Ślub zagranicą i jego rejestracja w Polsce - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Kilka miesięcy temu wyszłam za mąż za Włocha. Ceremonia ślubna odbyła się w Italii. Tutaj też nadal mieszkamy. Do dnia dzisiejszego nie dokonałam rejestracji małżeństwa w Polsce. W jaki sposób mogę tego dokonać?

Każdy obywatel polski, który zawarł związek małżeński poza granicami kraju, powinien dokonać umiejscowienia (rejstracji) aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunek ten jest konieczny, aby osoba taka mogła ubiegać się o wydanie polskiego paszportu.

Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce, a w przypadku osób, które na terenie Polski nigdy nie mieszkały lub których miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić - w USC Warszawa Śródmieście. Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków, czas oczekiwania na rejestrację wtym ostatnim przypadku jest bardzo długi i wynosi około 8 miesięcy.

Rejestracji małżeństwa można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce: osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny, albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 83 – Dz.U. z 2004 r nr 161 poz 1688 nie musi on posiadać pełnomocnictwa wnioskodawcy - “Odpisy z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego”

Jeśli rejestracji dokonuje osoba nie będąca członkiem rodziny wnioskodawcy, konieczne jest udzielenie jej pełnomocnictwa na piśmie.

Przy rejestracji małżeństwa zawartego za granicą bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, należy złożyć następującą dokumentację:
• odpis aktu małżeństwa wydany przez włoski urząd stanu cywilnego - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio – plurilingue)
• odpis akt urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto del Atto di Nascita plurilingue con paternitŕ e maternitŕ)
• własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który wydał akt urodzenia wnioskodawcy.
• pisemne upoważnienie osoby wnioskującej o rejestrację małżeństwa, jeśli wniosek składa w jej zastępstwie inna osoba, niebędąca członkiem najbliższej rodziny.

Do dokumentów w języku włoskim należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub poświadczone przez Konsulat.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

Małżeństwo można również zarejestrować za pośrednictwem konsulatu. Takie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne i czasochłonne niż w wypadku bezpośredniej rejestracji. Wniosek złożony za pośrednictwem konsulatu trafia bowiem zawsze do USC m.st. Warszawy, gdzie z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków czas oczekiwania na rejestrację może być bardzo długi.

Aby dokonać rejestracji małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu, należy złożyć osobiście następującą dokumentację:
• odpis aktu małżeństwa wydanego przez włoski urząd stanu cywilnego - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio – plurilingue);
• odpis akt urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto del Atto di Nascita plurilingue con paternitŕ e maternitŕ);
• własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który sporządził akt urodzenia wnioskodawcy;
• podanie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego
Do dokumentów w języku włoskim należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski. Konsulat dokonuje poświadczenia ich zgodności bez dodatkowych opłat.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

Wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, małżonkowie mogą złożyć przed Konsulem oświadczenie w sprawie swojego nazwiska. Jeżeli oświadczenie takie nie zostanie złożone, oznacza to, że małżonkowie pozostają przy dotychczasowych nazwiskach.

Dla osób, które z ważnych względów nie mogą osobiście stawić się w Konsulacie, istnieje możliwość złożenia wniosku drogą pocztową. Wypełnione podanie wraz z wymaganą wymienioną wyżej dokumentacją można odesłać pocztą.

Czas oczekiwania na umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia i uzyskanie polskich odpisów aktu urodzenia za pośrednictwem Konsulatu wynosi około 2 miesięcy.

na podst. www.milano.polemb.net opr. Anna Malczewska