Wymiana polskiego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego na włoskie - Nasz Swiat
07
Wt, grudzień

Z Konsulatu RP w Mediolanie
Obywatele polscy mieszkający na stale we Włoszech mają obowiązek wymienić polskie prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
 

WYMIANA POLSKICH PRAW JAZDY NA WŁOSKIE

Zgodnie z treścią art. 136-bis włoskiego Kodeksu drogowego (Codice Della Strada) prawo jazdy wydane w państwie członkowskim UE zrównane jest z odpowiadającym prawem jazdy wydanym we Włoszech. Kierowcy wyposażeni w prawa jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów oraz norm postępowania zawartych we włoskim Kodeksie drogowym.

Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas nieokreślony, zameldowany we Włoszech przez okres 2 lat (residenza normale) musi wymienić posiadane prawo jazdy.  Wymiana powinna nastąpić przed upływem 2 lat liczonych od dnia uzyskania przez osobę zameldowania we Włoszech.

Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas określony, zameldowany we Włoszech, winien wymienić prawo jazdy przed upływem roku od dnia uzyskania zameldowania.

Posiadacz ważnego prawa jazdy wydanego przez jedno z państw członkowskich, posiadający miejsce zameldowania we Włoszech, może ubiegać się duplikat posiadanego prawa jazdy, niezależnie czy zostało ono zgubione czy skradzione. Duplikat ten wystawiany jest przez włoski Urząd Motoryzacyjny  (Ufficio Motorizzazione Civile) – odpowiednik polskiego Wydziału Komunikacji.

Posiadacz ważnego prawa jazdy, wydanego przez jedno z państw członkowskich UE , który zgodnie z art. 118-bis, posiada miejsce zameldowania we Włoszech (residenza), może ubiegać się o wymianę (conversione) posiadanego prawa jazdy na prawo jazdy włoskie, bez konieczności zdawania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 121.

Wniosek o wymianę prawa jazdy oraz wymagane dokumenty składa się do Ufficio Mottorizzazione Civile (Wydział Komunikacji) właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby wnioskującej.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek wypełniony na druku TT 2112, do uzyskania w Urzędach motoryzacji (domanda mod. TT 2112),

2) przelewy zrealizowane na druku c./c. 9001 w kwocie 9,00 euro i na druku 4028 c./c. 4028 w kwocie 29,24 euro, do uzyskania w Urzędach UMC i na Poczcie (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 29,24),

3) oświadczenie zastępujące zaświadczenie o zameldowaniu (dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza),

4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ASL, ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem, w przypadku gdy czas uzyskania zameldowania we Włoszech, a datą wniosku o wymianę prawa jazdy zbiega się z datą ważności dotychczasowego prawa jazdy lub jest od niego dłuższy (Certificato Medico In bollo),

5) 2 takie identyczne fotografie,

6) ważne prawo jazdy w oryginale wraz z jego pełną kopią.

Aby móc ubiegać się o uznanie prawa jazdy wydanego w jednym z państw członkowskich UE wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

1) wniosek wypełniony na druku TT  746, do uzyskania w Urzędach motoryzacji (domanda dum od. TT 746),

2) przelewy zrealizowane na druku c./c. 9001 w kwocie 9,00 euro i na druku 4028 c./c. 4028 w kwocie 29,24 euro, do uzyskania w Urzędach UMC i na Poczcie (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 29,24),

3) oświadczenie zastępujące zaświadczenie o  zameldowaniu (dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza),

4) pełna i czytelna kopia zagranicznego i ważnego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (fotocopia completa e leggibile della patente estera In corso di validità e patente originale In corso di validità in visione),

5) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ASL, ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem, w przypadku gdy czas uzyskania zameldowania we Włoszech, a datą wniosku o uznanie prawa jazdy zbiega się z datą ważności dotychczasowego prawa jazdy lub jest od niego dłuższy (Certificato Medico In bollo).

 

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

Obywatel polski, przebywający we Włoszech z zamiarem stałego pobytu, po upływie 1 roku od dnia zameldowania ma obowiązek wymiany polskiego dowodu rejestracyjnego na włoski.

Właściwy wniosek i wymagane dokumenty składa się do Ufficio Mottorizzazione Civile właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

Pojazdy samochodowe zarejestrowane w obcym państwie, które spełniły formalności celne lub te, o których mowa w art. 53, u. 2 dekretu z 30 sierpnia 1993 (art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131) jeżeli uległy przedawnieniu, dopuszczone są do ruchu we Włoszech przez okres do roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego państwa pochodzenia. Brak wymiany dowodu rejestracyjnego po upływie roku grozi sankcją administracyjną w wysokości od 84 do 335 euro.

Uprzejmie informujemy, iż Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie pośredniczy w wymianie praw jady i dowodów rejestracyjnych.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

www.mediolan.msz.gov.pl