Poradniki - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Rzym - Kryzys dał się we znaki wielu rodzinom. Włoski rząd, aby pomóc rodzinom o niskich dochodach w 2009 roku wprowadził „Bonus Gas”, czyli 15% zniżkę za zużycie gazu ziemnego. Rządowe rozporządzenie jest nadal aktualne. Bonus przysługuje rodzinom wielodzietnym oraz o niskich dochodach.

Komu przysługuje BONUS GAS?
Bonus przysługuje wszystkim, którzy korzystają z gazu ziemnego (ale nie z butli i tylko w domu), pod warunkiem jednak , że nie jest to firma lub przedsiębiorstwo, a więc używających gazu dla potrzeb domowych.

Zgodnie z rozporządzeniem bonus przysługuje osobom:
- których wskaźnik ISEE nie przekracza 7.500 euro,
- których ISEE nie przekracza 20 000 euro (w przypadku rodzin wielodzietnych, czyli więcej niż z trojgiem dzieckiem).

Wskaźnik ISEE (indicatore ISEE), czyli wskaźnik sytuacji ekonomicznej nie jest równy sumie dochodów deklarowanej w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wskaźnik ten służy do określania sytuacji ekonomicznej rodziny i bierze pod uwagę osiągane dochody, posiadane dobra (np. nieruchomość), liczbę członków rodziny na utrzymaniu i ewentualne wydatki na wynajem mieszkania.

Przykładowo rodzina składająca się z ojca, matki i dwojga dzieci, w której pracuje tylko jedno z rodziców, mieszkająca na wynajętym i nie posiadająca żadnych dóbr na własność wg wskaźnika ISEE nie przekracza poziomu 7 500 euro (przy rocznych dochodach o ok. 23 400 euro).

Na stronie internetowej INPSu znajduje się programik pozwalający na wyliczenie wskaźnika ISEE. Uzyskany wynik nie jest jednak traktowany za oficjalny i nie może być podstawą do złożenia wniosku o bonus gas.

Aby uzyskać oficjalny dokument stwierdzający ISEE należy udać się do biura CAF (Centro di Assistenza Fiscale) w pobliżu miejsca zamieszkania (obowiązuje rejonizacja). Usługa jest bezpłatna.

Ile można zaoszczędzić dzięki  bonusowi?
Wysokość bonusa jest co roku ustalana przez Autorità per l’Energia i bierze pod uwagę:
- rodzaj zużycia gazu (tylko do gotowania, tylko do ogrzewania; jednocześnie do  gotowania i ogrzewania);
- liczbę osób zamieszkujących mieszkanie;
- obszar klimatyczny, w którym znajduje się domostwo (zużycie gazu potrzebnego do ogrzania mieszkania różni się w poszczególnych włoskich miastach, w zależności od strefy klimatycznej)

Wysokość  bonusu za 2010 rok może wynosi od 26 do 164 euro dla rodzin ,maksymalnie czteroosobowych i od 41 do 236 euro dla rodzin składających się więcej niż z czterech członków.

Jak uzyskać bonus gas?
O bonus gas można występować co roku. W celu złożenia wniosku należy wyplenić specjalne formularze i złożyć je w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania (comune di residenza) lub w urzędzie wyznaczonym przez gminę (np. centra CAF).
Formularze sa dostępne w urzędach gminnych i w internecie www.sviluppoeconomico.gov.it


Bonus gas jest ważny przez 12 miesięcy. Na dwa miesiące przed końcem jego ważności należy złożyć nowy wniosek, w celu przedłużenia zniżki, dołączając do niego dokument potwierdzający uaktualniony wskaźnik ISEE.

Posiadacze umowy z dostawcą gazu wysokość bonusu zostaje automatycznie odliczona od rachunków. Osoby, które mają ogrzewanie centralne ,  otrzymają pieniądze na konto w banku.


