każdym momencie roku szkolnego.

Wniosek o zapisanie należy przedstawić w sekretariacie wybranej przez ciebie szkoły, gdzie będziesz musiała wypełnić odpowiednie formularze. Oprócz tego zostaniesz poproszona o świadectwa szkoły do której uczęszczał twój syn w Polsce, które należy uprzednio przetłumaczyć na język włoski. Jeżeli ich nie posiadasz będziesz musiała poświadczyć osobiście do której klasy uczęszczał synek w kraju pochodzenia.

Aby móc zapisać dziecko do szkoły, należy przedłożyć także zaświadczenie o przebytych szczepieniach, w przypadku gdy nie posiadasz ww. zaświadczenia, musisz zgłosić się do ASL w gminie zamieszkania.

W większości wypadków dzieci zostają zapisane do klasy odpowiadające ich wiekowi, jednak grono pedagogiczne może zadecydować, by zapisać dziecko do innej klasy, biorąc pod uwagę poziom edukacji w kraju pochodzenia.

Szkoły, aby ułatwić przystosowanie, integrację w nowym środowisku oraz znajomość języka, prowadzą także kursy języka włoskiego w oparciu o konkretne projekty.

Ponadto w momencie zapisania dziecka będziesz musiała wybrać wymiar godzin oraz zapisać synka np. na lekcję religii. Jeżeli nie zdecydujesz się na lekcje religii, będziesz mogła wybrać zajęcia oferowane przez szkołę.

Należy pamiętać, że niepełnoletni cudzoziemcy mają prawo do edukacji bez względu czy są we Włoszech legalnie, czy nie i podlegają obowiązkowi szkolnemu w taki sam sposób jak obywatele Włoch.

Avv. Mariangela Lioy

Witam, słyszałem, że niedawno zmieniły się niektóre przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców, obywateli UE oraz ich ewentualnego wydalenia z terytorium Włoch. Chciałbym dowiedzieć się, co się zmieniło.

2 sierpnia parlament włoski ostatecznie zatwierdził nowe, ostrzejsze normy dotyczące pobytu oraz wydalenia z Włoch obywateli UE oraz imigrantów pochodzących spoza Wspólnoty Europejskiej.

Według nowej ustawy (dekret 89/2011 opublikowany w Gazzetta Ufficiale nr 144), aby móc wpisać się do anagrafe (rejestr administracyjny ludności) i otrzymać dowód osobisty (carta di identitá) obywatele Unii muszą złożyć podanie do Urzędu Miasta, w którym zamieszkują i przedstawić dokumenty, zaświadczające o tym, że posiadają środki ekonomiczne na utrzymanie, którego minimalna wysokość jest równowartością zasiłku socjalnego. Zasiłek socjalny ustalany jest co roku przez INPS i w 2011 roku wynosi 417,3 euro miesięcznie (5424,90 euro).

Niestety nie wystarczą odpowiednie środki na utrzymanie. Przy zameldowaniu brane także będą inne aspekty, np.: czy wynajmuje on mieszkanie, czy zamieszkuje na prawach gościa lub czy jest właścicielem lokum.

Nowa ustawa wprowadziła udogodnienia dla obywateli spoza UE, będących najbliższą rodziną obywatela Unii zameldowanego we Włoszech, i którzy zamierzają do niego dołączyć. Przy wpisie do anagrafe nie będą oni już musieli udowodnić faktu, że wjechali do Włoch z ważną wizą. Jeżeli jednak członek rodziny spoza UE jest na utrzymaniu obywatela Unii, będzie musiał przedstawić dokumentację wydaną w kraju pochodzenia, potwierdzającą powinowactwo z obywatelem Unii Europejskiej.

Jeżeli w stosunku do obywatela UE lub członka jego rodziny został wydany nakaz wydalenia z terytorium Włoch, Prefektura może wydać nakaz przymusowego opuszczenia terytorium kraju w ustalonym terminie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które weszły w konflikt z prawem i zostały uznane zagrażają bezpieczeństwu społecznemu.

Osoby, które na tej podstawie zostały zmuszone do opuszczenia Włoch, mają obowiązek po powrocie do rodzinnego kraju zgłosić się do włoskiego konsulatu i potwierdzić swój wyjazd. Jeżeli jednak zostaną powtórnie zatrzymane na terenie Włoch, będą wydalane siłą w trybie natychmiastowym.

Stranieri in Italia

Kilka miesięcy temu wyszłam za mąż za Włocha. Ceremonia ślubna odbyła się w Italii. Tutaj też nadal mieszkamy. Do dnia dzisiejszego nie dokonałam rejestracji małżeństwa w Polsce. W jaki sposób mogę tego dokonać?

Każdy obywatel polski, który zawarł związek małżeński poza granicami kraju, powinien dokonać umiejscowienia (rejstracji) aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunek ten jest konieczny, aby osoba taka mogła ubiegać się o wydanie polskiego paszportu.

Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce, a w przypadku osób, które na terenie Polski nigdy nie mieszkały lub których miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić - w USC Warszawa Śródmieście. Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków, czas oczekiwania na rejestrację wtym ostatnim przypadku jest bardzo długi i wynosi około 8 miesięcy.

Rejestracji małżeństwa można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce: osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny, albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 83 – Dz.U. z 2004 r nr 161 poz 1688 nie musi on posiadać pełnomocnictwa wnioskodawcy - “Odpisy z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego”

Jeśli rejestracji dokonuje osoba nie będąca członkiem rodziny wnioskodawcy, konieczne jest udzielenie jej pełnomocnictwa na piśmie.

Przy rejestracji małżeństwa zawartego za granicą bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, należy złożyć następującą dokumentację:
• odpis aktu małżeństwa wydany przez włoski urząd stanu cywilnego - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio – plurilingue)
• odpis akt urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto del Atto di Nascita plurilingue con paternitŕ e maternitŕ)
• własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który wydał akt urodzenia wnioskodawcy.
• pisemne upoważnienie osoby wnioskującej o rejestrację małżeństwa, jeśli wniosek składa w jej zastępstwie inna osoba, niebędąca członkiem najbliższej rodziny.

Do dokumentów w języku włoskim należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub poświadczone przez Konsulat.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

Małżeństwo można również zarejestrować za pośrednictwem konsulatu. Takie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne i czasochłonne niż w wypadku bezpośredniej rejestracji. Wniosek złożony za pośrednictwem konsulatu trafia bowiem zawsze do USC m.st. Warszawy, gdzie z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków czas oczekiwania na rejestrację może być bardzo długi.

Aby dokonać rejestracji małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu, należy złożyć osobiście następującą dokumentację:
• odpis aktu małżeństwa wydanego przez włoski urząd stanu cywilnego - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio – plurilingue);
• odpis akt urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto del Atto di Nascita plurilingue con paternitŕ e maternitŕ);
• własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który sporządził akt urodzenia wnioskodawcy;
• podanie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego
Do dokumentów w języku włoskim należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski. Konsulat dokonuje poświadczenia ich zgodności bez dodatkowych opłat.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

Wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, małżonkowie mogą złożyć przed Konsulem oświadczenie w sprawie swojego nazwiska. Jeżeli oświadczenie takie nie zostanie złożone, oznacza to, że małżonkowie pozostają przy dotychczasowych nazwiskach.

Dla osób, które z ważnych względów nie mogą osobiście stawić się w Konsulacie, istnieje możliwość złożenia wniosku drogą pocztową. Wypełnione podanie wraz z wymaganą wymienioną wyżej dokumentacją można odesłać pocztą.

Czas oczekiwania na umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia i uzyskanie polskich odpisów aktu urodzenia za pośrednictwem Konsulatu wynosi około 2 miesięcy.

na podst. www.milano.polemb.net opr. Anna Malczewska

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Czy muszę zapinać pasy bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem?

Jeśli kierowca zostanie przyłapany z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa, grozi mu mandat w wysokości 74 euro i 5 punktów karnych, natomiast osoby posiadające prawo jazdy od mniej niż trzech lat, otrzymają 10 punktów.

W przypadku, gdy kierowca zostanie przyłapany na tym samym wykroczeniu po raz drugi, na decyzję prefekta, może mu zostać odebrane prawo jazdy na okres od 15 dni do 2 miesięcy (art. 172 włoskiego kodeksu drogowego).

Obowiązek zapinania pasów dotyczy także kobiet ciężarnych, również podczas długich podróży. Z tego obowiązku mogą zostać zwolnione jedynie panie mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów.

Kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia czy kobieta ciężarna zapięła pasy, ponieważ w razie wypadku, gdy pasażer ucierpi na zdrowiu, osoba prowadząca pojazd jest odpowiedzialna z punktu widzenia cywilnego i karnego.

Anna Malczewska
Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych