Wybory samorządowe. Czy mogę wziąć w nich czynny udział? - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Ekspert odpowiada

Kilka dni temu dowiedziałem się, że na początku maja w wielu miastach Włoch odbędą się wybory samorządowe. Chciałbym się dowiedzieć, czy Polacy mają prawo do głosowania i co zrobić, by móc głosować?
Grzegorz, e-mail


Czynne i bierne prawo wyborcze
Obywatele państw członkowskich UE ((Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Węgier), mieszkający we Włoszech, mają prawo do oddania głosu (czynne prawo wyborcze) w wyborach na odnowienie organów miasta oraz członków rad powiatowych.
Oprócz tego obywatele Unii Europejskiej mają we Włoszech prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), nie mogą jednak kandydować na fotel burmistrza i wiceburmistrza.

Jak uzyskać prawo do głosowania?
Aby móc wziąć czynny udział w wyborach, należy zarejestrować się na dodatkowe listy wyborców (liste elettorali aggiunte) w siedzibie gminy zamieszkania.

Wymagania
Osoby, zamierzające zarejestrować się na dodatkowe listy wyborców lub wysunąć swoją kandydaturę, muszą spełnić kilka warunków:
1. w dniu wyborów muszą mieć ukończone 18 lat;
2. muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich UE;
3. muszą być zameldowani w gminie, gdzie odbywają się wybory;
4. mieć prawo wyborcze.

Wybory lokalne i okręgowe
Artykuł nr 40 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej mówi, że: „Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do władz lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa”. Dekret legislacyjny nr 197/1996 wprowadzający w życię Dyrektywę Rady 94/80/CE, określa warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.

Formalności
Obywatel UE zamieszkujący we Włoszech i chcący wziąć udział w wyborach samorządowych w gminie zamieszkania muszą wypełnić formularz dostępny w siedzibie biura wyborczego w urzędzie gminy (ufficio elettorale del comune).
Można tego dokonać osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W drugim przypadku, do formularza należy załączyć kserokopię ważnego dokumentu tożsamości.
Na dodatkowe listy wyborcze można zapisać się maksymalnie do 40 dni przed planowanymi wyborami, czyli do 27 marca.

Wniosek
We wniosku należy zadeklarować:
1. posiadane obywatelstwo;
2. aktualne miejsce zamieszkania i adres w kraju pochodzenia;
3. prośbę o wpisanie na dodatkowe listy wyborcze;
4. prośbę o wpisanie do rejestru osób zameldowanych w danej gminie.

Po rozpatrzeniu wniosku, gmina musi wpisać wyborcę na dodatkową listę, która podlega nadzorowi i wymaga zatwierdzenia właściwej komisji wyborczej oraz powiadomić wnioskodawcę o wpisaniu na listę lub odrzuceniu wniosku.

Dla kandydatów
Obywatele UE mogą przedstawić swoją kandydaturę na radnych, z możliwością nominacji do rady gminy. Nie mogą jednak kandydować się na stanowisko burmistrza i wiceburmistrza.

Osoby, które zamierzają kandydować w najbliższych wyborach, w momencie złożenia listy kandydatów, oprócz dokumentacji wymaganej od obywateli Włoch muszą zadeklarować i przedstawić:
1. posiadane obywatelstwo, aktualne miejsce zamieszkania i adres w kraju pochodzenia;
2. zaświadczenie o posiadamy prawie do kandydowania (diritto di eleggibilità) wydane przez kompetentną w tym zakresie instytucje w kraju pochodzenia (zaświadczenie musi zostać wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia).

Tessera elettorale
Po wpisaniu na dodatkowe listy, urząd gminy wyśle na adres domowy wnioskodawcy „tessera elettorale”, która jest dokumentem poświadczającym prawo do czynnego udziału w wyborach we wszystkich wyborach, w których mogą głosować obywatele UE nieposiadający włoskiego obywatelstwa.
Należy przypomnieć, że aby móc głosować, oprócz „tessera elettorale” należy przedłożyć ważny dokument tożsamości.

Stranieri in Italia