Stranieri in Italia

Od pół roku wynajmuję dwupokojowe mieszkanie i chciałbym podnająć jeden pokój. Czy mogę to zrobić? Czy musze mieć zgodę właściciela?

Aby móc podnająć mieszkanie lub jego część, musisz najpierw zobaczyć, co przewiduje twoja umowa najmu. W twoim przypadku chodzi o częściowy podnajem lokalu mieszkaniowego, a włoskie prawo zakazuje podnajmu całości lokali mieszkaniowych lub scedowania umowy o najem na inną osobę bez powiadomienia właściciela nieruchomości. Natomiast częściowy podnajem jest możliwy tylko i wyłącznie za zgodą wynajmującego.

Jeżeli w twojej umowie o najem nie ma zapisanego wyraźnego zakazu podnajmu części mieszkania, możesz podnająć pokój, ale musisz powiadomić o tym fakcie wynajmującego. W tym celu należy wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru do właściciela, w którym podasz dokładne dane współlokatora, okres długości podpisanej z nim umowy oraz ilość podnajętych lokali.

Okres długości podnajmu nie może być dłuższy od długości twojej umowy o najem.

W przypadku, gdy w twojej umowie zawarto klauzulę o niemożności całościowego lub częściowego podnajmu lokalu, nie będziesz mógł nic zrobić. W przeciwnym wypadku właściciel mieszkania będzie mógł wypowiedzieć ci mieszkanie za nieprzestrzeganie umowy.

Stranieri in Italia

W razie śmierci obywatela polskiego za granicą pomocą przy załatwieniu formalności służą Konsulaty RP.

We Włoszech pomocy konsularnej udzielają: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie oraz Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Zakres okręgów konsularnych obu placówek podany jest na stronie internetowej: www.rzym.polemb.it (obowiązuje rejonizacja).

Zezwolenie na przewóz zwłok (prochów) do kraju jest dokumentem niezbędnym do sprowadzenia do kraju trumny (urny) zawierającej szczątki obywatela polskiego zmarłego za granicą. W związku z tym, ze został zniesiony obowiązek pieczętowania trumien przez konsulat pieczęcią lakowa, zezwolenie może być wydane nawet bez ich przywożenia do urzędu, wyłącznie na podstawie kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodę władz włoskich na wywóz zwłok/prochów oraz władz polskich na ich wywóz.

Jeżeli chodzi o wymagane dokumenty wydawane przez władze polskie to są nimi: zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu w Polsce, wydane przez Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca pochówku w kraju. Zezwolenie jest wydawane na wniosek członków rodziny lub upoważnionych przez nich osób i powinno być niezwłocznie po otrzymaniu przesłane faksem na numer Konsulatu: +39 02 48020345. Zezwolenie to jest wydawane na podstawie powiadomienia przesyłanego do Polski przez konsulat. Jego przesłanie do konsulatu jest warunkiem zakończenia procedury we Włoszech.

Natomiast wymagane dokumenty przez władze włoskie to:
- zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu (w przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej, sprowadzenie zwłok do kraju jest zabronione);
oryginał aktu zgonu wydanego przez włoski Urząd Stanu Cywilnego;
- zaświadczenie włoskich służb sanitarnych (USL), potwierdzające, że ciało zostało zamknięte hermetycznie w metalowej skrzyni wyłożonej warstwą substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm lub świadectwo kremacji;
- zezwolenie Urzędu Miasta/Gminy na wywóz zwłok (urny) za granicę (passaporto mortuario). Jeśli zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych, wydanie tego zezwolenia jest uwarunkowane pisemną zgodą Prokuratora.

Przewóz zwłok do Polski wymaga zaangażowania koncesjonowanej firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zmarłych. Przewozu urny zawierającej spopielone szczątki zmarłego może dokonać każda osoba, także publicznymi środkami transportu. Wszystkie koszty związane z przewozem zwłok (prochów) do kraju ponosi osoba decydująca o pochówku w kraju. Konsulat nie ma możliwości pokrycia lub zaliczkowego opłacenia kosztów transportu zwłok i czynności wykonywanych przez urzędy włoskie. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów transportu zwłok, ciało zmarłego może zostać pochowane na cmentarzu komunalnym we Włoszech, na koszt miejscowych władz.

Koszt przewozu zwłok do kraju przez polską firmę pogrzebową wynosi ok. 5 tys. euro, a samolotem od 10 do 15 tys euro.

Klinika Prawa

Zasiłek rodzinny jest formą subwencji rządowej przewidzianej dla rodzin pracowników zależnych (lavoratori dipendenti)  i emerytów, których emerytury pochodzą z funduszy emerytalnych wpłacanych na poczet INPS (dla emerytów którzy byli przedsiębiorcami lub pracowali w wolnym zawodzie, np. jako lekarz, notariusz, adwokat, dziennikarz itp. przewidziane są inne formy pomocy).

Rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny we Włoszech, muszą spełniać dwa podstawowe warunki:
1)     łączny dochód roczny przypadający na rodzinę musi być niższy od średniej krajowej przewidzianej przez ustawę -naliczenia te obejmują okres od 1 lipca każdego roku do 30 czerwca roku następnego;
2)     łączny dochód przypadający na rodzinę przynajmniej w 70 % musi pochodzić z wynagrodzenia za pracę lub z funduszy emerytalnych.
Zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom zatrudnionym, bezrobotnym, którym wypłacane jest odszkodowanie (indennizzo),dla pracowników zagrożonych zwolnieniem (cassaintegrati), tym , którzy są na zwolnieniu lekarskim, macierzyńskim; emerytom, którzy byli pracownikami zatrudnionymi, pracownikom zatrudnionym na czas określony.

Zasiłek rodzinny przysługuje też obcokrajowcom legalnie zatrudnionym we Włoszech. Osoby spełniające określone wymogi mogą zwrócić się bezpośrednio do swego pracodawcy lub do urzędów INPS.

Można tego dokonać także za pośrednictwem związków zawodowych: INAS; CISL, CAAF (z reguły wszystkie urzędują razem).

Do wniosku należy dołączyć:
1)    zaświadczenie o dochodach (cud  - dla pracowników nie posiadających innych dochodów; modello unico  - dla pracowników posiadających też dochody z nieruchomości)
2)     codice fiscale (odpowiednik polskiego NIP-u)
3)    certificato di residenza (zaświadczenie o zameldowaniu) Obcokrajowiec, którego rodzina mieszka za granicą (np. w Polsce), powinien dołączyć dokumentację o ogólnej sytuacji rodziny przetłumaczoną na j. włoski lub wystawioną w wersji wielojęzycznej.

Do celów obliczeniowych bierze się pod uwagę sumę dochodów przypadających na rodzinę podlegających opodatkowaniu IRPEF, łącznie zwartością domu, dochodami wolnymi od podatków,  kwotami otrzymywanymi miesięcznie tytułem alimentów, stypendia naukowe, emerytury i zasiłki z opieki społecznej, renty inwalidzkie,  interesy wpływające z depozytów bankowych i innych inwestycji.

Do rodziny zalicza się: małżonka, nawet nie współmieszkającego, małoletnie dzieci,  dorosłe dzieci, jeśli są w jakiś sposób  niepełnosprawne,  braci, siostry, wnuki niepełnosprawne, członków rodziny  cudzoziemca, zamieszkałych za granicą Dla rodzin wielodzietnych, tj. posiadających co najmniej 4 dzieci lub przysposobionych w wieku do 26 lat, przysługuje prawo do zasiłku na dzieci dorosłe, ponad 18 lat, lecz mniej niż 23, pod warunkiem, że jeszcze się uczą lub odbywają praktykę zawodową.

Nie bierze się tu pod uwag emerytur wojennych,  rent dożywotnich INAIL, odszkodowań wypłacanych na rzecz osób niepełnosprawnych itp.
Zasiłek może być przyznany na rzecz rodziny złożonej z petenta,  małżonka, który mieszka osobno, lecz nie została jeszcze przeprowadzona separacja ustawowa, dzieci do 18 lat, dzieci dorosłych lecz niepełnosprawnych, braci, sióstr, wnuków petenta małoletnich lub dorosłych lecz niepełnosprawnych, o ile są sierotami.

Dla pracowników (lavoratori dipendenti), zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, łącznie z wynagrodzeniem. Następnie pracodawca zwraca się do INPS o zwrot wypłaconych sum. Dla osób zatrudnionych jako pomoc domowa, w rolnictwie,  bezrobotnych itp., zasiłek wypłacany jest bezpośrednio przez INPS W przypadkach dzieci naturalnych uznanych przez obojga rodziców, dzieci małżeństw rozwiedzionych,  braci, sióstr i innych, niepełnosprawnych członków rodziny, do wypłacenia zasiłku przez pracodawcę, niezbędne jest uprzednie upoważnienie INPS.
Emerytom, zasiłek jest wypłacany bezpośrednio przez INPS razem z ratą emerytury.

Tab. (patrz tabela poniżej) Zasiłek rodzinny od 01/07/2010 do 30/06/2011 – Rodziny złożone z obydwu małżonków i przynajmniej jednego dziecka nieletniego, bez niepełnosprawnych na utrzymaniu: (przykłady rozliczeń, ponieważ dokładne rozliczenia są wyliczane na podstawie dokładnych danych o dochodach i zmieniają się co 105, 68 €.)


Tab. – Rodzina złożona z dwóch małżonków, bezdzietna, bez osób niepełnosprawnych na utrzymaniu.
Dochód rodzinny roczny od euro 00.000,00 do     euro 12.485,63 = euro 46,48
Dochód rodzinny roczny od  euro 12.485,64 do euro 15.606,37 =     euro 36,15
Dochód rodzinny roczny od  euro 15.606,38 do euro 18.727,09 =     euro 25,82
Dochód rodzinny roczny od  euro 18.727,10 do euro 21.846,59 =     euro 10,33
Dochód rodzinny roczny od  euro 21.846,60 nie przysługuje  zasiłek.

Klinika Prawa

Każdy obywatel UE, który posiada umowę o pracę ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej we Włoszech. Ma on także prawo samozaświadczyć miejsce zameldowania lub zamieszkania w danym ośrodku zdrowia ASL, w którym prosi o wydanie książeczki zdrowia. Nie można natomiast samozaświadczyć statusu zatrudnienia, czyli umowy o pracę lub w przypadku osób prowadzących własną firmę – wpisu do Izby Handlowej. Obywatele UE zatrudnieni we Włoszech mają także prawo do otrzymania karty TEAM.

Tessera sanitaria (książeczka zdrowia)
Książeczka zdrowia jest dokumentem potwierdzającym wpis do SSN i umożliwiającym korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej. Wydaje ja ASL. Dokumenty potrzebne do jej uzyskania:
- fotokopia umowy o pracę,
- fotokopia numeru identyfikacji podatkowej ("codice fiscale"),
- oświadczenie o miejscu zamieszkania („certificato di residenza"), które można także samozaświadczyć „autocertificazione”.
W razie zgubienia czy kradzieży książeczki zdrowia, należy udać sie do ASL i wypełnić specjalne oświadczenie o utracie dokumentu. Jest to warunek otrzymania nowej książeczki zdrowia.

Wybór lekarza rodzinnego (medico di famiglia)
W momencie wystawienia książeczki zdrowia, cudzoziemcowi zostaje udostępniony spis lekarzy w rejonie ośrodka, z którego może on wybrać lekarza rodzinnego. Zainteresowany ma możliwość późniejszej zmiany lekarza.
Dla dzieci do 14 roku życia należy wybrać pediatrę. W momencie ukończenia 14 lat, ASL informuje rodzinę o automatycznym wykreśleniu dziecka z listy pacjentów pediatry i o konieczności wyboru dla niego lekarza rodzinnego.
Wizyty w gabinecie lekarza i wizyty domowe
We Włoszech lekarz rodzinny przyjmuje w swoim gabinecie (ambulatorio/studio), w ustalonych dniach i godzinach. Jeśli zajdzie taka konieczność, odwiedza też bezpłatnie pacjenta w domu (visita a domicilio). Lekarz odbywa wizytę domową, jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na udanie sie do gabinetu.

Zaświadczenia lekarskie (certificati medici)
Lekarz rodzinny i pediatra mogą wystawiać na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskie. Większość z nich jest nieodpłatna. Jednak za wystawienie niektórych zaświadczeń lekarze pobierają opłaty. Ich wysokość ustalana jest na podstawie cenników Ministerstwa Zdrowia.
Zaświadczenia bezpłatne:
- zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta (choroby, wypadku lub innych przyczyn niezdolności do pracy),
- zaświadczenia o opiece rodzica nad chorym dzieckiem usprawiedliwiające nieobecność rodzica w pracy
- zaświadczenia dotyczące uczestnictwa ucznia w lekcjach wychowania fizycznego.
Zaświadczenia odpłatne:
- zaświadczenia dotyczące zawodowego uprawiania sportu (certificato agonistico) i wymagane przez sale gimnastyczne (certificato sportivo),
- zaświadczenia - załączniki niezbędne do podania o przyznanie renty inwalidzkiej
- zaświadczenia do celów ubezpieczeniowych.

Ricette e impegnative (recepty i skierowania na wizyty)
Zakup niektórych leków we Włoszech wymaga, podobnie jak w Polsce, wystawienia przez lekarza recepty. Do wykonania badan i analiz oraz do zamówienia wizyty u lekarza specjalisty w wybranej placówce publicznej służby zdrowia, lekarz rodzinny musi wystawić skierowanie, czyli impegnativa. Dokument wystawiany jest bezpłatnie za okazaniem książeczki zdrowia.
We Włoszech przewidziane jest współpłacenie, tzn. pacjent opłaca część sumy za leki/lub za wizytę lekarską. Jest to tzw. „ticket", którego wysokość ustala Ministerstwo Zdrowia. Występując o wszelkiego rodzaju aparaty ortodontyczne, protezy i okulary, pacjent powinien przedstawić w ASL w swoim rejonie skierowanie lekarza specjalisty. Także w tych przypadkach należy zapłacić ticket.

Kto jest zwolniony od pokrywania części kosztów świadczeń?
- inwalidzi cywilni, niewidomi i głuchoniemi
- małoletni pobierający rentę inwalidzka
- osoby, którym usunięto organ
- chorzy na cukrzyce nie płacą za strzykawki, igły i inny sprzęt do leczenia ich choroby.

Artykuł nie jest poradą prawną i został napisany w celach wyłącznie informacyjnych

Jeżeli zdecyduję się na urodzenie dziecka, w jaki sposób pomoże mi państwo włoskie?
Jeżeli zdecydowałaś się zostać matką, musisz wiedzieć, że państwo włoskie roztacza opiekę nad matką, dając jej gwarancje w miejscu pracy, opiekę medyczną, zasiłki dla kobiet w ciąży. Wszystkim kobietom w ciąży, także tym, które przebywają na terenie Włoch nielegalnie państwo zapewnia także pozwolenie na pobyt.

Do jakiego typu opieki medycznej mam prawo?
We Włoszech, każda kobieta ma prawo do badań medycznych, które są bezpłatne w określonym czasie ciąży.
Dziewięć miesięcy ciąży jest podzielone na tygodnie, w czasie, których należy przeprowadzić badania specjalistyczne, aby skontrolować zarówno twój jak i dziecka stan zdrowia.
Podstawowe badania są bezpłatne (twój lekarz posiada spis badań bezpłatnych).

Wiele specjalistycznych badań nie jest jednak bezpłatnych, i niestety trzeba za nie zapłacić. Wyjątkiem są badania, które zleci ci twój lekarz, jeżeli podejrzewa jakiekolwiek komplikacje.

Jeżeli masz więcej niż 35 lat lub urodziłaś już wcześniej dziecko z chorobami chromosomatycznymi, lub w czasie wykonania badania USG lekarz zauważył wady rozwoju płodu, twój lekarz zaleci ci wykonanie badań prenatalnych, dzięki którym można sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo.
Kiedy już urodzi się twoje dziecko ma ono prawo do bezpłatnych badań lekarskich oraz różnego typu analiz, aż do 6 roku życia. Oczywiście wszystkie badania i analizy muszą być przepisane przez lekarza prowadzącego i mogą być wykonywane w szpitalach państwowych lub prywatnych, które mają podpisane umowy z Państwową Służbą Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale).

Jakie mam gwarancje w miejscu pracy?
Jeżeli masz umowę na pracę zależną i jesteś w ciąży, nie możesz zostać zwolniona z pracy do momentu, gdy twoje dziecko ukończy pierwszy rok życia (z wyjątkiem, gdy twoja firma nie zostanie zamknięta z powodu bankructwa lub jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z twojej winy lub twoja umowa wygasła wcześniej).

Jeżeli jesteś w ciąży, pracodawca jest zobowiązany udzielać ci zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie związane z ciążą. Musisz jednak przedstawić pracodawcy zaświadczenie o dacie i godzinie badania.

W ostatnich dwóch miesiącach ciąży i do końca trzech miesięcy po porodzie masz prawo do urlopu macierzyńskiego. Możesz jednak pracować do jednego miesiąca przed porodem. Twój lekarz będzie musiał wystawić ci specjalne zaświadczenie pozwalające na tę zmianę.

Podczas urlopu macierzyńskiego masz prawo do otrzymywania 80% twojego wynagrodzenia, zarówno, jeżeli masz umowę na pracę zależną (dipendente) lub jesteś pracownikiem samozatrudnionym (rzemieślnik, handlowiec, rolnik, przedsiębiorca rolny). Jeżeli jesteś pracownikiem zależnym możliwe jest jednak, że krajowy kontrakt zbiorczy dla twojej kategorii przewiduje, że twoje wynagrodzenie musi być wypłacane w całości.

Oprócz obowiązku pozostania w domu w pierwszych trzech miesiącach po porodzie, możesz pozostać w domu przez następne 6 miesięcy (jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko przysługuje ci 10 miesięcy urlopu). Podczas tego typu urlopu masz prawo do otrzymywania 30% twojego wynagrodzenia.

Po porodzie jako pracownik zależny masz prawo do przerw w czasie pracy, są to tzw. przerwy dla matek karmiących piersią (dwie godziny dla kobiet, które pracują 6 lub więcej godzin dziennie; godzinę dla kobiet pracujących do 6 godzin dziennie). Jeżeli urodziłaś bliźniaki, godziny przerw są podwojone i mogą być wykorzystane przez oboje z rodziców w tym samym czasie.

Każde z rodziców, tak matka jak i ojciec, pomimo, że wykorzystali wszystkie przysługujące im zwolnienia od pracy mają prawo, w razie choroby dziecka, do wzięcia płatnego pozwolenia na zwolnienie się z pracy. Do trzech lat życia dziecka, rodzicom przysługuje do 30 dni w roku, natomiast od 3 do 8 roku życia dziecka przysługuje 5 dni w roku.
Wiele razy w zbiorczych kontraktach napisane jest jednak, że tego typu zwolnienia są płatne, jedynie do trzeciego roku życia.

A jeśli nie pracuję, jaki rodzaj opieki mogę otrzymać?
Według prawa włoskiego, wszystkim kobietom pracującym w okresie ciąży przysługuje zasiłek wydawany przez INPS lub inny zakład ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jesteś bezrobotną lub gospodynią domową – Włoszką lub cudzoziemką regularnie przebywającą na terenie Włoch – możesz starać się o otrzymanie zasiłku macierzyńskiego po narodzinach dziecka, przez okres 5 mieisęcy i nie dłużej niż do 6 miesiąca życia dziecka. Biura URP, które znajdują się we wszystkich urzędach dzielnicowych i/ lub w różnych oddziałach CAF (Centri di assistenza fiscale) w dzielnicy, w której mieszkasz udzielają wszelkich informacji na temat procedury otrzymania tego typu zasiłku.

Jeżeli nie masz rodziny i znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej, możesz zgłosić się do gminy, w której mieszkasz, o pomoc w poszukiwaniu miejsca w jednym z domów rodzinnych na okres ciąży oraz po urodzeniu dziecka.

Jak wychować dziecko?
Większość z kobiet myśli o założeniu rodziny. Dla prawa włoskiego, prawdziwa rodzina to ta, która oparta jest na małżeństwie, w którym zarówno mąż  jak i żona mają te same prawa i obowiązki w stosunku do małżonka oraz dzieci. Od kilku lat uznawane jest także życie w konkubinacie. Natomiast, jeżeli chodzi o dzieci, w obydwu przypadkach, nie istnieje żadna różnica w wychowywaniu ich.

Jeżeli zdecydujesz się na wychowywanie dziecka razem z twoim partnerem i masz zamiar zawrzeć związek małżeński, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- czy twoi lub jego rodzice zmuszają was do małżeństwa?
- czy jesteście gotowi do założenia rodziny?
- czy wiecie, czego możecie się spodziewać po sobie?
- czy twój partner jest świadom obowiązków jakie na nim spoczywają po ślubie?
- czy jesteś gotowa wychowywać swoje dziecko samotnie?

Jeżeli zdecydowałaś się na samotne wychowywanie dziecka musisz pamiętać, że ta decyzja wymaga dużej odpowiedzialności.
Oczywiście będzie ci łatwiej, jeżeli będziesz mogła liczyć na pomoc osób ci bliskich. Jednak nawet z ich pomocą nie jest łatwo wychować samotnie dziecko, ponieważ będzie ono potrzebować twojej miłości oraz czasu każdego dnia. Wychowanie dziecka kosztuje mnóstwo czasu, ale także i pieniędzy. To wielkie wyzwanie, nawet jeżeli masz stałą pracę i pomoc państwa włoskiego. Z drugiej zaś strony, wychowywać samotnie dziecko pozwoli ci na pełną wolność wyborów.

Guida alle maternità libera e responsabile (Comune di Roma, Stranieri in Italia)
tłum. Anna Malczewska

Od 1 stycznia 2011 r. uległy zmianie zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Najważniejsze zmiany dotyczą okresu ważności Karty wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.

Kartę EKUZ ważną 5 lat będą mogły otrzymać:
- osoby pobierające świadczenia emerytalne.

Kartę EKUZ ważną 6 miesięcy będą mogły otrzymać osoby ubezpieczone:
- zatrudnione,
- prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
- pobierające rentę,
- studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
- członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
- niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

W innych przypadkach:

Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ważności Karty wydawanej według nowych zasad liczony będzie od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie jak dotychczas od momentu jej otrzymania.

Pozostałe zmiany:
- wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć (i odebrać) w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ;
- wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć także za pośrednictwem poczty e-mail (przy zachowaniu obowiązku osobistego odbioru karty).

(www.poroty.gov.pl)