Co to jest atto di precetto - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Poradniki

Wezwanie do zapłaty we Włoszech. Wszystko co powinien wiedzieć wierzyciel i dłużnik o atto di precetto.


W przypadku gdy wierzyciel jest w posiadaniu tytułu wykonawczego (np. wyroku czy też nakazu zapłaty zaopatrzonych w klauzulę wykonalności) przeciwko swojemu dłużnikowi, to przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i ewentualnym zajęciem rachunku bankowego takiego dłużnika, czy też jego ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia bądź innych źródeł dochodu, każdy wierzyciel zobowiązany jest wezwać dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności. L’atto di precetto jest to dokument zawierający właśnie takie wezwanie do zapłaty.
   
Wspomnieć należy, że z tego obowiązku zwolnione są instytucje administracji skarbowej, które to mogą, na zasadach przewidzianych prawem, skierować sprawę od razu do egzekucji.

I.    „Precetto” – przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Chociaż precetto doręczany jest dłużnikowi przez komornika, to należy podkreślić, że jest to nic innego jak wezwanie do zapłaty, tylko że przygotowane obowiązkowo przez adwokata wierzyciela, w momencie posiadania już przez niego tytułu wykonawczego, w którym to wezwaniu dłużnikowi wyznaczany jest 10-dniowy termin płatności. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu, wierzyciel może skierować sprawę do egzekucji.

Przez tytuł wykonawczy („titolo esecutivo”) należy rozumieć np.: wyrok („sentenza”) lub nakaz zapłaty („decreto ingiuntivo”) zaopatrzone w klauzulę wykonalności bądź którym nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

II.    Doręczenie dłużnikowi „precetto”

Podkreślenia wymaga, że brak osobistego odebrania przez dłużnika przesyłki z precetto, nie blokuje wierzycielowi drogi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Przesyłkę zawierającą precetto uważa się bowiem za doręczoną również po bezskutecznym upływie terminu jej awizowania (tzw. „giacenza”).

W takiej sytuacji, za dzień doręczenia precetto uważa się termin przypadający po 10-u dniach od nadania drugiego listu poleconego na adres dłużnika, w którym informowany jest, że pierwsza próba doręczenia nie powiodła się. Jest to tzw. „doręczenie zastępcze” – instytucja, która w tym przypadku broni wierzycieli przed czynnościami dłużników mających na celu działanie na zwłokę w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań.

Warto dodać, że często obierana przez dłużników taktyka nieodbierania przesyłek z precetto jest z gruntu błędna. Dłużnik bowiem, nie odbierając precetto, pozbawia się jednocześnie prawa do oceny jego prawidłowości i ewentualnego zaskarżenia.


III.    Doręczenie tytułu wykonawczego a „precetto”
 
Przygotowanie i wysłanie precetto powinno zostać poprzedzone doręczeniem dłużnikowi tytułu wykonawczego („titolo esecutivo”), a mianowicie dokumentu (np. wyroku czy nakazu zapłaty), w którym to wskazana jest wysokość roszczenia wierzyciela oraz podstawa prawna
i faktyczna jego dochodzenia.

Zdarza się bardzo często, że wyrok („sentenza”) doręczany jest razem z precetto i nie jest to błąd.

W przypadku jednak nakazu zapłaty (“decreto ingiuntivo”) sytuacja wygląda odmiennie. Musi on zostać doręczony dłużnikowi przed doręczeniem “precetto” chyba, że został mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności („provvisoria esecutività”). Zatem tylko w sytuacji, gdy wierzyciel znajduje się w posiadaniu nakazu zapłaty, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może on zostać doręczony dłużnikowi razem z precetto. W każdym innym przypadku, dłużnik zawsze otrzymuje w pierwszej kolejności nakaz zapłaty.

IV.    Termin ważności „precetto”

Precetto ważny jest 90 dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia precetto. W praktyce oznacza to, że ewentualne postępowanie egzekucyjne wszczęte przez wierzyciela po upływie tego terminu, będzie nieważne.

UWAGA! Upływ terminu nie jest równoznaczny z całkowitą utratą przez wierzyciela prawa do dochodzenia swojej wierzytelności na drodze egzekucji. Wystarczy, że wierzyciel doręczy raz jeszcze precetto dłużnikowi, a termin 90 dni zacznie biec na nowo.

V.    “Precetto” a możliwość jego zaskarżenia

Może się zdarzyć, że dłużnik nie zgadza się z treścią precetto lub że jest on dotknięty błędami formalnymi.

W tego typu sytuacjach, dłużnikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu, który w praktyce ma charakter pozwu. Na skutek jego złożenia, rozpoczyna się postępowanie sądowe.

W przypadku gdy precetto jest formalnie wadliwy, dłużnik ma 20 dni aby złożyć sprzeciw; jeżeli natomiast zarzuty dłużnika dotyczą wysokości roszczenia czy też jego zasadności, nie jest on związany tym termin i może sprzeciw złożyć w każdym czasie (z wyjątkiem sytuacji, kiedy to postępowania egzekucyjne już dobiegło końca).

VI.    Czy „precetto” oznacza wszczęcie egzekucji?

Odpowiedź jest tylko jedna: NIE! Z chwilą otrzymania przez dłużnika precetto dowiaduje się on, że wierzyciel ma zamiar wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, nie wcześniej jednak niż 10 dni i nie później niż 90 dni od dnia jego doręczenia. Dłużnik może zawsze złożyć sprzeciw od precetto. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zarzuty dotyczą błędów formalnych, dłużnik ma tylko 20 dni do dyspozycji na jego przygotowanie i złożenie.


Anna Adamczak
Radca prawny

Silvio Di Dea
Avvocato

Derra, Meyer & Partner
www.derra.eu