Wybory 2011 już na jesieni - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Wybory parlamentarne 2011

Rok 2011 w Polsce jest rokiem wyborów do Sejmu i Senatu. Bronisław Komorowski ogłosi termin wyborów na początku sierpnia (data ostateczna to 6 sierpnia).
W chwili obecnej w Trybunale Konstytucyjnym rozpatrywane są niektóre przepisy ordynacji - między innymi ten dopuszczający dwudniowe wybory. Prezydent powiedział, że na orzeczenie Trybunału będzie czekał "maksymalnie długo".
W najbliższych wyborach, Polacy mieszkający za granicą będą mogli oddać swój głos korespondencyjnie.

Zbliżające się wybory parlamentarne będą kolejnym sprawdzianem dla polskich placówek dyplomatycznych, ale nie tylko.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głosujących, przede wszystkim Polakom przebywającym za granicą, poprawiona właśnie ordynacja wyborcza zakłada dla Polaków mieszkających za granica możliwość oddawania głosów korespondencyjnie.
Ułatwić ma to udział w wyborach wszystkim tym, którzy w dniu wyborów pozostawać będą w pracy lub ich komisje wyborcze oddalone będą o kilkaset kilometrów.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu wyborczego, korespondencyjnie mogą głosować wyborcy przebywający za granicą posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wpisani do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. nazwisko i imię (imiona),
2. imię ojca,
3. datę urodzenia,
4. numer ewidencyjny PESEL,
5. oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,
6. numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,
7. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Na czym polega głosowanie korespondencyjne?
Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wyborców przebywających za granicą wprowadza kodeks wyborczy, który wejdzie w życie 31 lipca, czyli pół roku po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw.
Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości, będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15 dnia przed dniem wyborów. Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Uwaga! Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Czym jest pakiet wyborczy?
Pakiet wyborczy zawierający m.in. zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania, do wyborców będzie przesyłał właściwy konsul. Powinien to zrobić nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów.

Procedura głosowania
Po otrzymaniu i wypełnieniu pakietu wyborczego, osoba głosująca będzie zobligowana przesłać go na własny koszt na adres konsula. Następnie - jak przewidują przepisy - konsul przekaże wszystkie otrzymane koperty zwrotne obwodowej komisji wyborczej, nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów. Zostaną one wrzucone do urny wyborczej. Natomiast te koperty, które zostaną dostarczone do obwodowej komisji po zakończeniu głosowania, będą zniszczone bez otwierania.
Odesłanie wypełnionego pakietu na adres właściwego konsula leży w kwestii wyborcy.

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2011 roku – o procedurze rejestracji, lokalizacji komisji wyborczych oraz terminie glosowania będziemy informować na bieżąco.

NS