Dylematy prosto z szafy, czyli wielkie pakowanie przed powrotem do kraju - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Poradniki

Decyzja o powrocie do kraju bardzo często związana jest z wieloma trudnymi wyborami. Przebywając przez dłuższy okres na emigracji, większość osób zaczyna gromadzić przedmioty użytku osobistego, z którymi potem ciężko się rozstać. I tu pojawia się problem: co ze sobą zabrać, z czego zrezygnować? Po wstępnych oględzinach okazuje się, że raczej wszystko by nam się przydało. I co wtedy? Do tego dochodzi jeszcze kwestia przewozu określonych rzeczy, zapłaty cła na przejściu granicznym. Co zatem można ze sobą zabrać , aby nie narazić się na zbyt duże koszty?

 

fot. shutterstock.com

Co rozumiemy pod pojęciem mienia osobistego, tzw. mienia przesiedleńczego?

Aby lepiej zrozumieć kwestie przewozu rzeczy osobistych do Polski, należy najpierw zapoznać się z pojęciem mienia osobistego, tzw. mienia przesiedleńczego. W rozumieniu art. 2 ust. 1c rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16  listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, pod pojęciem mienia osobistego rozumiemy każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Do mienia osobistego zaliczamy w szczególności:

  • majątek ruchomy gospodarstwa domowego, czyli rzeczy osobiste, bieliznę pościelową, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek lub do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego;
  • rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.
  • dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i  sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub  zawodu.

Z mienia osobistego zostały wyłączone:

  • wyroby alkoholowe;
  • tytoń i wyroby tytoniowe;
  • handlowe środki transportu;
  • przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, inne niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Warto zaznaczyć, że mienie osobiste nie może mieć  takiego charakteru bądź ilości, która by wskazywała, że jest przywożone w celach handlowych.

Powrót do Polski z innego kraju członkowskiego

W tej sytuacji sprawa jest bardzo prosta. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj został objęty unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych. W związku z tym rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również jako mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

Powrót do Polski z państwa trzeciego (niebędącego państwem członkowskim)

W tej sytuacji skorzystanie ze zwolnienia z opłat celnych w ramach tzw. mienia przesiedleńczego przy przeniesieniu rzeczy osobistych do Polski jest uwarunkowane kilkoma kryteriami. Żeby skorzystać z ulgi w opłatach mienie osobiste:

  • musiało pozostawać w posiadaniu oraz być używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, od której przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;
  • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu  w Polsce;
  • należało do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Ocena dowodów przedstawionych przez osobę na potwierdzenie wyżej wymienionych warunków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia z należności celnych przywozowych należy do naczelnika urzędu celnego, właściwego ze względu na miejsce przyjęcia zgłoszenia celnego.

Warto wiedzieć, że aby skorzystać  ze zwolnienia z należności celnych przywozowych w ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu w Polsce, mienie osobiste, które zostało zwolnione, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów. Każda z wyżej wymienionych okoliczności spowoduje bowiem obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych od danego mienia.

Decyzję o przewiezieniu rzeczy osobistych do Polski trzeba dokładnie przemyśleć, szczególnie jeśli wracamy z kraju leżącego poza Unią Europejską. Warto wcześniej skontaktować się z Centrum Informacji Służby Celnej i dopytać o formalności oraz opłaty z tym związane.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16  listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE L 324 z 10.12.2009, str. 23)

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl