Poradniki - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Gdzie szukać cenników wynajmu mieszkań?
Tabele cen wynajmu można uzyskać w urzędzie miasta oraz w syndykatach lokatorów i właścicieli mieszkań.

Najważniejsze warunki tego typu umowy:
a) umowa zostaje automatycznie przedłużona, o ile właściciel w określonym prze prawo czasie nie przesłał wymówienia,
b) możliwość wcześniejszego odstąpienia od wynajmu przez lokatora,
c) możliwość odwołania do specjalnej komisji w razie nieporozumień z właścicielem,
d) szczegółowy opis stanu mieszkania i instalacji

Podnajmowanie  i użyczanie mieszkań
Zabrania się podnajmowania całej nieruchomości, to jest wynajmowanie mieszkania  przez lokatora osobom trzecim.
Podnajmowanie mieszkania może być powodem do eksmisji, gdyż działanie to stanowi poważne naruszenie umowy najmu przez lokatora, który ją zawarł.
Prawo zezwala natomiast na podnajmowanie części nieruchomości (np. pokoju), o ile właściciel nie zaznaczył w umowie, że zabrania podnajmowania.

Właściciel mieszkania może użyczyć mieszkania, czyli zezwolić na jego darmowe korzystanie.
Jeżeli właściciel mieszkania, aby uniknąć płacenia podatków „udaje”, że użycza ci mieszkania, w rzeczywistości jednak pobiera od ciebie, co miesiąc opłatę za wynajem możesz wnieść sprawę do sądu.
Pamiętaj, że wnosząc sprawę do sądu musisz dysponować dowodami, że co miesiąc wpłacałeś właścicielowi określoną sumę pieniędzy.

Ogrzewanie, kondominium, obowiązek dokonywania napraw przez właściciela
Koszty sprzątania klatki schodowej, utrzymania windy, opłata za zużycie wody, energii elektrycznej, ogrzewania i utrzymywania portierni spoczywają na lokatorze.
Lokator ma prawo głosu podczas zebrań mieszkańców bloku w sprawach dotyczących ogrzewania.
Natomiast koszty niezbędnych napraw związanych z utrzymaniem instalacji w mieszkaniu i w bloku spoczywają na właścicielu mieszkania.

Stranieri in Italia

Obowiązek zwarcia umowy na piśmie
Moc prawną mają tylko umowy najmu zawarte na piśmie. Jeżeli właściciel mieszkania zaproponuje ci zawarcie umowy tylko słownej, aby uniknąć płacenia podatku, w świetle prawa na drodze sądowej możesz domagać się zalegalizowania umowy najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami i określenia „ustawowej” ceny za wynajem, która zazwyczaj jest niższa od tej proponowanej przez właściciela mieszkania.

Fakt niezarejestrowania umowy przez właściciela daje lokatorowi prawo do zwrotu wszystkich wpłaconych rat miesięcznego czynszu.

Obowiązek rejestracji umowy
Wszystkie umowy najmu muszą być zarejestrowane. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 2% rocznej sumy za wynajem. Każda ze stron (właściciel i lokator) ponosi 50% wydatków związanych z rejestracją.

Jeżeli umowa najmu nie zostanie zarejestrowana ani lokator, ani właściciel nie będą mogli skorzystać z ulg podatkowych. Poza tym w przypadku niezarejestrowania umowy właściciel nie może eksmitować lokatora.

Jak są ustalane ceny za wynajem?
Ceny wynajmu mieszkań, we wszystkich gminach o dużym zaludnieniu ustalane są przez organizacje chroniące prawa konsumentów. Każda gmina podzielona jest na obszary i dla każdego obszaru ustalane są maksymalne i minimalne ceny wynajmu.
Na cenę wynajmu ma wpływ wiele czynników, m.in.: lokalizacja, standard mieszkania i jego wyposażenie.

Stranieri In Italia

Jeżeli wakacje zamierzacie spędzić w Polsce, warto już teraz zacząć załatwiać formalności związane z wydaniem paszportu dla Waszego maleństwa.

Dzieciom poniżej piątego roku życia może być wystawiony paszport tymczasowy z ważnością do 12 miesięcy.
Dobra wiadomość jest taka, że dokument ten zostaje wystawiony od ręki przez polski konsulat, pod warunkiem, że dostarczycie komplet wymaganych dokumentów. Zła jest taka, że sporo jest z tymi dokumentami „zachodu”.
Jeżeli Wasze dziecko urodziło się we Włoszech potrzebny będzie całkowity odpis aktu urodzenia (copia integralne dell’atto di nascità). W Rzymie czas oczekiwania na ten dokument może wynieść nawet 6 tygodni, dlatego im szybciej złożycie wniosek tym lepiej. W tym celu, musicie udać się do urzędu dzielnicowego (municipio) lub comune (gmina) w miejscu Waszej rezydencji we Włoszech.Pamiętajcie, żeby przy odbiorze aktu urodzenia bardzo dokładnie sprawdzić czy nie ma na nim błędów. Jeżeli przekręcono w nim jakieś dane osobowe, błędnie wpisano daty urodzin rodziców, itp. nie zwlekajcie – tego samego dnia złóżcie podanie o naniesienie poprawek. W Rzymie na poprawienie aktu urodzenia czeka się nawet 90 dni!!! Chyba, że uda Wam się jakimś cudem (tak, jak mi się udało) odnaleźć urzędnika, który wypisywał ten akt, wówczas jeśli go ubłagacie jest szansa, że poprawki naniesie Wam w ciągu 1-2 dni.
Oprócz całkowitego odpisu aktu urodzenia potrzebne będą m.in.:
- wniosek o wydanie paszportu (do wypełnienia na miejscu w konsulacie)
- akt małżeństw (jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem),
- pisemna zgoda obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu. Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym.
Dwie aktualne jednakowe kolorowe fotografie wykonane ściśle wg instrukcji zawartych na stronie internetowej Ambasady RP w Rzymie.

 

Uwaga! Zanim wybierzecie się do konsulatu po paszport dla dziecka, zadzwońcie najpierw i upewnijcie się, że posiadacie wszystkie wymagane dokumenty oraz właściwie wykonane zdjęcia. Zasady wydawania paszportów są bardzo rygorystyczne, dlatego brak jakiegokolwiek dokumentu lub źle wykonane zdjęcie może spowodować, że wrócicie do domu z kwitkiem!

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania polskich paszportów znajdziecie na oficjalnej stronie Ambasady RP w Rzymie: www.rzym.polemb.net w sekcji „Wydział konsularny”.

Danuta Wojtaszczyk

Czytaj także: Chodzić w ciąży i być mamą we Włoszech

 

Przedsiębiorca wykupujący samochód z leasingu operacyjnego nie jest zobowiązany do dalszego używania go na potrzeby działalności gospodarczej. Często - zwłaszcza gdy przedmiotem leasingu jest samochód osobowy - nabywa go z przeznaczeniem na cele osobiste. Zarówno wykupienie takiego samochodu, jak i późniejsza jego sprzedaż nie pozostają obojętne podatkowo.

Stanowisko organów podatkowych
W sytuacji gdy przedsiębiorca stwierdzi w momencie wykupu, że leasingowane auto utraciło przydatność w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i od razu podejmie decyzję o przeznaczeniu go na cele prywatne, operacja nabycia pozostanie bez wpływu na koszty prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Samochód ten nie podlega bowiem wówczas wprowadzeniu ani do ewidencji środków trwałych, ani wyposażenia, a poniesione na jego nabycie i dalszą eksploatację wydatki nie stanowią kosztów podatkowych. W odniesieniu do jego sprzedaży, konsekwentnie należy uznać, że nie powoduje ona powstania przychodu z działalności gospodarczej.

Niestety, od pewnego czasu organy podatkowe prezentują odmienne stanowisko. Uznają, że w przypadku zbycia samochodu wykupionego z leasingu na cele osobiste, u podatnika powstaje przychód z działalności gospodarczej. W ich ocenie samochód taki stanowi bowiem składnik firmowego majątku z uwagi na to, że w okresie trwania umowy leasingu przedsiębiorca obciążał koszty podatkowe ratami leasingowymi i fakturami za paliwo. Dodatkowo zauważają, że zazwyczaj możliwość preferencyjnego wykupu przewidziana jest dla leasingobiorcy będącego osobą prowadzącą działalność gospodarczą. W ich ocenie oznacza to, że również możliwość wykupu samochodu za niską wartość jest związana z prowadzoną działalnością.

Z przedstawionej argumentacji organy końcowo wywodzą wniosek, że sprzedaż samochodu będącego wcześniej przedmiotem leasingu operacyjnego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, a po wykupie niewykorzystywanego w działalności gospodarczej, lecz wyłącznie na potrzeby osobiste przedsiębiorcy, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie ich zdaniem wówczas, gdy pomiędzy pierwszym dniem miesiąca, w którym składnik został wycofany z działalności (którym w opinii fiskusa jest dzień zakończenia umowy leasingu) i dniem odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat.

Tak uznał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2009 r., nr ITPB1/415-209/09/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2009 r., nr IBPBI/1/415-754/09/AP oraz Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2010 r., nr ILPB1/415-307/10-2/AO.

Jak można się bronić?
Opinia organów podatkowych nie znajduje wprost potwierdzenia w przepisach ustawy o pdof i w naszej ocenie stanowi nadinterpretację. Trudno uznać za słuszne stwierdzenie, że tylko z powodu obciążania kosztów działalności gospodarczej wydatkami związanymi z eksploatacją leasingowanego składnika majątku, do których w przypadku samochodu zalicza się m.in. raty leasingowe oraz wydatki na paliwo, samochód staje się składnikiem firmowego majątku.

Niezbędny tytuł własności
Aby uznać dany składnik za należący do firmowego majątku, przedsiębiorca musi dysponować tytułem własności. Tymczasem w przypadku leasingu operacyjnego przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu umowy jest leasingodawca. Gdyby przyjąć argumentację organów podatkowych, należałoby uznać, że w rzeczywistości nie mamy do czynienia z umową leasingu, ale z umową sprzedaży ratalnej z zastrzeżeniem przeniesienia na nabywcę własności kupowanej rzeczy po zapłacie całej ceny. Wówczas jednak przedsiębiorca nie mógłby obciążać bieżących kosztów podatkowych wartością rat leasingowych - a tego prawa organy już nie kwestionują.

Korzystanie z majątku osób trzecich
Leasing operacyjny jest jedną z dostępnych w obrocie gospodarczym form korzystania ze składników cudzego majątku. Umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego należą do umów o zbliżonym charakterze. Załóżmy zatem, że składnik majątku użytkowany w działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na podstawie umowy najmu, po zakończeniu tej umowy zostanie przez niego nabyty do majątku prywatnego. Przyjmując tok rozumowania fiskusa, należałoby go uznać za firmowy. W takim bowiem przypadku przedsiębiorca również obciążał koszty działalności czynszami najmu lub dzierżawy i wydatkami eksploatacyjnymi.

Rzeczy prywatne wykorzystywane w firmie
Kierując się argumentami organów podatkowych trzeba by również przyjąć, że sprzedaż każdego składnika należącego do majątku prywatnego przedsiębiorcy, który kiedykolwiek był wykorzystywany w działalności gospodarczej, jeżeli koszty jego eksploatacji obciążały koszty tej działalności, generuje powstanie przychodu z tego źródła. Tymczasem tak nie jest. Przykładowo przedsiębiorca, który na potrzeby firmy wykorzystuje swoje prywatne auto, rozlicza w kosztach działalności wydatki związane z użytkowaniem go do tego celu. Nie oznacza to jednak, że samochód ten automatycznie zmienia status z prywatnego na firmowy. Jego sprzedaż nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej.

Odrębne umowy
Umowa leasingu i następująca po niej umowa wykupu leasingowanego składnika to dwie odrębne transakcje, pomimo tego, że opcja wykupu zawarta jest w umowie leasingowej. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu jest prawem leasingobiorcy, a nie jego obowiązkiem. Z opcji tej podatnik może skorzystać, ale nie musi. Załóżmy zatem, że przedsiębiorca z opcji tej nie skorzysta i do wykupu samochodu nie dojdzie, a przedmiot leasingu wróci do leasingodawcy. Czy w takiej sytuacji można przyjąć za fiskusem, że poprzez obciążanie kosztów podatkowych ratami leasingowymi samochód ten stał się składnikiem majątku przedsiębiorcy? Odpowiedź jest chyba oczywista.

Za chybiony należy również uznać argument fiskusa, że możliwość wykupu przedmiotu leasingu po preferencyjnej cenie związana jest z faktem prowadzenia przez leasingobiorcę działalności gospodarczej. Takie rozwiązania przewidują bowiem również umowy leasingu konsumenckiego, zawierane z leasingobiorcami niebędącymi przedsiębiorcami.

