Jak przenieść dziecko z zagranicznej szkoły do polskiej? - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Poradniki

Wszystko co trzeba wiedzieć o przenoszeniu dziecko z zagranicznej szkoły do polskiej po powrocie z emigracji.

Rodzice zawsze mają wiele spraw do ogarnięcia, a jeszcze więcej w okresie, gdy organizują powrót rodziny do Polski. Jak postępować, żeby zadbać o wszelkie formalności przy przeniesieniu dziecka do polskiej szkoły i nie stracić przy tym głowy?

 

Grunt, to dobra organizacja!

Po pierwsze, należy zgromadzić dokumenty, które będą niezbędne do przeniesienia dziecka do polskiej szkoły. Każdego ucznia, który powraca z zagranicy, przyjmuje się do polskiej szkoły i wpisuje na listę uczniów na podstawie następujących dokumentów:

- świadectwa wydanego przez szkołę lokalną, jeżeli w systemie szkolnym danego państwa jest ono wydawane, ewentualnie zaświadczenia wystawionego przez dyrekcję szkoły, do której dziecko uczęszczało,

- świadectw z kolejno ukończonych klas szkoły polskiej, jeżeli dziecko wcześniej uczyło się w kraju.

Na podstawie powyższych dokumentów dyrekcja polskiej szkoły jest w stanie potwierdzić spełnienie obowiązku szkolnego oraz uzyskane przez dziecko oceny. Jest to również bardzo pomocne przy ustaleniu odpowiedniej klasy, do której powinno zostać przyjęte dziecko.

 

Czy dziecko poradzi sobie w polskiej szkole?

Dyrekcja oraz nauczyciele indywidualnie podejmują decyzję, czy poziom wiedzy dziecka jest zgodny z podstawą programową obowiązującą w szkole. Nie można mieć jednak złudzeń, że nie pojawią się różnice programowe. Z pewnością pomocą będzie tutaj służył nauczyciel danego przedmiotu, w ramach którego dziecko będzie wykazywało braki edukacyjne. Ustali on indywidualnie z uczniem, na jakich zasadach różnice programowe zostaną nadrobione. Dlatego tak istotne są tutaj wszelkie świadectwa oraz zaświadczenia, które poświadczą zagraniczne okresy pobierania nauki.   

 

Cofnięcie dziecka do niższej klasy

Dyrekcja szkoły zawsze ma decydujący głos w sprawie cofnięcia dziecka do niższej klasy. Jeżeli rodzice przedstawiają zagraniczne świadectwa szkolne, to tym samym dokumentują, czego ich dziecko już się nauczyło. Te lata nauki są też sumowane i na tej podstawie jest określana konkretna klasa, do której ma chodzić dziecko. Cofnięcie do niższej klasy jest możliwe tylko w sytuacji, gdy rodzice nie przedstawią żadnego świadectwa, czy innego dokumentu, który potwierdzi zagraniczne lata nauki.  

 

Przeniesienie dziecka do polskiej szkoły w trakcie roku szkolnego

System szkolnictwa w Polsce dopuszcza możliwość zapisania się do szkoły w trakcie roku szkolnego. Natomiast może to rodzić dodatkowe problemy, szczególnie dla dziecka. Po pierwsze, może ono mieć większe trudności w odnalezieniu się w grupie zgranych już uczniów. Po drugie, dziecko będzie musiało dodatkowo nadrabiać nie tylko różnice programowe wynikające z okresu nauki za granicą, ale też te braki, które wynikają z realizowanego programu edukacyjnego od początku roku szkolnego w Polsce. Pomocne mogą okazać się tutaj zajęcia wyrównawcze. Natomiast w sytuacjach, gdy dziecko będzie miało trudności w odnalezieniu się w gronie rówieśników, o pomoc można zwrócić się do pedagoga szkolnego.

Przeniesienie dziecka do polskiej szkoły na pewno jest dodatkowym źródłem stresu dla rodziców. Należy jednak pamiętać, że przy tych wszystkich formalnościach to właśnie dziecko jest najbardziej narażone na stres i to na nim należy skupić całą swoją uwagę, żeby jak najmniej boleśnie odczuło tak dużą zmianę.      

 

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)