Powrót do kraju i zagraniczne konto bankowe - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ekspert odpowiada

Czy wracając do kraju muszę zamknąć zagraniczne konto bankowe?

Zagraniczne konto bankowe nie zawsze należy zamykać po powrocie do Polski.  Po powrocie do kraju można bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte:
- w krajach Unii Europejskiej,
- oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Osoba, która posiada konto bankowe w kraju poza UE, EOG lub OECD nie ma prawa  zachować  go dłużej niż 2 miesiące od daty zakończenia pobytu za granicą, chyba że uzyska od prezesa NBP indywidualne zezwolenie dewizowe na dalsze jego utrzymanie. Wymóg zezwolenia nie dotyczy osób, które:
- osiedliły się za granicą i zmieniły przez to swój status dewizowy z rezydenta na nierezydenta, albo
- otworzyły za granicą rachunek bankowy będą nierezydentem i utrzymują go po przesiedleniu się do Polski i zmianie statusu dewizowego na rezydenta.

Posiadanie rachunków bankowych za granicą może dodatkowo wiązać się z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujących także inne aktywa oraz zobowiązania zagraniczne (nieruchomości za granicą, udziały w zagranicznych spółkach, zaciągnięte za granicą kredyty i pożyczki, zagraniczne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania).

Obowiązek przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań dotyczy tylko tych osób:
- u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych osiągnie lub przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł,
- które nie osiągając na koniec roku progu 7 mln zł, osiągną go lub przekroczą w roku następnym na koniec danego kwartału; osoby te zobowiązane są przekazywać NBP kwartalne sprawozdania za ten i każdy następny kwartał tego roku.

Kwartalne sprawozdania o posiadanych aktywach i zobowiązaniach zagranicznych, w tym środkach pieniężnych w zagranicznych bankach, powinny być przekazywane NBP w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału. Pierwsze takie sprawozdanie powinno być przekazane NBP za pierwszy kwartał 2010 r. do 20 kwietnia 2010 r., jeżeli na koniec 2009 r. suma aktywów oraz zobowiązań zagranicznych osiągnęła lub przekroczyła wartość 7 mln zł.
Przepisy te dotyczą kont otwartych po 31 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu  danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184, poz. 1437), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

(www.powrotnik.gov.pl)