Z uwagi na przedstawione argumenty stanowiska organów podatkowych nie można uznać za słuszne. Zatem przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi przychód ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof - Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Powstanie on wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, czyli wykup z leasingu. Sprzedaż dokonana po tym okresie nie spowoduje powstania przychodu.

Klinika Prawa w Rzymie

 

Klinika Prawa w Rzymie:
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 388 30 30 750; 388 30 30 749;

Jeżeli jesteście świeżoupieczonymi rodzicami i planujecie spędzić letnie wakacje z Waszym smykiem na łonie rodziny w Polce, warto już teraz zacząć starać się o paszport dla dziecka.

Dzieciom poniżej piątego roku życia może być wystawiony paszport tymczasowy z ważnością do 12 miesięcy.

Dobra wiadomość jest taka, że dokument ten zostaje wystawiony od ręki przez polski konsulat, pod warunkiem, że dostarczycie komplet wymaganych dokumentów. Zła jest taka, że sporo jest z tymi dokumentami „zachodu”.

Jeżeli Wasze dziecko urodziło się we Włoszech potrzebny będzie całkowity odpis aktu urodzenia (copia integralne dell’atto di nascità).

W Rzymie czas oczekiwania na ten dokument może wynieść nawet 6 tygodni, dlatego im szybciej złożycie wniosek tym lepiej. W tym celu, musicie udać się do urzędu dzielnicowego (municipio) lub comune (gmina) w miejscu Waszej rezydencji we Włoszech.

Czytaj także: Chodzić w ciąży i by ć mamą we Włoszech

Pamiętajcie, żeby przy odbiorze aktu urodzenia bardzo dokładnie sprawdzić czy nie ma na nim błędów. Jeżeli przekręcono w nim jakieś dane osobowe, błędnie wpisano daty urodzin rodziców, itp. nie zwlekajcie – tego samego dnia złóżcie podanie o naniesienie poprawek.
W Rzymie na poprawienie aktu urodzenia czeka się nawet 90 dni!!! Chyba, że uda Wam się jakimś cudem (tak, jak mi się udało) odnaleźć urzędnika, który wypisywał ten akt, wówczas jeśli go ubłagacie jest szansa, że poprawki naniesie Wam w ciągu 1-2 dni.

Oprócz całkowitego odpisu aktu urodzenia potrzebne będą m.in.:
- wniosek o wydanie paszportu (do wypełnienia na miejscu w konsulacie)
- akt małżeństw (jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem),
- pisemna zgoda obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu. Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym.
- dwie aktualne jednakowe kolorowe zdjęcia dziecka wykonane ściśle wg instrukcji zawartych na stronie internetowej Ambasady RP w Rzymie.

Uwaga! Zanim wybierzecie się do konsulatu po paszport dla dziecka, zadzwońcie najpierw i upewnijcie się, że posiadacie wszystkie wymagane dokumenty oraz właściwie wykonane zdjęcia. Zasady wydawania paszportów są bardzo rygorystyczne, dlatego brak jakiegokolwiek dokumentu lub źle wykonane zdjęcie może spowodować, że wrócicie do domu z kwitkiem!
Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania polskich paszportów znajdziecie na oficjalnej stronie Ambasady RP w Rzymie: rzym.polemb.net w sekcji „Wydział konsularny”.

Danuta Wojtaszczyk

Gwarancje i wymiana towarów.

Włochy wdrożyły Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji na towary zakupione przez konsumentów we Włoszech wynosi minimum 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru.

 

Wraz ze wzrostem temperatur, wzrasta także ilość kleszczy. Z pewnością jedną z głównych przyczyn ich liczebności są łagodne zimy wynikające ze zmian klimatycznych. Z najnowszych statystyk wynika, że z roku na rok kleszcze pojawiają się na coraz wyższych terenach w górach, które jeszcze niedawno były kleszczom niedostępne na skutek zbyt surowego klimatu. Jak się przed nimi uchronić?

Jak rozpoznać wroga?
Kleszcze należą do gromady pajęczaków, do której zaliczamy także pająki i roztocza. Wyglądem przypominają małe, czarne pajączki, które wydają się zupełnie nieszkodliwe. W rzeczywistości te niepozorne osobniki, są jednymi z najbardziej niebezpiecznych pasożytów atakujących człowieka. Kleszcze podczas cyklu rozwojowego przeobrażają się od najmniejszego stadium - larwy, poprzez nimfę wielkości ziarnka maku, aż do postaci dorosłej, wielkości dużej główki szpilki. Każda postać rozwojowa kleszcza potrzebuje do dalszego przeobrażania posiłku z krwi, po którym kleszcz pęcznieje i jest wtedy już dobrze widoczny na skórze.

Gdzie znajdę kleszcza?
Na kleszcze możemy napotkać przede wszystkim wśród wilgotnych obszarów roślinnych, zwłaszcza w lasach liściastych i mieszanych, łąkach, polanach oraz zaroślach w pobliżu jezior i rzek. Można je także spotkać w parku lub przydomowym ogródku. Znacznie rzadziej występują w suchych, sosnowych lasach. Larwy kleszczy żyją przeważnie w trawie, natomiast osobniki dojrzałe mogą czaić się wyżej na krzakach lub drzewach.

Kiedy kleszcze są najbardziej aktywne?
Aktywność kleszczy uzależniona jest od warunków klimatycznych - im wyższa jest temperatura i wilgotność otoczenia, tym ich aktywność jest większa. Rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną, kiedy ustępują mrozy, i trwa aż do późnej jesieni.

Jak się przed nimi uchronić?
Gdy wybieramy się w miejsca zagrożone występowaniem kleszczy, trzeba zadbać o odpowiednie ubranie: założyć czapkę, zakryte buty, długie spodnie i koszule z długimi rękawami przylegającymi do ciała lub zakończone ściągaczami. Pamiętajmy, że po powrocie z miejsc szczególnie narażonych na występowanie kleszczy, należy dokładnie obejrzeć całe ciało i głowę oraz ubranie, czy nie ma na nim kleszczy. Warto także wziąć prysznic, dzięki któremu można spłukać nimfy kleszczy, które trudno dostrzec gołym okiem.

Usuwanie nieprzyjaciela
Usuwanie kleszczy z ciała nie jest zabiegiem trudnym. Najlepiej, przy pomocy pęsety, ująć kleszcza bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale zdecydowanym ruchem, wyciągnąć lub wykręcić go ze skóry. Należy uważać, aby podczas usuwania nie uszkodzić kleszcza tak, aby w naszej skórze nie pozostała jego główka.

Nie należy kleszcza zgniatać, przypalać zapałką, smarować tłuszczem ani benzyną. Czynności te powodują, że kleszcz może zwrócić treść pokarmową, co znacznie zwiększa ryzyko przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych. Po wyjęciu pasożyta, ranę należy przemyć środkiem dezynfekującym, a ręce umyć wodą z mydłem. Miejsce ukłucia należy obserwować przez okres kilku tygodni - gdy pojawi się zaczerwienie lub powiększający się rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza!

Choroby przenoszone przez kleszcze
Borelioza z Lyme - objawy i przebieg:
Borelioza jest przewlekłą chorobą bakteryjną, dzielącą się na fazę wczesną i późną. Wywołują ją krętki (Borrelia burgdorferi) przenoszone przez wszystkie postaci kleszczy, dlatego bywa również nazywana krętkowicą kleszczową.
Najwcześniejszym i najczęstszym objawem wczesnej fazy boreliozy jest tzw. "rumień wędrujący" - czerwona plamka w miejscu ukłucia, z której w ciągu kilku (od 3 do 30) dni powstaje szerzące się obwodowo zaczerwienienie o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów. Rumień może powodować świąd i pieczenie, czasem mogą mu towarzyszyć objawy ogólnoustrojowe: gorączka, uczucie zmęczenia, ból głowy, mięśni i stawów oraz powiększenie węzłów chłonnych.

Wirusowe zapalenie mózgu - KZM - objawy i przebieg:
Kleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, w skrócie KZM, jest chorobą o ostrym, dwufazowym przebiegu, wywoływaną przez wirusa z rodziny Flaviviridae. Jest najgroźniejszą chorobą wirusową przenoszoną przez kleszcze powodującą zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. U części zakażonych osób choroba może przebiegać łagodnie i tylko badanie krwi może potwierdzić jej obecność. Współczesna medycyna nie zna skutecznego leczenia przyczynowego tej choroby.

źródło: Wikipedia, mediweb.pl

Więcej artykułów…