Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ustawa z dnia 5 lutego 1992, nr 91 przewiduje, że obywatele „nie Włosi” mogą uzyskać obywatelstwo włoskie, oprócz zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Włoch, także poprzez naturalizację, czyli z powodu zamieszkiwania na terytorium włoskim od minimalnego okresu ustanowionego przez prawo.
Obywatele spoza UE muszą legalnie przebywać w Italii od minimum 10 lat. Obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, od co najmniej 4 lat. Uchodźcy polityczni lub tzw. bezpaństwowcy minimum 5 lat, a pełnoletnie dzieci, adoptowane przez obywateli włoskich minimum 5 lat od momentu adopcji.
Cudzoziemiec, którego jeden z rodziców lub krewnych drugiego stopnia (pradziadkowie) urodzili się we Włoszech, otrzymuje obywatelstwo włoskie jeżeli po ukończeniu 18 roku życia, zamieszkuje we Włoszech od minimum 2 lat. W tym przypadku, musi zadeklarować do ukończenia 19 roku życia chęć zostania obywatelem włoskim.
Natomiast cudzoziemiec urodzony we Włoszech, nabywa prawo do otrzymania obywatelstwa pod warunkiem, że mieszkał w Italii nieprzerwanie do ukończenia 18 roku życia. Także i w tym przypadku musi zadeklarować, po uzyskaniu pełnoletności, chęci zostania obywatelem włoskim.
Za osoby legalnie przebywające we Włoszech, uważa się cudzoziemców, którzy przestrzegali zawsze zasad wjazdu i pobytu we Włoszech oraz wpisu do rejestru osób zameldowanych. Oznacza to, że nie jest ważne czy osoba ubiegająca się o obywatelstwo miała przez cały okres pozwolenie na pobyt, ale także czy była wpisana nieprzerwanie do Anagrafe.
Istnieje możliwość weryfikacji nieprzerwanego pobytu. W tym celu należy poprosić w Comune zameldowania certificato storico di residenza.

Avv. Mascia Salvatore

Kilka dni temu udałam się do anagrafe w celu legalizacji mojego pobytu we Włoszech i wpisu do rejestru osób zameldowanych. Jestem zatrudniona na czas określony (umowa została sporządzona na okres 10 miesięcy), niestety po okazaniu dokumentów, urzędnik oświadczył mi, że tego rodzaju umowa nie upoważnia do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Aby tego dokonać muszę przynieść umowę o pracę na czas nieokreślony, w przeciwnym wypadku zostanę wpisana do rejestru osób zameldowanych tymczasowo. Powiedziano mi, że: “Obywatele Unii Europejskiej, którzy przebywają we Włoszech ze względu na pracę sezonową, mogą zostać wpisani do rejestru osób przebywających tu tymczasowo, z czego art. 32 D.P.R. n. 223/1989” i że urząd miasta aplikuje ww. artykuł do wszystkich obywateli UE, którzy nie posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony.
Wydaje mi się, że umowa na czas określony (10 miesięcy), nie jest umową na pracę sezonową, ponieważ jej długość to prawie cały rok. Według okólnika nr 45 z 08/08/2007 pkt. 2 obywatel UE może prosić o wpis do rejestru osób zameldowanych, niezależnie od długości umowy o pracę.
Chciałabym się dowiedzieć, czy Urząd może naprawdę odmówić mi zameldowania w przypadku umowy na okres 10 miesięcy, a jeżeli nie ma , w jaki sposób mogę egzekwować moje prawa?

Fakt, że zostałaś zatrudniona na czas określony nie oznacza, że nie możesz otrzymać tzw. iscrizzione anagrafica. Wymogiem, który powinien brać pod uwagę urząd, są twoje roczne dochody, które nie mogą być niższe niż wysokość zasiłku socjalnego.
Myślę, że wytłumaczenie tego urzędnikom nie będzie łatwe, ale spróbuj wytłumaczyć, że zaczerpnęłaś informacji w wielu miejscach i widząc, że masz prawo do zameldowania się, powinni co najmniej zaakceptować twój wniosek i najwyżej odrzucić go po rozpatrzeniu. W ten sposób będziesz mogła później (po otrzymaniu odmowy) dochodzić swoich praw. Możesz też poprosić o rozmowę z osobą odpowiedzialną i dać do zrozumienia, że umowa na czas określony nie może zostać zaliczona do pracy sezonowej, zważając na okres długości umowy.
Stranieri in Italia

Zostałem zwolniony z pracy i muszę złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Dowiedziałem się, że zmieniły się zasady składania wniosków do INPSu. Co mam zrobić?

Od 4 marca wnioski o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (disoccupazione ordinaria) można składać online, wchodząc na stronę internetową INPS (w chwili obecnej można złożyć tylko wnioski o disoccupazione ordinaria), ale już za kilka tygodni będzie można składać online wnioski o kuroniówkę dla rolników i tzw. disocupazione ridotta.
Aby móc złożyć wniosek, należy wejść na stronę www.inps.it i poprosić o osobisty kod wejścia (należy kliknąć na „richiesta Pin online”). Po wypełnieniu wymaganych pól, otrzymamy pierwszą część kodu PIN (8 znaków). Druga część zostanie przesłana po wcześniejszej weryfikacji telefonicznej call center INPS.
Po otrzymaniu całego kodu PIN należy wejść do rubryki „Servizio al cittadino”, a następnie do „Indennità di disoccupazione”, gdzie zarejestrowane zostały wcześniej informacje dotyczące pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, itd.) oraz jego zatrudnienia. Jeżeli dane nie są kompletne, petent będzie mógł je sam uzupełnić.
W rubryce będą również zamieszczone okresy składkowe z ostatnich 4 lat lub przydatne okresy składkowe, dające prawo do otrzymania zasiłku, odnoszące się do tzw. „biennio mobile”.
Termin „biennio mobile” oznacza ostatnie dwa lata liczone wstecz, od daty zwolnienia z pracy. Minimalne składki, dzięki którym otrzymuje się prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, to 52 tygodnie, które zostały wpłacone w ostatnich dwóch latach.
System, po sprawdzeniu wszystkich danych, oblicza wysokości świadczenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wynagrodzenia z ostatniego kwartału, na przykład z powodu braku dostępności do danych w systemie, wnioski zostaną umieszczone w poczekalni i poddane dalszej weryfikacji.
Należy pamiętać, aby rejestrując się, nie zapomnieć o podaniu numeru telefonu i adresu e-mail. 
Po przyznaniu zasiłku, wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób płatności. Zasiłek może wpływać na konto bankowe/pocztowe lub bezrobotny będzie mógł go odbierać w urzędzie pocztowym w miejscu zamieszkania.
Aby zakończyć całą procedurę należy zadeklarować swoją natychmiastową dyspozycyjność do podjęcia innego zatrudnienia, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Po zamieszczeniu wszystkich wymaganych informacji można zweryfikować po raz ostatni dane i wprowadzić przed wysłaniem ewentualne poprawki. Po wysłaniu aplikacji można wydrukować jej egzemplarz i otrzymać potwierdzenie przyjęcia przez INPS.
Avv. Mariangela Lioy
tłum. Anna Malczewska

Byłem zatrudniony w gospodarstwie jako robotnik rolny przy zbiorze pomidorów. Zostałem zwolniony. Chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Wszyscy pracownicy, którzy stracili pracę, a za których zostały wpłacone składki do INPS-u, mają prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.
Prawo włoskie przewiduje specjalne traktowanie pracowników rolnych. Są oni ubezpieczeni na wypadek bezrobocia i dlatego też zasiłek przysługuje im zawsze, zarówno pracownikom zatrudnionym na czas określony jak i nieokreślony.
Aby ubiegać się o zasiłek należy spełnić kilka warunków:
1. być wpisanym (pracownicy zatrudnieni na czas określony) na listę stałych mieszkańców w roku, za który ubiega się o zasiłek;
2. mieć przepracowanych 102 dni w przeciągu 2008/2009 i wpłacone składki na ubezpieczenie od minimum 2 lat; jeżeli chodzi o przepracowane dni, zaliczyć do nich można również te przepracowane w innych sektorach, ale większość powinna być przepracowana w rolnictwie;
Wysokość zasiłku wynosi 40% wynagrodzenia i do jego wyliczenia bierze się pod uwagę efektywnie przepracowane dni.
Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w INPS-ie do 31 marca br. Płatność zostanie dokonana jednorazowo.
Istnieje również zasiłek dla bezrobotnych, którzy nie osiągnęli ww. wymagań. Aby starać się o tego typu zapomogę, należy przepracować w ciągu roku (od 1 stycznia do 31 grudnia) co najmniej 78 dni i mieć wpłacone składki na ubezpieczenie od minimum 2 lat. Również i w tym przypadku, wnioski należy składać do końca marca br.

Avv. Mariangela Lioy

W przypadku choroby lub wypadku pracownik (colf, badante, baby sitter) powinien zawiadomić pracodawcę o zaistniałym fakcie w terminie do 3 dni i dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.

