Transferuję, bo mam prawo - Nasz Swiat
09
N, maj

Poradniki

Zdecydowałeś się na powrót do Polski i masz przyznany zasiłek dla osób bezrobotnych za granicą? Czy stracisz przysługujące Ci świadczenie, jeśli wrócisz do kraju?

 

Jednym z wielu dylematów Polaków chcących wrócić do Polski jest kwestia ewentualnej utraty dotychczas przysługujących świadczeń z tytułu bezrobocia. Wiadomo, że tyle, ile państw unijnych, tyle też różnych kryteriów dotyczących przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Jeśli jednak spełniamy wymogi odnośnie otrzymania tego typu świadczenia w kraju unijnym, w którym przebywamy, to warto wiedzieć, jak postępować w sytuacji, gdy będziemy chcieli wrócić do Polski. Podjęcie takiej decyzji nie zawsze jest związane z utratą prawa do kontynuacji pobieranego zasiłku. Trzeba jednak spełnić pewne kryteria.

Czym są przepisy dotyczące koordynacji?

W ramach Unii Europejskiej zostały stworzone dodatkowe przepisy dotyczące koordynacji w związku z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych. Dotyczą one trzech zagadnień:

  • zasady sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia z różnych państw członkowskich, jeśli ktoś ubiega się o prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasady transferu zasiłku w przypadku, gdy bezrobotny poszukuje pracy w innym kraju członkowskim niż ten, w którym przyznano mu świadczenie,
  • prawidłowości przyznawania prawa do zasiłku dla pracowników bezrobotnych, którzy byli zatrudnieni w jednym z państw członkowskich, innym niż miejsce ich zamieszkania (art. 71 rozporządzenia 1408/71/, art. 65 rozporządzenia 883/2004).

Przy możliwości kontynuacji wypłaty świadczenia dla osób bezrobotnych najważniejsza jest zasada transferu zasiłku. Dzięki niej w obrębie krajów UE, EOG (Lichtenstein, Norwegia, Islandia) i Szwajcarii możliwe jest przeniesienie pobieranego zasiłku z jednego kraju do drugiego.       


Czym jest transfer? Jakie warunki należy spełnić, aby z niego skorzystać?

Transfer to, po prostu, wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych w innym państwie członkowskim. Możemy z tego skorzystać tylko wtedy, gdy celem naszego wyjazdu do innego kraju jest wyłącznie poszukiwanie pracy. Poza tym, aby dokonać transferu zasiłku, trzeba jeszcze:

  • przez co najmniej 4 tygodnie być osobą zarejestrowaną jako osoba bezrobotna w instytucji będącej odpowiednikiem naszego powiatowego urzędu pracy,
  • zgłosić instytucji właściwej chęć wyjazdu w celu poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim i złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2,
  • w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu wyjazdu zgłosić się do właściwej instytucji (urzędu pracy) kraju, w którym będziemy poszukiwać pracy,
  • pozostawać w dyspozycji urzędu pracy w kraju, do którego się przenieśliśmy.

Transfer zasiłku jest ograniczony czasowo. Zasiłek dla osób bezrobotnych może być wypłacany przez trzy miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne trzy miesiące. Jednak cały czas w tym okresie należy w sposób aktywny poszukiwać pracy.

Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych nie jest skomplikowaną procedurą. Dzięki niemu nie zamykamy sobie drogi do pobierania świadczenia z tytułu bezrobocia, wyjeżdżając do innego kraju unijnego i zapewniamy sobie dodatkowe zaplecze finansowe na okres poszukiwania pracy.

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl