Jak głosować za granicą? - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Wybory parlamentarne 2011

Zgodnie z nowym kodeksem wyborczym, wyborcy mają możliwość głosowania korespondencyjnego. W związku ze zbliżającymi październikowymi wyborami do Sejmu i Senatu warto wiedzieć kto może oddać w ten sposób głos oraz jakie formalności musi on spełnić.

Kto jest może głosować za granicą?
W nawiązaniu do treści kodeksu wyborczego, poza granicami Polski mogą głosować obywatele polscy tam przebywający, którzy legitymują się ważnym paszportem lub innym dowodem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty na terenie Unii Europejskiej).

Osoby te muszą być także wpisane do spisu wyborców, który sporządza konsul. Jemu to należy zasygnalizować zamiar głosowania najpóźniej 15 dni przed wyborami.

Zgłoszenie do głosowania
Zgłoszenia chęci oddania głosu za granicą należy dokonać pisemnie lub ustnie , za pośrednictwem telefaksu, telefonu lub w formie wiadomości mailowej.
Powinno ono zawierać :
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,
• numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,
• miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
• oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W sytuacji, gdyby w ciągu jednego dnia odbywałoby się więcej niż jedne wybory, to wówczas wyborca zamierzający głosować korespondencyjnie w zgłoszeniu jest zobowiązany zaznaczyć których wyborów zgłoszenie dotyczy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zgłoszenie zawierało chęć głosowania we wszystkich wyborach odbywających się tego dnia, o ile wyborca ma faktyczne prawo wziąć w nich udział.

Głosowanie korespondencyjne
Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15. dnia przed dniem wyborów. Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy
Konsul musi najpóźniej 10 dni przed wyborami wysłać wyborcy pakiet wyborczy, oczywiście w przypadku dostarczenia mu wypełnionego przedtem zgłoszenia.
Pakiet powinien zawierać zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę bądź karty do głosowania, kopertę na kartę bądź karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcję głosowania.

Jak wygląda sam przebieg głosowania?
Wyborca głosujący korespondencyjnie wkłada do koperty zakreślone karty do głosowania, którą po zaklejeniu i włożeniu do koperty zwrotnej z podpisanym oświadczeniem,  następnie przesyła na adres konsula na własny koszt.
Koperty, które otrzymuje konsul przekazuje właściwym komisjom wyborczym najpóźniej 3 dni przed wyborami. Koperty te są potem wrzucane do urny wyborczej. Jeśli jakieś koperty zostały dostarczone później niż 3 dni przed wyborami, nie są one otwierane i niszczone.

Kodeks wyborczy stanowi, że PKW, po uprzedniej konsultacji z ministrem spraw zagranicznych może określić szczegółowe uchwały, dotyczące warunków technicznych głosowania korespondencyjnego.

Możliwość głosowania korespondencyjnego stwarza wyborcom nowelizacja kodeksy wyborczego, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku.