Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych do Polski - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Poradniki

Sprawdź jak przetransferować do Polski swój zagraniczny zasiłek dla osób bezrobotnych.

Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej, a od 1 kwietnia 2012 r. w Szwajcarii oraz od 1 czerwca 2012 r. w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązują nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym transferu zasiłków dla bezrobotnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

Osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni dokument (U2) uprawniający do transferu zasiłku.

Instytucją wydającą ten formularz będzie najczęściej ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i która go wypłaca. Wykaz instytucji zagranicznych pomocnych w realizacji zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W celu dokonania transferu przyznanego zasiłku trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy państwa ostatniego zatrudnienia przez okres minimum czterech tygodni od chwili utraty pracy (odpowiedni urząd może wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem tego terminu; zgodnie z zaleceniem unijnym taką zgodę urząd powinien wydać zwłaszcza bezrobotnemu towarzyszącemu swojemu małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie niż państwo właściwe). Transfer zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju może być dokonany na okres trzech miesięcy.W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony do maksymalnie sześciu miesięcy.

Obecnie możliwe jest skorzystanie z prawa do transferu zasiłku dla bezrobotnych więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia. Łączny okres transferu nie może być jednak dłuższy niż trzy miesiące (a w wyjątkowych okolicznościach może trwać maksymalnie do sześciu miesięcy). Dotychczas możliwy był tylko jednokrotny transfer zasiłku. Zasiłek może być transferowany do więcej niż jednego kraju.

Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wtedy, gdy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma jednak możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć
Po przyjeździe do kraju należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w ciągu siedmiu dni w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
i podporządkować się wymogom stawianym przez ten urząd. Prawidłowo wypełniony dokument U2 trzeba złożyć we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy.

Jeżeli bezrobotny nie pobrał przed wyjazdem do Polski dokumentu U2 uprawniającego do transferu zasiłku dla bezrobotnych, powinien niezwłocznie zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy
w Polsce. Wojewódzki urząd pracy zwróci się wówczas do instytucji właściwej za granicą o potwierdzenie transferu zasiłku. We wniosku będzie musiał podać datę, w której bezrobotny znalazł się
w dyspozycji polskiego urzędu pracy (powinno to nastąpić
w ciągu siedmiu dni, licząc od daty zaprzestania bycia w dyspozycji urzędu pracy państwa, z którego bezrobotny wyjechał).

Świadczenia dla bezrobotnych nie są wypłacane przez powiatowy urząd pracy, lecz przez instytucję właściwą w państwie, z którego transferowany jest zasiłek. Wpłaty są dokonywane bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej bądź w inny sposób ustalony przez ww. instytucję. Powiatowe urzędy pracy realizują zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
w tym przeprowadzają kontrolę osoby poszukującej pracy, tak jak gdyby zainteresowany był osobą bezrobotną w Polsce.

Warto wiedzieć
Do 1 maja 2010 r. zasiłek dla bezrobotnych mógł być transferowany maksymalnie na okres trzech miesięcy. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów nadal zasadą jest transfer zasiłku do trzech miesięcy, ale w wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przedłużenie okresu transferu, jednak maksymalnie do sześciu miesięcy.

Aby przedłużyć okres transferu zasiłku do Polski, osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o jego przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku, przed upływem pierwszych trzech miesięcy transferu. Możliwe jest także złożenie od razu wniosku
o transfer zasiłku na trzy miesiące z możliwością przedłużenia
o kolejne trzy.

Bezrobotny, który chce przedłużyć okres transferu zasiłku dla bezrobotnych o kolejne trzy miesiące, musi uzasadnić, dlaczego nie udało mu się znaleźć pracy w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie państwa, do którego zasiłek jest transferowany.

Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Prawo Unii Europejskiej nie określa wyjątkowych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Artykuł pochodzi z portalu powroty.zielonalinia.gov.pl