Podczas trwania choroby, pracownik zachowuje prawo do zatrzymania miejsca pracy:
- przez 10 dni kalendarzowych, jeżeli jest zatrudniony nie dłużej niż 6 miesięcy
- przez 45 dni, jeżeli okres pracy w danym miejscu trwa od 6 do 24 miesięcy
- przez 180 dni, jeżeli okres pracy w danym miejscu jest dłuższy niż 24 miesiące

Pracownik ma prawo w czasie trwania choroby do:
- połowy wynagrodzenia w czasie pierwszych trzech dni i całości za dwa następne
- wynagrodzenia za osiem dni, gdy zatrudniony jest w czasie mniejszym niż 6 miesięcy.
- za 10 dni, gdy staż pracy oscyluje w przedziale 6 miesięcy do 2 lat
- za 15 dni, gdy staż pracy jest wyższy niż 2 lata

W przypadku wypadku przy pracy, gdy zwolnienie lekarskie wystawione jest na okres 3 dni, pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania incydentu do INAIL i płaci wynagrodzenie zatrudnionemu w całości . Jeśli natomiast okres zwolnienia lekarskiego jest dłuższy niż 3 dni, wówczas pracodawca zobowiązany jest zgłosić zdarzenie w przeciągu dwóch dni od zajścia, wypełniając odpowiedni formularz.W  tym wypadku INAIL wypłaci pracownikowi ustawowe 60 % wynagrodzenia, poczynając od czwartego dnia zwolnienia lekarskiego.

Joanna Mużyło
Dyrektor Naczelny Związków Zawodowych UGL SIE  ds. Polaków we Włoszech
Źródło: Manuale UGL lavoratori stranieri in Italia

W przypadku pracowników przybywających z państw Unii Europejskiej i spoza niej wg ustawy 189/02 przysługuje tzw. assegno familiare dla kategorii colf i badante nawet za okres poprzedzający 9.09.2009r czyli datę wejścia ustawy w życie. Natomiast pozostałym kategoriom assegno familiare przyznawane jest począwszy od tej daty. W przypadku pracowników polskich, pracujących we Włoszech przysługuje prawo do dodatku rodzinnego nawet wtedy, gdy członkowie rodziny np. dzieci pozostały w kraju. Oprócz dodatku rodzinnego, przyznawanego przez państwo uznaje się też drugą formę pomocy w postaci assegno familiare udzielanej tym razem z Comune. Ta forma jest zarezerwowana wyłącznie dla rodzin obywateli państw Unii Europejskiej , które posiadają conajmniej troje dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek miesięczny wynosi 120,39 EUR i wypłacany jest jedynie w przypadku, kiedy roczny dochód rodziny nie przekracza 21,671,69 EUR.

Joanna Mużyło
Dyrektor Naczelny Związków Zawodowych UGL SIE ds. Polaków we Włoszech
Źródło: Manuale UGL lavoratori stranieri in Italia

Droga Redakcjo,

za kilka dni poddam się operacji, na którą czekałam od ponad pół roku. Powiadomiłam o terminie zabiegu mojego pracodawcę, który stwierdził, iż pobyt w szpitalu nie jest płatny, więc za te dni, a może i tygodnie nieobecności w pracy  nie otrzymam wynagrodzenia.
Chciałabym się dowiedzieć czy jest to prawdą?

SławkaZgodnie ze Zbiorczym Kontraktem Narodowym (contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico), obowiązującym od 1 marca 2007 do 28 lutego 2011 roku, wszyscy pracownicy zatrudnieni w charakterze pomocy domowych, badante, colf, czy baby sitter mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu. Co więcej, także pracownicy zatrudnieni nielegalnie mają takie samo prawo.

W przypadku choroby, pracownik musi natychmiast powiadomoć pracodawcę o tym fakcie. Pracownicy, którzy nie mieszkają wraz z pracodawcą muszą przedstawić mu zwolnienie lekarskie, na którym musi widnieć okres czasu trwania zwolnienia. Zwolnienie musi zostać wysłane do pracodawcy do 3 dni od otrzymania zaświadczenia. Zwolnienie lekarskie należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Tylko w ten sposób będziemy pewni, że pracodawca je otrzymał.
Pracownicy mieszkający wraz z pracodawcą nie muszą wysyłać zwolnienia, z wyjątkiem, gdy pracodawca nie będzie tego wymagał.

Zachowanie miejsca pracy: w przypadku choroby, pracownikowi, zarówno nie jak i mieszkającemu z pracodawcą, przysługuje prawo zachowania miejsca pracy.

Przez jaki okres czasu pracodawca nie może zwolnić mnie w przypadku choroby?
Pracownicy zatrudnieni od minimum 6 miesięcy mają prawo zachowania miejsca pracy w przypadku zwolnienia do 10 dni. Pracownicy ze stażem pracy pomiędzy 6 miesięcy a 2 lata mają prawo zachować miejsce pracy do 45 dni choroby, natomiast pracownicy z minimum 2-u letnim stażem mają prawo zachowania miejsca pracy do 180 dni choroby.

Wynagrodzenie w czasie choroby:
- Do 3 dnia: 50% wynagrodzenia miesięcznego;
- od 4 dnia: pracownikowi wypłacane jest 100% wynagrodzenia.

Stranieri in Italia


Źródło: Nasz Świat nr 23 (16-31 grudnia)/2009


Archiwum artykułów z cyklu Ekspert odpowiada
http://www.naszswiat.net/ekspert-odpowiada.html


Więcej artykułów…